Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Kolúzia vo verejnom obstarávaní v oblasti zdravotníctva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal 29. septembra 2014 správne konanie voči trom podnikateľom vo veci možnej kartelovej dohody spočívajúcej v koordinácii ich postupu vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa výstavby zdravotníckeho zariadenia financovaného z fondov Európskej únie v celkovej hodnote 26,5 miliónov EUR.

Účastníkmi správneho konania sú dvaja podnikatelia pôsobiaci v oblasti stavebníctva, ktorí podali  do verejného obstarávania ponuky a podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa – Univerzitnú nemocnicu v Košiciach - zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním. Z informácií a podkladov, na základe ktorých úrad začal správne konanie, vyplýva, že medzi dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode o určení víťaza predmetného verejného obstarávania, pričom podnikateľ, ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním pomohol túto dohodu realizovať.

Takéto konanie môže byť v rozpore s § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. v platnom znení ako aj čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré stanovujú zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž.

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. „bid rigging“) predstavujú jednu z najškodlivejších praktík, ktorá poškodzuje obstarávateľov aj spotrebiteľov, pretože sa vynakladá viac verejných prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na iné verejné projekty. Vzhľadom na to, že ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré sa považujú za ťažké kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. Uvedené nevylučuje možnosť účastníka zakázanej dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní podmienky stanovené zákonom. Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty sú zhrnuté v dokumente „Program zhovievavosti (tzv. leniency program)”/data/files/17_leniency-program.pdf.

V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní, takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od konečného rozhodnutia potvrdzujúceho existenciu dohody obmedzujúcej súťaž nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní. Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa leniency programu.

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.