Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIA: PMÚ SR schválil koncentráciu Astorg Partners Société Par Actions Simplifié, Francúzsko a CDS Topco B.V., Holandsko

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 04.08.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Astorg Partners Société Par Actions Simplifié, Francúzsko nad podnikateľom CDS Topco B.V., Holandsko.
 
Astorg Partners je nezávislá spoločnosť vykonávajúca správu investícií v štyroch investičných fondoch Astorg II, Astorg III, Astorg IV a Astorg V. Súčasťou Astorg Partners je 9 spoločností pôsobiacich v nasledujúcich odvetviach: kalcium-aluminátové cementy, flexibilné leptané obvody pre aplikácie typu smart card, sklené fľaše vyšších tried, sprostredkovanie poistenia, zušľachťovanie drahých kovov, vyspelé materiály, farmaceutické laboratórium, špecializovaná logistika, strešné krytiny na báze asfaltu, zariadenia na zdravotnícku diagnostiku, výroba prevodových a dopravných pásov na báze gumy a polyuretánov.
 
CDS Topcovykonáva priamu alebo nepriamu kontrolu nad spoločnosťami Skupiny M. Skupina M7 podniká v oblasti satelitných služieb, internetových služieb a telefonických služieb v Belgicku, Holandsku, Maďarsku, Rakúsku, Českej republike a Slovenskej republike. Skupina M7 pôsobí na trhoch, ktoré možno vo všeobecnosti vymedziť ako trhy i) televíznych služieb, ii) pevných telefónnych liniek a internetových sietí a iii) balíkov s viacerými službami (tzv. „multiple play“). Okrem toho pôsobí aj na veľkoobchodnom trhu nákupu digitálnych set-top-boxov, teda zariadení určených na príjem a dekódovanie televízneho signálu. V Slovenskej republike pôsobí Skupina M7 na tovarovom trhu udeľovania licencií na vysielacie práva/nadobúdanie vysielacích práv k obsahu televízneho vysielania, predaj (veľkoobchod)/nadobúdanie televíznych kanálov a poskytovanie služieb televízie koncovým spotrebiteľom (maloobchod). V oblasti poskytovania televíznych služieb v Českej a Slovenskej republike pôsobí Skupina M7 pod značkou Skylink.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.08.2014.