Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu M&G a ARTMEDIA

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 21.07.2015 koncentráciu spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontrolypodnikateľa M&G Alternatives Investment Management Limited, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska(„M&G”) nad podnikateľom ARTMEDIA, a.s., Slovenská republika(„Artmedia“) a jej dcérskymi spoločnosťami, t. j. spoločnosťou GGE a.s. („GGE“) a ňou kontrolovanými spoločnosťami.
 
Nadobúdateľom kontroly je podnikateľ MAGAIM a na strane nadobúdaného subjektu je to podnikateľ Artmedia.
 
Podnikateľ MAGAIM patrí do ekonomickej skupiny Prudential („Skupina Prudential“), na čele ktorej stojí spoločnosť Prudential plc. Skupina Prudential pozostáva zo štyroch divízií, z ktorých divízia M&G, do ktorej patrí aj spoločnosť MAGIAM, spravuje fondy a ponúka investičné príležitosti na retailových trhoch ako aj pre inštitucionálnych investorov. MAGAIM pôsobí ako správca investičného fondu Infracapital Fund II, ktorý sa zameriava na investície do infraštruktúry a energetiky a spoločnosť Artmedia je nadobúdaná do portfólia predmetného fondu.
 
Spoločnosť Artmedia a jej dcérske spoločnosti patria do ekonomickej skupiny Grafobal. Spoločnosť Artmedia nevyrába a nedodáva žiadne tovary, ani neposkytuje žiadne služby.Spoločnosť GGE a ňou kontrolované spoločnostipodnikajú v oblasti výroby tepla a elektriny, dodávky a distribúcie tepla, elektriny a plynu a stavebnej a montážnej činnosti v oblasti energetiky na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Srbska.
 
Na území Slovenskej republiky nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie a/alebo ich ekonomických skupín, ani medzi nimi neexistuje žiaden vertikálny vzťah. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval žiadne súťažné obavy a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2015.