Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu PKP CARGO a Advanced World Transport B.V.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 30.03.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej  kontroly podnikateľa PKP CARGO Spółka Akcyjna, Poľsko (PKP CARGO) nad podnikateľom Advanced World Transport B.V., Amsterdam, Holandsko (AWT).

PKP CARGO patrí do Skupiny PKP, pričom holdingová spoločnosť tejto skupiny je spoločnosť Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP SA), ktorá vykonáva nad spoločnosťou PKP CARGO a jej dcérskymi spoločnosťami výlučnú kontrolu. Celý majetkový podiel v spoločnosti PKP SA vlastní Štátna pokladnica Poľskej republiky.

Spoločnosť AWT vlastnia Zdeněk Bakala, spoločnosť The Bakala Trust a spoločnosť Minezit SE. Spoločnosť AWT plní prakticky len holdingové funkcie. Má dcérske spoločnosti v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

Podľa zistení úradu k horizontálnemu prekrytiu medzi aktivitami skupiny PKP a AWT dochádza na trhu železničnej nákladnej dopravy a trhu zasielateľských služieb (vo viacerých krajinách EÚ vrátane Slovenskej republiky), ako aj na trhu poskytovania služby opráv železničných koľajových vozidiel a vlečkových služieb. Koncentrácia má tiež vzhľadom na vzájomnú nadväznosť uvedených služieb vertikálny rozmer.

Pri posudzovaní transakcie na trhu nákladnej železničnej dopravy úrad z Oznámenia zistil, že PKP CARGO je najväčším prevádzkovateľom na trhu železničnej nákladnej prepravy v Poľsku. Dominantným hráčom na Slovensku je spoločnosť  Cargo Slovakia. Trhové podiely skupín PKP a AWT pri zohľadnení celkového trhu železničnej nákladnej dopravy, ako aj v prípade jeho možného členenia na užšie trhy (ucelené vlaky a jednotlivé vozne) na území Slovenskej republiky, nedosahujú intenzitu ovplyvnených trhov. Koncentráciou nedochádza k zmenám štruktúry trhu na Slovensku a úrad v tejto oblasti neidentifikoval súťažné obavy. Úrad tiež dospel k záveru, že koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy ani v oblasti poskytovania vlečkových služieb, služieb opráv železničných koľajových vozidiel a zasielateľských služieb.

Úrad po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2015.