Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu spoločností Deutsche Bahn AG a BUS PARTNERS SERVICES

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 16.07.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Deutsche Bahn AG, Berlín, Nemecko („DB AG“) nad podnikateľom BUS PARTNERS SERVICES, Bratislava, Slovenská republika („BPS“) a prostredníctvom neho nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom Slovenská autobusová doprava Trnava,  Slovenská republika („SAD Trnava“).
 
Za účelom identifikácie relevantných trhov a následného zhodnotenia dopadov predmetnej koncentrácie oslovil úrad vybraných podnikateľov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb verejnej autobusovej dopravy, a to mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“), prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“) a diaľkovej autobusovej dopravy (ďalej len „DAD“) v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu a tiež vybrané samosprávne orgány.

Podnikateľ DB AG paralelne vstúpil do ďalšej obdobnej, osobitne notifikovanej koncentrácie, ktorej cieľom je nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa DB AG nad podnikateľom SAD Liorbus, Ružomberok, Slovenská republika. Napriek tomu, že uvedené dve transakcie boli realizované v rovnakom časovom horizonte, nie sú vzájomné podmienené ani prepojené a úrad predmetné transakcie posúdil ako dve samostatné koncentrácie.
 
Spoločnosť DB AG je nemecký štátny dopravca a nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti mobility a logistiky. Prevádzkuje železničnú infraštruktúru v Nemecku, osobnú železničnú a autobusovú dopravu, venuje sa oblasti špedície a logistiky a pridruženým službám. Najmä prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí na rôznych európskych trhoch osobnej dopravy. DB AG patrí do obchodného portfólia skupiny Deutsche Bahn („skupina DB“). V oblasti autobusovej dopravy pôsobí skupina DB na Slovensku v oblasti MHD, PAD, DAD a tiež v oblasti zmluvnej autobusovej dopravy.
 
Spoločnosť BPS je holdingová spoločnosť, ktorá vlastní 60,5 % podiel v spoločnosti SAD Trnava. Spoločnosť BPS poskytuje služby opravy motorových vozidiel a opravy karosérií. SAD Trnava sa zaoberá podnikaním vo verejnej autobusovej doprave, a to hlavne v oblasti MHD, PAD a DAD – vnútroštátnej a DAD medzinárodnej, nepravidelnou a zmluvnou dopravou, a tiež ďalšími doplnkovými službami.
 
Aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti osobnej autobusovej dopravy, preto sa úrad ďalej podrobnejšie zaoberal len touto oblasťou, konkrétne poskytovaním verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, a to MHD, PAD a DAD (vnútroštátnej a medzinárodnej).
 
V oblasti verejnej pravidelnej osobnej autobusovej dopravy sa úrad zaoberal samostatne segmentom MHD a PAD a samostatne segmentom DAD, najmä vzhľadom na odlišný právny a regulačný rámec a podmienky ich poskytovania (zohľadňujúc aj predchádzajúcu rozhodovaciu prax Európskej komisie vo vzťahu k SR). V prípade MHD a PAD ide o súťaž o trh, t.j. tovarovo ide o trh zadávania zákaziek na prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy v mestách a regiónoch (ďalej ako „trh zadávania zákaziek na MHD/PAD“), v prípade DAD ide o trh poskytovania komerčnej diaľkovej dopravy. V oblasti PAD a MHD by mali byť zákazky postupne udeľované dopravcom vybratým na základe tendra. V súčasnosti však prevažná väčšina zákaziek bola udelené formou priameho výberu dopravcu.
 
Čo sa týka priestorového relevantného trhu zadávania zákaziek na MHD/PAD, úrad pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie skúmal viaceré alternatívy a hodnotil účinky danej koncentrácie vo vzťahu k národnému trhu, na úrovni kraja a na úrovni susediacich regiónov.
 
Geografické vymedzenie trhu DAD je dané vo vzťahu ku každej jednotlivej prevádzkovanej linke DAD s ohraničením miesta výjazdu a miesta cieľovej destinácie.
 
Skupina DB zabezpečuje služby MHD v mestách Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Šaľa, Šurany, Levice, Šahy, Trebišov, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín. PAD prevádzkuje v regiónoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Komárno, Levice, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Nitra, Topoľčany, Vráble, Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo a Trstená.
 
SAD Trnava pôsobí v oblasti MHD v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec. PAD prevádzkuje v mestách Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec, pričom niektoré linky prechádzajú do Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja.
 
Obe spoločnosti pritom prevádzkujú aj vnútroštátnu a medzinárodnú DAD.
 
Súťažné posúdenie
 
Trh zákaziek na prevádzkovanie MHD/PAD z národného hľadiska
 
Úrad preskúmal a hodnotil pozíciu účastníkov koncentrácie jednak z pohľadu tržieb z prevádzkovania PAD/MHD a jednak z pohľadu počtu autobusov, ktorými jednotliví poskytovatelia PAD/MHD disponujú. Skupina DB je pred koncentráciou lídrom na tomto trhu pokiaľ ide o tržby aj pokiaľ ide o počet autobusov a nadobúdaná spoločnosť predstavuje jedného z viacerých ďalších hráčov pôsobiacich na tomto trhu. Najväčším konkurentom oznamujúcej spoločnosti z hľadiska trhového podielu na takto vymedzenom trhu je SAD Zvolen. Posudzovaná koncentrácia podstatne nemení rozloženie síl na tomto trhu z národného hľadiska, pričom zo štruktúry trhu, ako aj z odpovedí z prieskumu vyplýva, v prípade vyhlásenia verejných súťaží, existencia konkurenčného tlaku zo strany konkurentov skupiny DB.
 
Úrad vzal do úvahy aj charakter a súčasný status quo, pokiaľ ide o zadávanie zákaziek, pričom sa stotožnil s argumentami predloženými v Oznámení koncentrácie, t. j. vzhľadom na fakt, že na trhu dotovanej autobusovej dopravy v SR určuje výšku cestovného, frekvenciu a rozvrh dopravy príslušná samosprávna inštitúcia, nebude môcť skupina DB ani po implementácii koncentrácie zvýšiť ceny ani významne zmeniť poskytovanie svojich služieb.
 
Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na trhu zákaziek na prevádzkovanie PAD/MHD z národného hľadiska.
 
Trh zákaziek na prevádzkovanie MHD/PAD na úrovni kraja
 
Úrad as zaoberal možnými presahmi a prekrytiami v susediacom Nitrianskom a Trnavskom kraji, ktoré tu v prípade PAD mohli medzi účastníkmi koncentrácie vzniknúť, keďže na niektorých linkách udelené dopravné licencie nezodpovedajú hraniciam príslušného kraja, t. j., na niektorých linkách môže dôjsť k presahom na územie kraja (regiónu), ktorý v rámci PAD obsluhuje druhý účastník koncentrácie. Podľa zistení úradu možno však vo všeobecnosti konštatovať skôr komplementaritu poskytovania služieb PAD účastníkmi koncentrácie v susediacich regiónoch.
 
Úrad zobral tiež do úvahy systém fungovania trhu zadávania zákaziek na MHD/PAD ako v prípade národného trhu.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že navrhovaná transakcia nevedie k obavám z narušenia hospodárskej súťaže na trhu zadávania zákaziek na poskytovanie MHD a PAD na úrovni kraja.
 
Trh zákaziek na prevádzkovanie MHD/PAD na úrovni susediacich regiónov
 
Úrad posudzoval dopady koncentrácie aj na úrovni regiónu vymedzeného ako oblasti pôsobnosti skupiny DB a SAD Trnava, spolu s oblasťami pôsobnosti všetkých susediacich konkurentov, a to vzhľadom na to, že podstatná časť aktivít súvisiacich so zadávaním zákaziek na prevádzkovanie MHD/PAD účastníkov koncentrácie je sústredená v Nitrianskom a Trnavskom kraji ako susediacich regiónoch, ako aj vzhľadom na argumenty niektorých konkurentov, ktoré naznačujú priestorový trh užší ako národný. Ani na takto vymedzenej alternatíve relevantného trhu neboli potvrdené súťažné obavy.
 
Trh poskytovania komerčnej DAD
 
Podľa posúdenie úradu, z pohľadu celkového postavenia v danom segmente nedochádza koncentráciou k významnej zmene.
 
V rámci existujúcich liniek sa úrad ďalej zaoberal len tými, na ktorých, resp. na úsekoch ktorých dochádza k prekrytiam medzi účastníkmi koncentrácie.
 
V oblasti DAD dochádza len k čiastočnému prekrytiu aktivít nadobúdateľa a nadobúdaného, a to len vo vymedzených úsekoch, zároveň sú dané úseky operované aj ďalšími podnikateľmi. Viacero ďalších podnikateľov prevádzkuje ďalšie čiastkové úseky týchto trás, pričom úrad zohľadnil, vzhľadom na charakter tohto trhu a pomerne ľahký vstup naň, aj potenciálnu konkurenciu.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.07.2015