Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu spoločností Deutsche Bahn AG a GOTFRI spol. s r.o

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 08.06.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Deutsche Bahn AG, Nemecko („DB AG“) nad podnikateľom GOTFRI spol. s r.o., Slovenská republika („GOTFRI“).

Za účelom identifikácie relevantných trhov a následného zhodnotenia dopadov predmetnej koncentrácie oslovil úrad vybraných podnikateľov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb verejnej autobusovej dopravy, a to mestskej hromadnej dopravy (ďalej len „MHD“), prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“) a diaľkovej autobusovej dopravy (ďalej len „DAD“) v členení na vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu a tiež vybrané samosprávne orgány.

Podnikateľ DB AG paralelne vstúpil do ďalšej obdobnej, osobitne notifikovanej koncentrácie, ktorej cieľom je nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom Slovenská autobusová doprava Trnava, Slovenská republika („koncentrácia SAD Trnava“). Napriek tomu, že uvedené dve transakcie boli realizované v rovnakom časovom horizonte, nie sú vzájomné podmienené ani prepojené a úrad predmetné transakcie posúdil ako dve samostatné koncentrácie.

Spoločnosť DB AG je nemecký štátny dopravca a nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti mobility a logistiky. Prevádzkuje železničnú infraštruktúru v Nemecku, osobnú železničnú a autobusovú dopravu, venuje sa oblasti špedície a logistiky a pridruženým službám. Najmä prostredníctvom svojich dcérskych spoločností pôsobí na rôznych európskych trhoch osobnej dopravy. DB AG patrí do obchodného portfólia skupiny Deutsche Bahn („skupina DB“).

Spoločnosť DB AG pôsobí na území Slovenskej republiky v oblasti verejnej autobusovej dopravy prostredníctvom spoločnosti Arriva Slovakia a.s. a spoločnosti ARRIVA Hungary Zrt. V oblasti autobusovej dopravy pôsobí skupina DB na Slovensku prostredníctvom svojich dcérskych spoločností tiež v oblasti zmluvnej autobusovej dopravy ako aj DAD. V oblasti vlakovej osobnej dopravy skupina DB na Slovensku nepôsobí.

Nadobúdaná spoločnosť GOTFRI je holdingová spoločnosť, ktorá vlastní 60,42 % podiel v spoločnosti SAD Liorbus. Predmetom činnosti spoločnosti GOTFRI je najmä poskytovanie služieb údržby vozidiel a poskytovanie služieb nákladnej dopravy. Spoločnosť SAD Liorbus sa zaoberá podnikaním vo verejnej autobusovej doprave, a to hlavne v oblasti MHD, PAD, v obmedzenom rozsahu aj v oblasti DAD, nepravidelnou a zmluvnou dopravou, a tiež ďalšími doplnkovými službami. Spoločnosť SAD Liorbus má sídlo v Ružomberku, pôsobí však v celom liptovskom a oravskom regióne.

Úrad sa ďalej zaoberal aktivitami účastníkov koncentrácie v oblasti verejnej autobusovej dopravy, pričom sa zameral na poskytovanie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy, a to MHD, PAD a DAD (vnútroštátnej a medzinárodnej). 

V oblasti verejnej pravidelnej osobnej autobusovej dopravy sa úrad zaoberal samostatne segmentom MHD a PAD a samostatne segmentom DAD, najmä vzhľadom na odlišný právny a regulačný rámec a podmienky ich poskytovania (zohľadňujúc aj predchádzajúcu rozhodovaciu prax Európskej komisie vo vzťahu k SR). V prípade MHD a PAD ide o súťaž o trh, t.j. tovarovo ide o trh zadávania zákaziek na prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy v mestách a regiónoch, v prípade DAD ide o komerčnú dopravu, kde prebieha súťaž na trhu.

Pokiaľ ide o trh zadávania zákaziek na prevádzkovanie verejnej dopravy v mestách a regiónoch priestorovo možno uvažovať o trhu národnom resp. regionálnom. Pokiaľ ide o trh komerčnej diaľkovej prepravy, tento je vymedzený priestorovo jednotlivými linkami na princípe východzia – cieľová stanica.

V prípade trhu zadávania zákaziek na prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy z národného hľadiska je skupina DB pred koncentráciou lídrom na tomto trhu s podielom v rozmedzí 10 – 20% a nadobúdaná spoločnosť predstavuje jedného z viacerých ďalších hráčov pôsobiacich na tomto trhu s podielom do 10%. Úrad vo svojej analýze zohľadnil charakter trhu a postavenie účastníkov koncentrácie po spojení z celonárodného ako aj regionálneho hľadiska a po zvážení všetkých okolností neidentifikoval súťažné obavy.

Pokiaľ ide o diaľkovú dopravu nadobúdaný podnikateľ poskytuje túto dopravu len na jednej vnútroštátnej linke, kde dochádza len k čiastočnému prekrytiu aktivít s linkami nadobúdateľa, a to len vo vymedzených úsekoch, kde však pôsobia aj ďalší dopravcovia.

Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2015.