Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil prevzatie kontroly skupinou PENTA nad nemocnicami v Dunajskej Strede a Galante

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií („úrad“) schválil dňa 08. 07. 2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľaPENTA INVESTMENTS LIMITED, Normanské ostrovy („PIL“) nad podnikateľmi Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. so sídlom v Dunajskej Strede („Nemocnica DS“) a Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. so sídlom v Galante („Nemocnica Galanta“).
 
Podnikateľ PIL pôsobí na území Slovenskej republiky („SR“) vo viacerých odvetviach, avšak vzhľadom na to, že podnikatelia, nad ktorými predmetnou koncentráciou nadobúda kontrolu – Nemocnica Galanta a Nemocnica DS, pôsobia v sektore zdravotníctva, úrad sa v rámci posúdenia vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže  zameral na tento sektor.
 
Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa prekrývajú v nasledovných oblastiach:
- ústavná zdravotná starostlivosť (ÚZS),
- ambulantná zdravotná starostlivosť (AZS),
- služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ),
- lekárenská starostlivosť (LS),
- dopravná zdravotná starostlivosť (DZS).
 
Nakoľko zdravotná starostlivosť sa v SR uhrádza najmä z prostriedkov povinného verejného zdravotného poistenia a PIL  vykonáva kontrolu nad spoločnosťou  Zdravotná poisťovňa DÔVERA, a.s. („ZP Dôvera“), ktorá poskytuje povinné verejné zdravotné poistenie, úrad zohľadnil aj túto skutočnosť.
 
Ústavná zdravotná starostlivosť
 
V rámci analýzy vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania ÚZS  úrad posudzoval nemocnice ako celky a zároveň aj z hľadiska jednotlivých špecializačných odborov (na zlúčenej úrovni) . Vychádzajúc z tzv. migračných dát, teda z údajov o pohybe pacientov úrad zistil, že nadobúdané nemocnice pôsobia na lokálnych priestorových trhoch.
 
V oblasti poskytovania ÚZS úrad zistil, že v dôsledku posudzovanej koncentrácie nedochádza k významnému horizontálnemu prekrytiu aktivít PIL na strane jednej a Nemocnice DS a Nemocnice Galanta na strane druhej. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že okrem Bratislavy, v ostatných okresoch, ktoré predstavujú (alebo potenciálne predstavujú) priestorový relevantný trh, na ktorom pôsobí Nemocnica Galanta a na ktorom pôsobí Nemocnica DS (a to či už z hľadiska posúdenia pôsobenia daných nemocníc ako celku alebo z hľadiska posúdenia jednotlivých odborností), podnikateľ PIL nekontroluje poskytovateľa ÚZS so sídlom v danom okrese (jedná sa o okresy Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Topoľčany). S poskytovateľmi ÚZS v iných okresoch, ktorých kontroluje podnikateľ PIL (či už ide o okresy, o ktoré bolo možné potenciálne rozšíriť priestorovú dimenziu trhu, napr. Bratislava alebo aj ďalšie okresy, kde sa nachádzajú poskytovatelia ÚZS kontrolovaní PIL) boli zaznamenané len nevýznamné prekryvy.
 
Na základe uvedeného úrad neidentifikoval obavu z narušenia hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálneho posúdenia účinkov predmetnej koncentrácie v oblasti poskytovania služieb ÚZS.
 
Taktiež, najmä vzhľadom na skutočnosť, že ceny, ktoré zdravotné poisťovne platia za poskytovanú ÚZS nemocniciam, nie sú regulované, ale sú výsledkom dohodovacieho konania medzi zdravotnou poisťovňou a nemocnicou, úrad zvažoval, či by  podnikateľ PIL mohol cez ZP Dôvera v dôsledku posudzovanej koncentrácie poskytovať horšie zmluvné podmienky (nižšie ceny, limity) konkurentom nemocníc podnikateľa PIL, tak, že by došlo k oslabeniu pozície a k vytláčaniu týchto konkurenčných nemocníc.Zároveň sa úrad zaoberal posúdením, či by v dôsledku koncentrácie mohlo dôjsť k posilneniu vyjednávacej sily nemocníc pod kontrolou podnikateľa PIL tak, že by si mohli vyžadovať vyššie platby resp. iné výhodnejšie zmluvné podmienky za poskytovanú zdravotnú starostlivosť od VšZP a ZP Union, čím by v konečnom dôsledku mohlo dôjsť k oslabeniu pozície konkurenčných nemocníc, ktoré takúto vyjednávaciu silu nemajú a tak k možnému odlivu pacientov z konkurenčných nemocníc (najmä ide o okolité nemocnice).

Úrad však neidentifikoval negatívne dôsledky posudzovanej koncentrácie ani v uvedených ohľadoch, pričom úrad zobral do úvahy existenciu mechanizmu vyjednávania uzatvárania zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, do ktorého vstupujú asociácie nemocníc (Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia štátnych nemocníc), taktiež skutočnosť, že výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na ÚZS poskytovanú nadobúdanými nemocnicami (Nemocnicou Galanta a Nemocnicou DS) a nemocnicami, ktoré patria do ekonomickej skupiny podnikateľa PIL, tvoria takú časť  výdavkov jednotlivých zdravotných poisťovní, na základe ktorej úrad neidentifikoval negatívne účinky predmetnej koncentrácie v oblasti poskytovania ÚZS, ktoré by znamenali zníženie účinnej súťaže, a ktoré by boli v konečnom dôsledku v neprospech spotrebiteľov.
 
Ambulantná zdravotná starostlivosť
 
AZS je možné členiť na všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ku ktorej je možné zaradiť aj gynekologickú a zubno – lekársku ambulantnú starostlivosť („VAS“) a na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť („ŠAS“).
 
Keďže PIL v prípade realizácie predmetnej koncentrácie bude kontrolovať zanedbateľný počet zariadení VAS, ako aj vzhľadom na to, že zdravotné poisťovne poskytujúce povinné verejné zdravotné poistenie sú povinné uzatvoriť zmluvu s každým všeobecným lekárom pre dospelých a každým všeobecným lekárom pre deti a dorast, ktorý má aspoň jedného poistenca danej zdravotnej poisťovne, nevzniká v prípade realizácie predmetnej koncentrácie pri týchto odbornostiach súťažný problém a úrad sa ďalej týmito odbornosťami nezaoberal.
 
Úrad sa detailnejšie zaoberal posúdením vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže súvisiace s poskytovaním ŠAS. ŠAS je možné členiť podľa jednotlivých odborností, pretože každá odbornosť je zameraná na diagnostiku a liečbu iného typu ochorenia, na základe čoho jednotlivé odbornosti nie sú z pohľadu potrieb pacientov zastupiteľné. Čo sa týka priestorovej dimenzie relevantného trhu, úrad zistil, že  má lokálny charakter.  
 
Zo zistení úradu vyplýva, že posudzovanou koncentráciou dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít poskytovateľov AZS patriacich do ekonomických skupín účastníkov koncentrácie na identifikovaných priestorových relevantných trhoch v odbornostiach kardiológia, chirurgia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, psychiatria, oftalmológia, pneumológia a ftizeológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia,  algeziológia, avšak len v minimálnom rozsahu, a teda úrad neidentifikoval súťažné obavy v predmetnej oblasti.
 
Pokiaľ ide o vzťah so zdravotnými poisťovňami, možno konštatovať, že pre poskytovateľov AZS sú zdravotné poisťovne dôležitými partnermi, pretože významnú časť príjmov väčšiny ambulancií predstavujú práve platby od zdravotných poisťovní. Cena, ktorú zdravotné poisťovne platia za poskytovanú AZS, nie je regulovaná a je výsledkom dohodovacieho konania medzi zdravotnými poisťovňami.
 
Úrad zistil, že v rámci AZS poskytovanej poliklinikami nemocníc, nad ktorými podnikateľ PIL v prípade realizácie predmetnej koncentrácie nadobudne kontrolu, existuje len niekoľko málo odborností a okresov, kde bude mať podnikateľ PIL významné postavenie, pričom taktiež zobral do úvahy existenciu kontroly podnikateľa PIL nad ZP Dôvera. Podobne ako v prípade poskytovania ÚZS, ani v prípade poskytovania AZS, úrad neidentifikoval negatívne efekty na podmienky hospodárskej súťaže.
 
Služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 
Keďže aktivity účastníkov koncentrácie sa v oblasti SVaLZ z priestorového hľadiska neprekrývajú a berúc do úvahy rozsah aktivít podnikateľa PIL a rozsah nadobúdaných aktivít v oblasti poskytovania služieb SVaLZ, úrad neidentifikoval negatívne efekty predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb SVaLZ.
 
Lekárenská starostlivosť
 
V oblasti poskytovania LS vo verejnej lekárni pôsobí PIL a Nemocnica DS v meste Dunajská Streda. V meste Dunajská Streda sa nachádza celkovo 17 verejných lekární. Úrad dospel k záveru, že počet verejných lekárni na lokálnom trhu v meste Dunajská Streda nenaznačuje, že by predmetnou koncentráciou bola narušená efektívna  hospodárska súťaž  v oblasti poskytovania LS v meste Dunajská Streda.
 
Dopravná zdravotná starostlivosť
 
Nakoľko sa aktivity účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania DZS priestorovo neprekrývajú, ani nie sú vykonávané v susediacich okresoch, zároveň vzhľadom na rozsah nadobúdaných aktivít podnikateľom PIL, negatívne efekty posudzovanej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania DZS neboli identifikované
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2015.