Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil prevzatie spoločnosti Cargo Wagon a nákladných železničných vozňov

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 12.05.2015 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi VTG Aktiengesellschaft, Nemecko (VGT) a Solveq Funds SICAV plc Malta (SOLVEQ) nad podnikateľom Cargo Wagon a.s. (Cargo Wagon) a nad nákladnými železničnými vozňami, ktoré budú vložené do nadobúdanej spoločnosti.

Podnikateľ VTG patrí do Skupiny VTG, ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov v európskom priestore, v Severnej Amerike, Rusku a Ázii, pričom taktiež pôsobí v oblasti logistiky železničnej prepravy.

SOLVEQ je investičná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie svojich finančných prostriedkov do cenných papierov alebo iného hnuteľného a nehnuteľného majetku s cieľom rozložiť investičné riziká a zabezpečiť investorom spoločnosti výnosy správy ich finančných prostriedkov. Spoločnosť SOLVEQ ani jej zakladatelia podľa Oznámenia koncentrácie nepôsobia v oblasti poskytovania prenájmu nákladných železničných vozňov, nevlastnia majetkové účasti v spoločnostiach, ktoré prenájom nákladných železničných vozňov poskytujú a nepôsobia ani vo vertikálne prepojených činnostiach. 

Cargo Wagon v čase vzniku predmetnej koncentrácie nevykonával žiadnu podnikateľskú činnosť, pričom jediným akcionárom podnikateľa Cargo Wagon bol podnikateľ ŽSSK Cargo.

Predmetnou koncentráciou podnikatelia VTG a SOLVEQ získavajú nepriamu spoločnú kontrolu nad podnikateľom Cargo Wagon spolu s aktívami vo forme 12 342 nákladných železničných vozňov, z ktorých 8 216 nákladných železničných vozňov Cargo Wagon dlhodobo spätne prenajme ŽSSK Cargo. Zo zvyšných 4 126 vozňov bude 3 074 vozňov zošrotovaných vzhľadom na ich nepoužiteľnosť na prevádzku a približne 1 052 vozňov bude Cargo Wagon ďalej prenajímať. 

Prenájom nákladných železničných vozňov poskytujú dva základné typy prenajímateľov,  prvá skupina zahŕňa  (bývalých) národných železničných dopravcov, druhou skupinou sú súkromní prenajímatelia (okrem oznamovateľa napr. spoločnosti Ermewa, Nacco, Gatx, Toudax), ktoré sa špecializujú na prenájom železničných vozňov. Poskytovanie prenájmu nákladných železničných vozňov možno priestorovo, v súlade s rozhodovacou praxou Európskej komisie,  identifikovať ako územie Európy, kde sa používa sieť štandardného rozchodu (t.j. okrem vymedzených štátov), pričom v tomto prípade sa nebolo potrebné bližšie zaoberať prípadnými možnými alternatívami podľa určitých typov vozňov.

Úrad posúdil vplyv koncentrácie jednak pri zohľadnení vozňov ponúkaných na prenájom oboma skupinami prenajímateľov a jednak pri zohľadnení len tých vozňov, ktoré ponúkajú na prenájom súkromní prenajímatelia. Pri posudzovaní vplyvov koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže bral úrad do úvahy ďalej jednak prenájom nákladných železničných vozňov  celkovo, bez ich užšej segmentácie, ako aj poskytovanie prenájmu určitých typov nákladných železničných vozňov, v členení, ktoré sa viaže k možným užším alternatívam tovarového relevantného trhu.

Úrad v rámci svojho posúdenia zobral do úvahy aj skutočnosť, že aktíva, ktoré na základe predmetnej koncentrácie budú spoločne kontrolované podnikateľmi VTG a SOLVEQ, predávajúci ŽSSK Cargo v minulosti neprenajímal tretím stranám (resp. len v minimálnom rozsahu), ale boli využívané ich predávajúcim - podnikateľom ŽSSK Cargo najmä na poskytovanie jeho hlavnej činnosti, a to na poskytovanie nákladnej železničnej prepravy.

Úrad pri posúdení horizontálnych a vertikálnych účinkov koncentrácie neidentifikoval v dôsledku predmetnej koncentrácie súťažné obavy v oblasti poskytovania prenájmu nákladných železničných vozňov na európskom trhu a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2015.