Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil akvizíciu vymedzených aktív spoločností PROGRES TRADING, a.s., a PETROLTRANS, a.s., podnikateľom SHELL Slovakia, s.r.o.

Publikované:
Obsah
čerpacia stanica s autami
čerpacia stanica s autami

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 08. 12. 2022 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa SHELL Slovakia, s.r.o., Bratislava nad časťou podnikateľa predstavujúcou aktíva slúžiace na prevádzku 5 čerpacích staníc (ďalej len „nadobúdané ČS“), ktoré sú pred koncentráciou vlastnené spoločnosťami PROGRESS TRADING, a.s., Trebišov a PETROLTRANS, a.s., Poprad.

Skupina SHELL je aktívna v oblasti výskumu, ťažby, distribúcie a predaja ropy, zemného plynu a skvapalnených plynov; výskumu, vývoja a poradenstva v oblasti obnoviteľných zdrojov energie; výroby, distribúcie a predaja pohonných hmôt pre cestnú, leteckú a lodnú dopravu, vrátane biopalív, obnoviteľného zemného plynu (RNG), skvapalneného zemného plynu (LNG), vodíka a elektrickej energie, ako aj výroby a predaja síry, lubrikantov, asfaltu a iných petrochemických výrobkov.

Na území Slovenskej republiky je aktívna najmä ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ čerpacích staníc (ďalej len „ČS“). Celkovo je na území Slovenskej republiky pod značkou SHELL prevádzkovaných 88 ČS. Súčasťou všetkých ČS SHELL je obchod s mazivami, doplnkovým tovarom a službami, vybrané ČS SHELL poskytujú služby autoumyvárne, tiež predaj diaľničných známok. Skupina SHELL je v rámci územia Slovenskej republiky aktívna aj v oblasti veľkoobchodu s automobilovými a priemyselnými mazivami, v oblasti predaja leteckého benzínu a v oblasti dodávok plynu. Dodáva na územie Slovenskej republiky tiež veľkoobchodne automobilový benzín a motorovú naftu, a to výlučne pre podnikateľov, ktorí prevádzkujú ČS pod značkou SHELL.

Nadobúdané ČS sú prevádzkované pod značkou OKTAN a pôsobia v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt (motorová nafta, automobilový benzín, prípadne aj auto LPG). Súčasťou nadobúdaných ČS je aj obchod s mazivami a doplnkovým tovarom, ako aj služby autoumyvárne a v niektorých prípadoch predaj diaľničných známok.

Úrad v prípade predmetnej koncentrácie analyzoval bližšie najmä horizontálne prekrytie aktivít podnikateľa SHELL a nadobúdaných ČS, a v rámci uvedeného maloobchodný predaj pohonných hmôt na ČS.

V tomto smere bolo vzhľadom na zistené prekrytie činností relevantné posúdenie účinkov koncentrácie v oblastiach

  • maloobchodného predaja automobilového benzínu a motorovej nafty na ČS pre súkromných (B2C) a biznis (B2B) odberateľov,
  • maloobchodného predaja auto LPG pre B2C/B2B odberateľov,

a to na ČS umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest, z priestorového hľadiska na národnej, ako aj na lokálnej úrovni.

Z hľadiska celkového maloobchodného predaja pohonných hmôt na ČS podiel podnikateľa SHELL je v rozmedzí 20-25 % a nadobúdaných ČS v rozmedzí 0-5 %, pričom rovnaké podiely je možné odhadnúť v prípade členenia podľa typu pohonnej hmoty (automobilový benzín a motorová nafta), ako aj podľa typu odberateľa, t. j. B2C/B2B odberateľa. V prípade auto LPG podiel podnikateľa SHELL spolu s nadobúdanými ČS je v rozmedzí 0-5 %.

S ohľadom na význam faktora dostupnosti ČS (najmä pre B2C odberateľov) úrad v rámci identifikácie jednotlivých lokálnych relevantných trhov vychádzal z umiestnenia danej ČS koncentrujúcich sa strán (t. j. či sa ČS nachádza v meste/obci alebo v rurálnej oblasti), pričom zohľadňoval spádovú oblasť vo vzťahu k danej ČS SHELL a taktiež spádovú oblasť vo vzťahu k nadobúdaným ČS.

K prekrytiu spádových oblastí ČS SHELL a nadobúdaných ČS dochádza v oblasti miest Trnava, Topoľčany a Brezno. V prípade predmetných ČS úrad analyzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na základe tzv. presence based prístupu, t. j. porovnania počtu ČS SHELL po koncentrácii a ČS iných hráčov. Úrad zároveň zohľadnil charakter jednotlivých ČS účastníkov koncentrácie, ako aj ostatných hráčov v danom spádovom území.

Na základe identifikovania dostatočného počtu relevantných konkurentov v jednotlivých uvedených spádových oblastiach, ako aj na národnej úrovni úrad uzavrel, že v dôsledku koncentrácie nedochádza k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu maloobchodného predaja benzínu a nafty pre B2C/B2B odberateľov a na relevantnom trhu maloobchodného predaja auto LPG pre B2C a B2B odberateľov na ČS umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest z hľadiska celonárodného, ako aj lokálneho posúdenia.

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 12. 2022.