Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Columbex a Axasoft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 21.03.2014 koncentráciu spočívajúcu zlúčení podnikateľov COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s. („COLUMBEX“) a AXASOFT, a.s. („AXASOFT“), pričom nástupcom zlúčených spoločností bude  COLUMBEX.

Hlavnou činnosťou spoločnosti COLUMBEX sú aplikačné služby, resp. implementácia informačných systémov na základe produktov SAP pre rôzne odvetvia (napr. pre verejnú správu, bankovníctvo a poisťovníctvo, chemický priemysel, strojárstvo, papierenský priemysel, maloobchod). COLUMBEX taktiež poskytuje služby pre systémovú integráciu a outsourcing informačných a komunikačných technológií. V rámci posudzovania koncentrácie sa úrad  zaoberal aj aktivitami spoločnosti  DITEC, a.s. („DITEC“), ktorá tiež pôsobí v oblasti informačných technológií. Spoločnosť vyvíja informačné systémy a aplikácie, pričom sa špecializuje na vývoj a dodávku riešení na mieru zameraných na automatizovaný zber a spracovanie údajov predovšetkým v oblasti verejného sektora. DITEC sa ďalej zaoberá dodávkami prvkov sieťovej a technickej infraštruktúry, budovaním sieťovej infraštruktúry, sieťovým manažmentom, servisnými službami s garantovanými parametrami služby (SLA).

Hlavnou podnikateľskou činnosťou AXASOFT je vývoj softvérových riešení pre bankové inštitúcie, verejnú správu a súkromný sektor. Spoločnosť vyvíja aplikácie pre podporu kartových transakcií, systémy pre manažment siete platobných terminálov, vernostné systémy, systémy pre verifikáciu a smerovanie platieb prostredníctvom EFT POS terminálov.

Pre účely posúdenia koncentrácie je možné hlavné aktivity podnikateľov COLUMBEX a DITEC na jednej strane a AXASOFT na strane druhej rozčleniť do oblastí:
  • softvéru pre tvorbu databáz (v rámci toho aj aplikácií na zákazku),
  • podnikového aplikačného softvéru,
  • tvorby sieťových infraštruktúr.
Úrad sa vzhľadom na predložené informácie zameral v ďalšom posudzovaní na oblasť softvéru pre tvorbu databáz, kde na jednej strane pôsobí spoločnosť DITEC a na druhej strane AXASOFT. AXASOFT poskytuje služby predovšetkým zákazníkom z bankového sektora a individuálnym klientom. Z verejného sektora poskytuje špecializovaný softvér len Pôdohospodárskej platobnej agentúre. DITEC poskytuje služby vývoja softvéru na mieru individuálnym klientom a jeho najväčší zákazníci patria do verejného sektora. Na bankový sektor sa neorientuje.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2014.