Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu EWE a VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 28.07.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EWE Aktiengesellschaft, Nemecká spolková republika („EWE“) nad podnikateľom VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft, Nemecká spolková republika („VNG“).

EWE je regionálna energetická spoločnosť, ktorá pôsobí najmä na trhu s elektrickou energiou, na plynárenskom trhu a v oblasti zásobovania vodou predovšetkým v severozápadnom Nemecku, Brandenbursku, Poľsku a Turecku. Okrem toho EWE vyvíja ďalšie aktivity v oblasti energetickej a ekologickej techniky, telekomunikácií a informačných technológií a v oblasti plynárenstva sa zaoberá dovozom, obchodovaním a skladovaním zemného plynu. Spoločnosť EWE a s ňou prepojení podnikatelia na relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky nepôsobia.

Hlavné aktivity spoločnosti VNG spolu s prepojenými podnikateľmi zahŕňajú dovoz, obchodovanie, prepravu, skladovanie zemného plynu a s tým súvisiace služby. Ďalej spoločnosť pôsobí v oblasti ťažby zemného plynu v Nórsku a Dánsku a v menšom rozsahu v oblasti dodávok elektrickej energie. Podnikateľ VNG na území Slovenskej republiky vlastní 100 % - ný obchodný podiel v spoločnosti VNG Slovakia, s.r.o. („VNG Slovakia“), ktorá pôsobí v oblasti predaja zemného plynu, pričom sa zameriava na veľkoobchodný predaj pre distribútorov plynu, výrobcov energií a väčšie priemyselné podniky. K dátumu Oznámenia koncentrácie VNG Slovakia pôsobila aj v oblasti teplárenstva, a to prostredníctvom 49 % - ného podielu v Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a.s. VNG od 01.01.2014 nevykonáva činnosti v oblasti prepravy zemného plynu v rámci Slovenska. 

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2014.