Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Imre Fazakas, NORMESTON GROUP CYPRUS LIMITED a NORMESTON TRADING LIMITED

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“)  schválil dňa 08. 03. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly fyzickej osoby, podnikateľa Imre Fazakas, trvale bytom Maďarsko („Oznamovateľ“) nad podnikateľmi NORMESTON GROUP CYPRUS LIMITED, so sídlom Poseidonos 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nikózia, Cyprus („NGCL“) a NORMESTON TRADING LIMITED, so sídlom Belize Marina Towers, Suite 303, Newtown Barracks, Belize City, Belize („NTL“).
 
Oznamovateľ je fyzickou osobou, ktorá stojí na čele ekonomickej skupiny spoločností pôsobiacich prevažne na trhu ropných produktov a v oblasti predaja pohonných hmôt.  Na území Slovenska pred koncentráciou pôsobil predovšetkým na trhu maloobchodného predaja motorovej nafty, benzínu a LPG, prostredníctvom spoločne kontrolovanej siete čerpacích staníc LUKOIL.
 
Spoločnosť NGCL na Slovensku pôsobí v oblasti maloobchodného predaja motorovej nafty, benzínu a LPG prostredníctvom spoločnosti Normbenz Slovakia s. r. o., ktorá prevádzkuje čerpacie stanice LUKOIL. Podnikateľ NTL pôsobí v oblasti obchodovania so surovou ropou.
Koncentráciou došlo jednak ku zmene zo spoločnej na výlučnú kontrolu (vo vzťahu k čerpacím staniciam LUKOIL) a jednak k nadobudnutiu výlučnej kontroly nad spoločnosťou NTL, pričom išlo o vzájomne súvisiace transakcie.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 03. 2016.