Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu ISTROENERGO GROUP a ISTROENERGO INTERNATIONAL nad PPC Investments

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 25.06.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľov ISTROENERGO GROUP, a.s. („IEG“) a ISTROENERGO INTERNATIONAL, a.s. („IEI“) prostredníctvom podnikateľa EI Group, a.s., nad podnikom podnikateľa PPC Investments, a. s.

Spoločnosť IEG podniká najmä v oblasti elektroenergetiky. Jej akcionármi je 11 fyzických osôb, pričom žiadny z akcionárov nie je vlastníkom takého počtu akcií, ktorý by umožňoval jeho priamu a samostatnú kontrolu nad spoločnosťou IEG.

Spoločnosť IEI má rovnakých akcionárov ako spoločnosť IEG, pričom žiadny z akcionárov nie je vlastníkom takého počtu akcií, ktorý by umožňoval jeho priamu a samostatnú kontrolu nad spoločnosťou IEI. Spoločnosť IEI v čase oznámenia koncentrácie priamo, a ani nepriamo nevykonávala žiadnu konkrétnu podnikateľskú činnosť. Jedná sa o správcovskú spoločnosť, ktorá v priebehu roku 2013 získala kapitálový podiel v zahraničnej firme Nijeryia Energy Project Completion limited.

Podľa oznámenia koncentrácie spoločnosť PPC Investments je vo výlučnom vlastníctve jediného akcionára, a to spoločnosti PAROPLYN HOLDINGS LIMITED, so sídlom v Cyperskej republike, ktorej majetková účasť v spoločnosti PPC Investments predstavuje 100 %. PPC Investments okrem svojej podnikateľskej činnosti vykonáva držbu a správu 100 % majetkového podielu v spoločnostiach PPC Energy CZ, Praha 1 („PPC Energy CZ“) a PPC Power, Bratislava („PPC Power“). Prostredníctvom uvedených spoločností nepriamo pôsobí v oblasti výroby a dodávky elektriny.

Podľa zistení úradu v predmetnej koncentrácii dochádza k nadobudnutiu akcií podnikateľa PPC Investments spoločnosťou EI Group, ktorá je prostredníctvom spoločnosti Invest East kontrolovaná podnikateľom IEI.

Pre identifikáciu podnikateľa, resp. podnikateľov získavajúcich kontrolu nad podnikom podnikateľa PPC Investments, ako aj identifikáciu charakteru kontroly, ktorá bude vykonávaná nad podnikom podnikateľa PPC Investments, bolo nevyhnutné posúdiť a vziať do úvahy vzájomný vzťah medzi podnikateľmi IEG a IEI, najmä však skutočnosť, podnikatelia IEG a IEI majú rovnakých akcionárov, rovnaké ekonomické riadenie, hoci oddelené segmenty podnikania. Úrad zobral do úvahy aj historický vývoj vlastníckych štruktúr a podnikateľské činnosti podnikateľov IEG a IEI, ako aj obsah rokovaní a spôsob hlasovania akcionárov na valných zhromaždeniach podnikateľa IEG a na valných zhromaždeniach podnikateľa IEI, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2011 do dátumu oznámenia koncentrácie v roku 2014, ako aj hlasovanie štatutárnych orgánov o strategických záležitostiach predmetných podnikateľov, ku ktorým patrilo aj rozhodnutie o nadobudnutí kontroly nad podnikom podnikateľa PPC Investments, z ktorých vyplynula existencia synergií a vzájomné zohľadňovanie strategických rozhodnutí podnikateľov IEG a IEI.

Zo zistení úradu vyplynulo, že v prípade uvedených dvoch podnikateľov sa jedná o právne samostatných podnikateľov, ktorí však majú spoločné ekonomické riadenie, a teda v predmetnom prípade sa jedná o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľmi IEG a IEI prostredníctvom podnikateľa EI Group nad podnikom podnikateľa PPC Investments na základe Zmluvy.

V rámci identifikácie, či v predmetnom prípade existujú ovplyvnené relevantné trhy v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže, úrad vychádzal z hlavných podnikateľských činností podnikateľov IEG a PPC Investments, pričom posudzoval aj dopad predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž. 

Spoločnosť IEG pôsobí v oblasti elektroenergetiky, pričom jej hlavným predmetom činnosti je navrhovanie, projektovanie, dodávka a servis energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla na báze spaľovania fosílnych palív (uhlie, plyn), ktoré spočíva v projektovaní a dodávke energetických zariadení s výkonom v rozmedzí 50 - 200 MW na kľúč (t.j. od vstupov na báze spaľovania fosílnych palív, získavanie energie spaľovaním vstupov vo forme tepelnej energie, ktorá je následne vo forme pary využitá na výrobu elektrickej energie prostredníctvom generátorov a na teplo). Podnikateľ IEG nemá výrobné priestory, avšak na základe vlastnej projektovej dokumentácie zadáva rôznym dodávateľom výrobu komponentov a následne tieto kompletne necháva zmontovať pri výkone dozoru na mieste stavby. Týmto spôsobom IEG zabezpečuje výrobu komponentov pre energetiku, ako sú parné generátory, kotly, výmenníky, rôzne tlakové rozvody, rozdeľovače, potrubné systémy, kanálové systémy a pod. Jedná sa výlučne o tendrový trh a každé realizované dielo je osobité, prispôsobené miestnym podmienkam a požiadavkám a vyžaduje si osobitnú projektovú činnosť a špecifickú výrobu a dodávku komponentov. IEG pôsobí okrem územia Slovenskej republiky aj v Českej republike, ale aj krajinách bývalej ZSSR, Pakistane, Izrael, taktiež v Afrike. Medzi konkurenciu zaraďuje spoločnosť IEG napríklad spoločnosti Siemens, Alstom, ABB, BTG, SES Tlmače, Škoda Praha, ČKD, PSG Zlín.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti PPC Investments bola do roku 2013 výroba a predaj elektriny (na území Slovenskej republiky) a výroba a predaj tepla (lokálne na území BA - východ), taktiež od roku 2014 poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky, ktorým je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a to TRV10MIN+ a TRV30MIN+. Od roku 2014 spoločnosť PPC Investments nepodniká v oblasti výroby a predaja elektriny a výroby a predaja tepla, nakoľko nemá odberateľov. PPC Investments však disponuje technickými zariadeniami, ktorými je schopná v relatívne krátkom čase začať výrobu a dodávku elektriny a tepla.

Vzhľadom na to, že spoločnosť IEG v Slovenskej republike nepôsobí v oblastiach pôsobenia  podnikateľa PPC Investments, a to v oblasti poskytovania podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky a ani vo výrobe a predaji elektriny a výrobe a predaji tepla (v ktorej podnikateľ PPC Investments pôsobil do roku 2013), úrad sa v rámci posúdenia vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže zameral na jej posúdenie z hľadiska vertikálnych účinkov. Vzhľadom na skutočnosť, že priestorová dimenzia navrhovania, projektovania, dodávky a poskytovania servisu energetických zariadení predmetného výkonu na výrobu elektriny a tepla na báze spaľovania fosílnych palív je globálna (z hľadiska ponuky a dopytu) a berúc do úvahy postavenie podnikateľa IEG v predmetnej oblasti, posudzovanou koncentráciou nedochádza k negatívnym účinkom na podmienky hospodárskej súťaže ani z vertikálneho hľadiska.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2014.