Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu NAY a Electro World

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 17.07.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej priamej kontroly podnikateľa NAY a.s., Bratislava („NAY“), nad podnikmi podnikateľov Electro World (Slovak republic) („EW“), s.r.o., Bratislava a. s. a Electro World s.r.o., Praha, Česká republika („EW ČR“).

Úrad v priebehu správneho konania vykonal prieskum trhu s cieľom získať podklady a informácie, ktoré sú nevyhnutné na identifikovanie relevantných trhov a posúdenie dopadov predmetnej koncentrácie na trh. V rámci prieskumu oslovil niekoľkých konkurentov spoločností NAY a EW, a to DATART INTERNATIONAL, a.s. („DATART“), FAST PLUS, spol. s r.o. („FAST PLUS“), expert SK, k.s. („expert SK“), OKAY Slovakia, spol. s.r.o., („OKAY“), ANDREA SHOP, s.r.o., („ANDREA SHOP“), EURONICS SK, a.s., („EURONICS SK“), Alza.sk s.r.o., („Alza.sk“), Internet Mall Slovakia, s.r.o. (prevádzkovateľ mall.sk) („mall.sk“ alebo „Internet Mall Slovakia“), Elektrosped a.s. (prevádzkovateľ hej.sk) („Elektrosped“ alebo „hej.sk“) a Elsatex.

Činnosť spoločnosti NAY je v Slovenskej republike zameraná na maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro, ktorý z hľadiska typov predávaných produktov zahŕňa predaj spotrebnej elektroniky, médií, domácich spotrebičov – malej bielej techniky, domácich spotrebičov – veľkej bielej techniky, foto, informačných technológií a telekomunikácií (ďalej spoločne len „spotrebný tovar z oblasti elektro“). Spoločnosť NAY realizuje predaj tovaru prostredníctvom siete 31 predajní a cez internet v e-shopoch www.nay.sk a www.shoppie.sk. Okrem spotrebného tovaru z oblasti elektro ponúka doplnkové a  podporné služby, ako napr. predaj športových potrieb, hračiek, kníh, záhradnej techniky alebo náradia, poskytuje finančné produkty (predaj na splátky, poistenie, predĺžená záruka), montážne a inštalačné služby, odvoz tovaru a okrajovo pôsobí aj v oblasti veľkoobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro.

Spoločnosť EW pôsobí na Slovensku prostredníctvom 4 maloobchodných predajní spotrebného tovaru z oblasti elektro a e-shopu www.electroworld.sk. K uvedeným tovarom poskytuje podporné a doplnkové služby. V oblasti veľkoobchodu nepôsobí.

Spoločnosť Electro World s.r.o., je spoločnosť založená podľa práva Českej republiky. EW ČR pôsobí cez maloobchodnú sieť 22 predajní spotrebného tovaru z oblasti elektro, ako aj formou predaja cez internet na e-shope www.electroworld.cz, a to výlučne v Českej republike.

Aktivity podnikateľov NAY a EW sa prekrývajú predovšetkým v oblasti maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro, ktorý realizujú obaja účastníci koncentrácie formou predaja v kamenných predajniach a formou internetového predaja.

Pri posudzovaní vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na trhu maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro úrad posudzoval postavenie a pôsobenie účastníkov koncentrácie, prítomnosť a charakter konkurencie a ďalšie súvisiace skutočnosti, a to v kontexte možných širších alternatív relevantných trhov, t.j. maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro, ako aj užších alternatív relevantných trhov, t.j. z hľadiska jednotlivých segmentov tovaru a distribučných kanálov (kamenné predajne a internetové obchody). Úrad teda neuzavrel definíciu relevantných trhov, nakoľko pri žiadnej z možných alternatív neboli identifikované súťažné obavy. Zisťované bolo postavenie spoločností NAY a EW, charakter a štruktúra trhu pred a po koncentrácii so zohľadnením:

- maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro celkovo, t.j. bez rozlíšenia podľa distribučných kanálov a segmentov na území SR;
- maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro podľa jednotlivých segmentov (skupín tovarov) bez rozlíšenia internetového predaja a predaja v kamenných predajniach (na území SR);
- maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro predávaného prostredníctvom internetu bez členenia na jednotlivé segmenty tovarov a s takýmto členením (na území SR);
- maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro predávaného prostredníctvom kamenných predajní v rámci jednotlivých segmentov a celkovo (na území SR);
- maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro v rámci lokálneho pôsobenia účastníkov koncentrácie.

Predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro v maloobchode

Spoločnosť NAY už pred koncentráciou mala vedúce postavenie na celkovom maloobchodnom trhu spotrebného tovaru z oblasti elektro na území SR. Predmetnou koncentráciou dôjde k zvýšeniu podielu NAY, avšak tento prírastok je relatívne nízky a nedochádza v tomto smere k podstatnej zmene na trhu, pričom neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali existenciu súťažných obáv.

Maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro so zameraním na jednotlivé segmenty

Úrad ďalej analyzoval postavenie účastníkov koncentrácie a ich konkurentov za jednotlivé segmenty spotrebného tovaru z oblasti elektro, a to celkovo za oba distribučné kanály.

Podľa zistení úradu spoločnosť NAY pôsobí predovšetkým v segmentoch (i) domáce spotrebiče – malá biela technika, (ii) domáce spotrebiče – veľká biela technika a (iii) spotrebná elektronika (spolu so segmentmi médiá a foto). V segmentoch domáce spotrebiče – malá biela technika a spotrebná elektronika je NAY trhovou jednotkou už pred koncentráciou. V segmente domáce spotrebiče – veľká biela technika predstavovala spoločnosť NAY trhovú dvojku. Predmetnou koncentráciou dôjde k zvýšeniu podielu NAY, avšak tento prírastok je relatívne nízky, a teda nedochádza v tomto smere k podstatnej zmene na trhu, pričom neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali existenciu súťažných obáv

Maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro prostredníctvom internetu

Úrad tiež zobral do úvahy pôsobenie účastníkov koncentrácie pri zameraní sa na predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro na území SR prostredníctvom internetových predajní celkovo a aj za jednotlivé segmenty spotrebného tovaru predávaného cez internet.

Spoločnosti NAY a EW nepredstavujú kľúčových hráčov v oblasti internetového predaja a prevažná väčšina predaja tovarov sa u týchto spoločností uskutočňuje priamo v kamenných predajniach. V prípade internetového predaja bez ďalšieho členenia, ani v prípade zohľadnenia jednotlivých skupín tovarov predávaných cez internet koncentrácia značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž

Maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro prostredníctvom kamenných predajní

Spoločnosť NAY je trhovou jednotkou v predaji spotrebného tovaru z oblasti elektro na území SR prostredníctvom kamenných predajní (bez segmentácie) už pred koncentráciou.

Kľúčové segmenty predávané prostredníctvom kamenných predajní spoločnosti NAY sú (i) domáce spotrebiče – malá biela technika, kde je spoločnosť NAY trhovou jednotkou (ii) domáce spotrebiče – veľká biela technika, kde je spoločnosť NAY trhovou dvojkou (iii) spotrebná elektronika, kde je spoločnosť NAY trhovou jednotkou.

Vzhľadom na to, že prírastok trhového podielu NAY po koncentrácii bez segmentácie, ako aj v jednotlivých segmentoch tovarov predávaných prostredníctvom kamenných predajní je relatívne nízky a neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali existenciu súťažných obáv,  úrad dospel k záveru, že ani v tomto prípade nedochádza k zníženiu účinnej súťaže.

Maloobchodný predaj spotrebného tovaru z oblasti elektro v rámci lokálneho pôsobenia účastníkov koncentrácie

Z hľadiska lokálneho priestorového relevantného trhu úrad zistil, že v troch mestách SR dôjde k zníženiu počtu konkurujúcich si podnikateľov v oblasti maloobchodného predaja spotrebného tovaru z oblasti elektro, a to v Bratislave, Košiciach a Prešove.

Vo všetkých troch mestách pôsobia okrem spoločností NAY a EW aj ďalší konkurenční maloobchodní predajcovia elektrospotrebičov a predmetnou koncentráciou nedochádza k takým zmenám podmienok hospodárskej súťaže, ktoré by odôvodňovali súťažné obavy. 

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2014.