Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Petit Press, a.s., Bratislava, Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Bratislava a PENTA INVESTMENTS LIMITED, Normanské ostrovy

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), dňa 3. júna 2016 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly nad podnikateľom Petit Press, a.s. so sídlom v Bratislave („Petit Press“). Spoločnú kontrolu bude vykonávať podnikateľ Prvá slovenská investičná skupina, a.s. so sídlom v Bratislave („PSIS“), ktorý tohto podnikateľa pred koncentráciou už spoločne kontroloval a podnikateľ PENTA INVESTMENTS LIMITED, Normanské ostrovy („PIL“), ktorý koncentráciou získava nepriamu spoločnú kontrolu na de facto základe.  
 
Koncentrácia bola oznámená úradu dňa 04. 03. 2015, avšak oznámenie neobsahovalo všetky potrebné údaje, preto bola lehota na vydanie rozhodnutia prerušená a začala opätovne plynúť až po predložení požadovaných informácií dňa 16. 09. 2015. Zároveň v priebehu konania úrad opakovane zistil z verejných zdrojov ďalšie skutočnosti ohľadom pôsobenia účastníkov koncentrácie vo vyššie uvedených oblastiach (najmä ďalšie akvizície skupiny PENTA, ku ktorým došlo v priebehu konania), resp. na ďalších trhoch, ktoré sú nadväzujúcimi na vyššie uvedené aktivity. V tejto súvislosti úrad opakovane žiadal ďalšie pre rozhodnutie podstatné informácie a podklady a v dôsledku čoho štyrikrát prerušil plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.
 
Podnikateľ PIL (skupina Penta) v oblastiach, v ktorých vykonáva činnosť podnikateľ Petit Press, pôsobí prostredníctvom podnikateľa News and Media Holding, ktorý je od 01. 09. 2015 nástupníckou spoločnosťou podnikateľov SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, MEDIA MAGAZÍN a TREND Holding. Prostredníctvom News and Media Holdingje vydavateľom periodickej tlače, ktorý sa orientuje na vydávanie periodík bulvárneho, zábavného a lifestylového formátu v slovenskom jazyku aprevádzkovateľom web portálov, v rámci uvedeného poskytuje taktiež reklamný priestor a pôsobí tiež v oblasti nákupu a predaja mediálneho priestoru prostredníctvom svojej mediálnej agentúry. Podnikateľ PSIS je súčasťou ekonomickej skupiny Proxy - Finance a.s., Česká republika, ktorá pôsobí predovšetkým v oblasti investovania do finančných nástrojov a správy vlastných nehnuteľností. Podnikateľ Petit Press realizuje tiež vydávanie periodickej tlače, prevádzkovanie web portálov, poskytovanie reklamného priestoru v daných médiách, tlačiarenskú a distribučnú činnosť.
 
Úrad sa vzhľadom na aktivity účastníkov koncentrácie zaoberal posúdením horizontálnych, vertikálnych, ako aj konglomerátnych účinkov koncentrácie v predmetných oblastiach.
 
1          Posúdenie horizontálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie
 
Pokiaľ ide o hlavné aktivity, kde dochádzalo k horizontálnemu prekrytiu aktivít medzi PIL a Petit Press, t.j. oblasti vydávania periodickej tlače a prístupu na web portály, tieto sa posudzujú z dvoch hľadísk, a to z hľadiska (1) čitateľa a (2) inzerentov.
 
1.1 Posúdenie z hľadiska čitateľa
 
Úrad zohľadnil skutočnosť, že v prípade tlačených periodík a poskytovania informácií na web portáloch (v oboch prípadoch z hľadiska čitateľa) sa nejedná o homogénne tovary, pričom v takýchto prípadoch sú trhové podiely prvotnou indikáciou trhovej sily jednotlivých podnikateľov, avšak nemusia úplne odrážať súťažné interakcie medzi nimi. Úrad preto hodnotil dopady koncentrácie aj prostredníctvom zisťovania, ako blízke sú si jednotlivé tovary (časopisy, web portály) dodávané účastníkmi koncentrácie. Úrad posudzoval dopady z hľadiska čitateľa samostatne vo vzťahu k oblasti tlačených periodík a oblasti poskytovania informácií prostredníctvom web portálov.
 
Periodická tlač
 
Úrad zistil, že z hľadiska periodicity vydávaných tlačených periodík dochádza k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti denníkov, týždenníkov a dvojtýždenníkov a mesačníkov.
 
Podnikateľ PIL vydáva denník Plus JEDEN DEŇ a podnikateľ Petit Press vydáva denník SME. Podnikateľ PIL vydáva týždenníky Plus 7 dní, Šarm, Báječná žena, Trend a dvojtýždenník Profit a podnikateľ Petit Press vydáva regionálny týždenník na novinovom papieri MY (22 regionálnych mutácií), ďalej týždenník TV Svet, resp. TV Svet/TV Oko, v maďarskom jazyku Vasárnap a v anglickom jazyku The Slovak Spectator. Z hľadiska mesačníkov podnikateľ PIL vydáva mesačníky EMMA, BREJK, Zdravie, Záhradkár, Pekné bývanie, Dobé jedlo, Poľovníctvo a rybárstvo, Včielka, Zornička, dvojmesačník – Mollie tvorí, Adamko,  Mama a ja a FIT štýl a podnikateľ Petit press vydáva mesačníky Magazín zdravia, Lišiak, Doma v záhrade.
 
Úrad zistil trhové podiely z hľadiska rôznych alternatív trhov, ktoré v danom prípade odôvodnene prichádzali do úvahy (napr. pre celoslovenské denníky samostatne, pre všetky celoslovenské periodiká spolu), pričom zistil, že pri každej z alternatív je na trhu prítomný minimálne jeden ďalší silný konkurent. Zároveň úrad vychádzal z charakteristík vyššie uvedených periodík a zistil, že jednotlivé tituly účastníkov koncentrácie nemožno charakterizovať ako blízke substitúty (napríklad v rámci denníkov SME nepredstavuje blízky substitút denníku Plus JEDEN DEŇ). Vzhľadom na charakteristiku periodík, postavenie účastníkov koncentrácie na úradom identifikovaných (alternatívne vymedzených) trhoch a na postavenie ich konkurentov, úrad nezistil súťažné obavy vyplývajúce z možného zníženia účinnej súťaže. Taktiež neboli identifikované negatívne efekty predmetnej koncentrácie z hľadiska posúdenia jej koordinačných účinkov v týchto oblastiach
 
Prevádzkovanie web portálov
 
Podnikateľ PIL ako aj podnikateľ Petit Press priamo alebo nepriamo prevádzkujú viaceré web portály. Tieto portály existujú ku všetkým najrozšírenejším titulom periodickej tlače, ktoré poskytujú v mnohých prípadoch časť informácií uvádzaných v tlačenej verzii bez poplatku. Okrem web portálov tohto typu, účastníci koncentrácie prevádzkujú aj iné web portály s rôznym obsahovým zameraním. Na základe zistenia postavenia účastníkov koncentrácie a ich konkurentov v oblasti prevádzkovania web portálov, úrad dospel k záveru, že z hľadiska čitateľa/navštevovateľa web portálov nedochádza v prípade vyhodnotenia web portálov spolu, z dôvodu uvedenej koncentrácie k zníženiu účinnej súťaže v dôsledku unilaterálnych ani koordinovaných účinkov. Úrad zvažoval účinky koncentrácie aj pri užšom členení web portálov pri ich zaradení do užších kategórií, vzhľadom na ich obsahové zameranie, kde rovnako neboli identifikované súťažné obavy.
 
1.2 Posúdenie z hľadiska poskytovania reklamného priestoru v tlači a na web portáloch 
 
Úrad posudzoval účinky koncentrácie aj v oblasti poskytovania reklamného priestoru v periodickej tlači a  v oblasti poskytovania reklamného priestoru na web portáloch ako aj spolu. V danom prípade rovnako posudzoval unilaterálne, ako aj koordinačné účinky koncentrácie a tiež zvažoval jej konglomerátne efekty.
 
Predaj reklamného priestoru v tlačených periodikách
Úrad posúdil unilaterálne účinky koncentrácie vychádzajúc najmä z identifikovaných podielov účastníkov koncentrácie a ich konkurentov (a to pri viacerých alternatívach trhu, napríklad aj predaj reklamného priestoru samostatne v denníkoch), z portfólia tlačených periodík účastníkov koncentrácie a ich konkurentov, ako aj z ďalších skutočností (napríklad vyjadrenia mediálnych agentúr). Po posúdení všetkých podkladov dospel k záveru, že v rámci jednotlivých alternatív trhu, a najmä z dôvodu prítomnosti ďalšieho silného konkurenta, nebude subjektu umožnené po koncentrácii správať sa nezávisle.
 
Vzhľadom na to, že v prípade realizácie predmetnej koncentrácie by bola štruktúra  relevantných trhov v oblasti poskytovania reklamného priestoru v tlačených periodikách vo všetkých troch alternatívach tvorená nižším počtom podnikateľov, ktorí by dosahovali vyšší podiel (ide o podnikateľov News and Media Holding (PIL) a Ringier Axel Springer Slovakia), taktiež vzhľadom napodstatný odstup ostatných podnikateľov na jednotlivých trhoch, úrad zároveň posudzoval faktory možných koordinačných účinkov ako dôsledku predmetnej koncentrácie. Úrad však zistil prítomnosť viacerých skutočností, ktoré viedli k záveru o nepreukázaní koordinačných účinkov v dôsledku koncentrácie.
 
Predaj reklamného priestoru na web portáloch
Obdobne boli posúdené dopady koncentrácie vo vzťahu k poskytovaniu reklamného priestoru na web portáloch, kde taktiež neboli potvrdené súťažné obavy vyplývajúce z unilaterálnych ani koordinačných účinkov  predmetnej koncentrácie. Na rozdiel od segmentu tlačených periodík, úrad tu mal k dispozícii len údaje za web portály pod kontrolou účastníkov koncentrácie a konkurenčných vydavateľstiev, prípadne prevádzkovateľov web portálov s podobným zameraním (napr. spoločnosť Zoznam), pričom úrad zobral do úvahy aj skutočnosť, že objem tohto segmentu je oveľa väčší, t.j. vyjadrené trhové podiely neodzrkadľujú presne tento segment, nakoľko okrem oslovených prevádzkovateľov poskytujú reklamný priestor na web portáloch aj ďalší domáci poskytovatelia (napr. aj ak ide o display reklamu). V segmente poskytovania tzv. „vyhľadávacej“ reklamy na web portáloch pôsobia viacerí zahraniční poskytovatelia predmetnej služby – napr. Google, Facebook, Youtube a pod.
 
Viacerí podnikatelia poukazovali na negatívne účinky predmetnej koncentrácie spočívajúce v tom, že po koncentrácii podnikateľ News and Media Holding spolu s podnikateľom Petit Press budú môcť ponúkať reklamný priestor v portfóliu tlačených titulov ako aj na portfóliu web portálov; ponúkať zvýhodnené balíky produktov, čím znevýhodnia v hospodárskej súťaži svojich konkurentov.
 
Úrad sa vzhľadom na uvedené taktiež zaoberal konglomerátnymi účinkami predmetnej koncentrácie, pričom nezistil žiadne súťažné obavy vo vzťahu k tomuto posúdeniu.
 
 
2          Posúdenie vertikálnych prepojení 
 
Úrad v rámci analýzy koncentrácie posudzoval možnosť negatívnych účinkov koncentrácie vyplývajúce z vertikálnych prepojení. V takomto prípade sa skúmajú dve teórie ujmy – možnosť obmedzenia prístupu podnikateľov na odberateľskom trhu ku vstupom dodávaných na trhu dodávateľov a možnosť obmedzenia dodávateľov v prístupe ku zákazníkom (odberateľom). Berie sa do úvahy viacero faktorov, predovšetkým postavenie účastníkov koncentrácie na dodávateľskom a odberateľskom trhu, štruktúra týchto trhov, charakter konkurencie a pod. Úrad uvedené posudzoval v súvislosti so zistenými vertikálnymi prepojeniami, a to:
  •  v súvislosti s nákupom a predajom reklamného priestoru mediálnymi agentúrami, keďže podnikateľ PIL prevádzkuje mediálnu agentúru, ktorá nakupuje reklamný priestor od  vydavateľov periodickej tlače a prevádzkovateľov web portálov (kde pôsobí PIL aj Petit Press). Rovnako spoločnosti  zo skupiny PIL (a tiež do určitej miery podnikateľ Petit Press) sú zadávateľmi reklamy v médiách, kde nakupujú reklamný priestor aj prostredníctvom mediálnych agentúr. Úrad posudzoval v tomto prípade vertikálne prepojenie v reťazci: zadávateľ reklamy – mediálna agentúra – médiá a to
  • v súvislosti s vertikálnym prepojením tlače periodík (Petit Press) a vydavateľskej činnosti (Petit Press a PIL) a
  • v súvislosti s vertikálnym prepojením distribúcie periodík (Petit Press) a vydavateľskej činnosti (Petit Press a PIL).
 
Úrad nezistil žiadne negatívne efekty z hľadiska vertikálneho posúdenia predmetnej koncentrácie vo vyššie uvedených vertikálne prepojených oblastiach.
 
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2016.