Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Adler Pelzer Holding GmbH a časti podnikateľa Faurecia Automotive Holdings S.A.S.

Aktualizované:
Obsah
automobil
automobil
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 06. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Adler Pelzer Holding GmbH, Hagen, Nemecko (ďalej len „APH“) nad akustickou divíziou spoločnosti Faurecia Automotive Holdings S.A.S, Nanterre Cedex, Francúzsko (ďalej len „Faurecia“).
 
Akustická divízia spoločnosti Faurecia pozostáva zo šiestich dcérskych spoločností (tri so sídlom vo Francúzsku, ďalšie v Luxembursku, Poľsku a Španielsku), z výrobnej prevádzky vo Veľkej Británii a z vybraných existujúcich zmluvných vzťahov a výrobných zariadení súvisiacich s výrobou NVH komponentov a mäkkých obložení v piatich výrobných závodoch v nasledujúcich krajinách: Francúzsko, Česká republika, Španielsko (dva výrobné závody) a Rusko.
 
Spoločnosť APH je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Adler Group S.p.a. (ďalej len „skupina Adler“), ktorá vyvíja, vyrába a dodáva NVH komponenty - komponenty, ktorých účelom je znížiť/limitovať hluk, vibrácie a tvrdosť a komponenty s mäkkým obložením pre akustické a tepelné pohodlie vozidiel. Osobitne sa špecializuje na automobilový priemysel, pričom dodáva svoje výrobky výrobcom originálnych komponentov (ďalej len „OEM“) príslušných značiek automobilov, resp. ich priamym dodávateľom (1. úrovne), nedodáva nezávislým výrobcom náhradných komponentov. Spoločnosť APH má v súčasnosti viacero výrobných závodov v Európe vrátane Slovenska, kde pôsobí spoločnosť Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti APH. Skupina Adler dodáva výrobky zákazníkom na Slovensku z výrobnej prevádzky v Bratislave, ale aj z iných európskych výrobných prevádzok.
 
Nadobúdaná akustická divízia spoločnosti Faurecia dodáva výrobky s akustickým a mäkkým obložením (alebo NVH komponenty a komponenty mäkkých obložení) pre osobné automobily, pričom dodáva svoje výrobky OEM, resp. ich priamym dodávateľom (1. úrovne), nedodáva nezávislým výrobcom náhradných komponentov. Nadobúdaná divízia nemá na území Slovenskej republiky zastúpenie prostredníctvom vlastného výrobného závodu.
 
Aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prekrývajú v oblasti dodávok NVH komponentov a mäkkých obložení pre ľahké vozidlá pre OEM. V rámci toho sú obidvaja účastníci koncentrácie činní v nasledujúcich segmentoch: v oblasti dodávok interiérových komponentov (dodávky NVH komponentov a mäkkých obložení do vnútorných častí/priestoru pasažiera a priestoru kufra) a exteriérových komponentov (dodávky NVH komponentov a mäkkých obložení do priestoru motora a na vonkajšie časti vozidiel).
 
Úrad preskúmal všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy tovarových relevantných trhov vo vzťahu k NVH komponentom a mäkkým obloženiam a dospel k záveru, že ani pri najužšom možnom geografickom vymedzení trhu (územie SR) nedochádza k súťažným obavám, teda nie je potrebné definície relevantných trhov uzavrieť.
 
Úrad zobral do úvahy predovšetkým predložené informácie ohľadom podielov účastníkov koncentrácie na rôznych alternatívne širšie i užšie vymedzených trhoch predaja NVH komponentov a mäkkých obložení pre ľahké vozidlá pre OEM, ktoré nedosahovali úroveň, resp. len mierne presahovali úroveň ovplyvnených trhov pri najužšom možnom geografickom vymedzení trhu. Zobral tiež do úvahy argumenty účastníka konania ohľadom širšej definície geografických relevantných trhov (pričom však neuzavrel, že takýmto trhom je celé územie EHP).
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 06. 2021.