Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa AGEL SK, a.s., Bratislava, Nemocnice Žiar nad Hronom, Nemocnice Banská Štiavnica, Polikliniky Žiar nad Hronom, Polikliniky Zvolen a Mammacentra svätej Agáty Banská Bystrica

Publikované:
Obsah
lekár so stetoskopom
lekár so stetoskopom

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 04. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej a nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa AGEL SK, a.s., Bratislava (ďalej len „AGEL SK“ alebo „Oznamovateľ“) nad podnikateľmi a časťou podnikateľa, ktoré predstavujú subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť, a to Nemocnica Žiar nad Hronom, Nemocnica Banská Štiavnica, Poliklinika Žiar nad Hronom, Poliklinika Zvolen a Mammacentrum svätej Agáty Banská Bystrica (ďalej len spolu „Nadobúdané subjekty“).

AGEL SK patrí do ekonomickej skupiny AGEL, ktorá v Slovenskej republike pôsobí najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ÚZS“), ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „AZS“), spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVaLZ“), dopravy z a do zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „DZS“), lekárenskej starostlivosti (ďalej len „LS“) a v oblasti pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“), a to prostredníctvom viacerých subjektov.

Nadobúdané subjekty pôsobia v oblasti zdravotníctva v poskytovaní ÚZS, AZS, SVaLZ a PZS, pričom v týchto činnostiach sa prekrývajú s činnosťami Skupiny AGEL.

V rámci posudzovania vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad zvažoval možné horizontálne prekrytia, vertikálne prepojenia, ako aj prípadné poskytovanie úzko súvisiacich činností koncentrujúcich sa subjektov. Z hľadiska ne-horizontálneho posúdenia vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad neidentifikoval súťažné obavy, a to z dôvodu nevýznamného vzťahu súvisiacich činností poskytovaných koncentrujúcimi sa subjektmi. Rovnako to platí pre posúdenie z horizontálneho hľadiska, pokiaľ ide o poskytovanie PZS.

Úrad sa teda zameral na posúdenie účinkov koncentrácie z horizontálneho hľadiska v oblasti poskytovania ÚZS, AZS a SVaLZ, ktoré bolo relevantné na lokálnej úrovni najmä v rámci Banskobystrického kraja.

Vychádzal pritom z informácií predložených Oznamovateľom, z informácií poskytnutých Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (najmä čo sa týka reformy zdravotníctva a jej vplyvu na podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti). Zároveň v rámci identifikácie územia, na ktorom pôsobia koncentrujúce sa subjekty na úrovni odborností, úrad vychádzal z informácií predložených Oznamovateľom, ako aj z migračných dát od poisťovní poskytujúcich povinné verejné zdravotné poistenie.

Detailnejšie sa úrad zaoberal odbornosťami, ktoré poskytujú Skupina AGEL v zdravotníckych zariadeniach v lokalitách možného prekrytia s Nadobúdanými subjektmi a niektoré/všetky Nadobúdané subjekty. V prípade ÚZS išlo o 11 odborností, v prípade AZS išlo o 17 odborností a v prípade SVaLZ išlo o 3 odbornosti. V rámci posudzovania jednotlivých odborností ÚZS, AZS a SVaLZ úrad zisťoval úroveň migrácie pacientov z analyzovaných okresov a na základe toho aj význam pacientov z analyzovaných okresov pre jednotlivých koncentrujúcich sa poskytovateľov danej zdravotnej starostlivosti a v rámci poskytovania odborností ÚZS a AZS taktiež to, akých poskytovateľov danej zdravotnej starostlivosti pacienti z analyzovaných okresov považovali za relevantné alternatívy (cez sledovanie úrovne migrácie a vyhodnotenie vplyvov na prípadnú zistenú migráciu cez okresy).

Z vyššie uvedených 31 odborností úrad následne hĺbkovo analyzoval tie odbornosti, v ktorých prvotne identifikoval, na základe rozsahu migrácií pacientov, prekrytie činností koncentrujúcich sa strán z hľadiska ich územného pôsobenia (migráciu nad úroveň 10 % z určitého okresu). Išlo o 8 odborností ÚZS a 12 odborností AZS. Taktiež detailnejšie analyzoval prekrývajúce sa 3 odbornosti SVaLZ.

S ohľadom na možnú špecializáciu jednotlivých poskytovateľov danej odbornosti išlo o analýzu na úrovni výkonov. V niektorých prípadoch bolo preukázané, že s ohľadom na špecializáciu na úrovni výkonov k prekrytiu aktivít koncentrujúcich sa strán reálne nedochádza, resp. dochádza v malej miere. Taktiež úrad posudzoval nadväznosť konkrétnej odbornosti na iné súvisiace odbornosti poskytované koncentrujúcimi sa stranami, pričom v niektorých prípadoch úrad identifikoval, že poskytovateľa danej odbornosti si pacient nevyberá, keďže mu je poskytnutá v nadväznosti, prípadne po poskytnutí ošetrenia v rámci súvisiacej odbornosti. Prípadne tiež zohľadnil špecifiká výberu poskytovateľa danej odbornosti (napríklad v odbornosti ÚZS gynekológia a pôrodníctvo posúdenej aj s ohľadom na reformu zdravotníctva na úrovni samostatne gynekologických výkonov a samostatne pôrodníckych výkonov). Taktiež v rámci posudzovania vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad zohľadnil aj v danom čase predvídateľný vplyv reformy zdravotníctva na podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Na základe detailnej analýzy úrad neidentifikoval súťažné obavy spôsobené koncentráciou.

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 04. 2023.