Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Dr. Martina Čepela, Ph.D., MBA a časti podnikateľa OKTAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 09. 2018 schválil koncentráciu, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Dr. Martinom Čepelom, Ph.D., MBA (ďalej len „Dr. Čepel“) nad časťou aktív, na základe ktorých možno dosahovať obrat, podnikateľa OKTAN, a.s., so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok (ďalej len „Oktan“), a to na základe dlhodobého prenájmu aktív slúžiacich na prevádzku 12 čerpacích staníc.
 
Podnikateľ Dr. Čepel spoločne alebo výlučne kontroluje spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti maloobchodného predaja PHM a ostatného tovaru na čerpacích staniciach, v oblasti prenájmu a prevádzky nehnuteľností, výstavby obytných budov, reklamných a pohostinských služieb. Nadobúdaná časť podnikateľa Oktan predstavuje aktíva slúžiace na prevádzku 12 čerpacích staníc. 

Vzhľadom na to, že ekonomická skupina Dr. Čepela, ako aj podnikateľ Oktan pôsobia v oblasti maloobchodného predaja PHM a ostatného tovaru na čerpacích staniciach, úrad sa zameral na horizontálne posúdenie predmetnej transakcie. Vychádzajúc z počtu čerpacích staníc, ktoré po koncentrácii bude Dr. Čepel kontrolovať, ich rozmiestnenia v rámci Slovenskej republiky a z dôvodu existencie významných konkurentov s výraznejším geografickým pokrytím Slovenskej republiky, predmetná koncentrácia z celoslovenského hľadiska nevzbudzuje súťažné obavy. Rovnako nevzbudzuje súťažné obavy z lokálneho hľadiska, keďže na území mesta Topoľčany a v jeho blízkom okolí (jedinej lokalite, kde sa súčasne nachádza čerpacia stanica oboch účastníkov koncentrácie), bude aj po koncentrácii pôsobiť dostatok nezávislých prevádzkovateľov čerpacích staníc PHM.

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v priebehu správneho konania úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona, keďže značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 10. 2018.