Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Sandberg Capital/Terno real estate, časť podnikateľa Diligentia RC a časť podnikateľa Terno Group

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“) schválil dňa 12.05.2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277 (ďalej len „Sandberg“) nad podnikateľom TERNO real estate s.r.o. so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 50 020 188 (ďalej len „Terno real estate), nad časťou podnikateľa Diligentia R.C., sr.o. so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 008 616 (ďalej len „Diligentia RC“) a nad časťou podnikateľa TERNO Group k.s. so sídlom Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913 (ďalej len „Terno Group“).

Podnikateľ Sandberg je správcovskou spoločnosťou a prostredníctvom spoločností patriacich do jeho ekonomickej skupiny pôsobí v oblasti informačných systémov, v oblasti rastlinnej poľnohospodárskej prvovýroby, živočíšnej poľnohospodárskej prvovýroby a v oblasti prvovýroby mlieka.

Podnikateľ Terno real estate pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností.
Nadobúdané časti podnikateľov Diligentia RC a Terno Group pôsobia v oblasti maloobchodného predaja potravín a nepotravinárskeho tovaru. Predmetom predaja časti podnikateľov Diligentia RC a Terno Group sú prevádzky maloobchodných predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2016.