Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited a divízie výroby automobilových káblov LEONI Business Group

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited nad divíziou výroby automobilových káblov LEONI Business Group.

nabíjacia stanica
nabíjacia stanica
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 25. 07. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Stark Corporation Public Company Limited, Thajsko (ďalej len „Stark Corporation“) nad divíziou výroby automobilových káblov LEONI Business Group (ďalej len „BG AM“), a to prostredníctvom nadobudnutia obchodných podielov v spoločnostiach LEONI Kabel GmbH, Nemecko a Leonische Holding Inc., Spojené štáty americké.
 
Podnikateľ Stark Corporation je aktívny v najmä v oblasti (i) elektrických drôtov a káblov, (ii) digitálnej energetiky a (iii) pracovnej sily, a to predovšetkým na území Thajska a Vietnamu. V Európe pôsobí len marginálne, na území Slovenskej republiky nepôsobí vôbec.
 
Divízia BG AM je globálny výrobca automobilových káblov ponúkajúci komplexný sortiment produktov, vrátane štandardných a vysokonapäťových káblov, dátových a senzorových aplikácií, ako aj riešení pre elektronické nabíjanie automobilových systémov v rámci e-mobility. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o., Trenčianska Teplá.
 
S ohľadom na činnosti, v rámci ktorých sú aktívni účastníci koncentrácie, dochádza tovarovo k horizontálnemu prekrytiu aktivít, a to v oblasti výroby káblov.

Vzhľadom na skutočnosť, že na užšie zadefinovanom tovarovom relevantnom trhu nedochádza medzi aktivitami účastníkov konania k prekrytiu aktivít (Stark Corporation nevyrába automobilové káble) a na širšom tovarovom relevantnom trhu (káble všeobecného elektrického vedenia) sú podiely účastníkov zanedbateľné, a aj vzhľadom na dostatočný počet relevantných konkurentov, úrad neidentifikoval negatívne dopady predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 08. 2022.