Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Allegro.eu, Mall Group, a.s., a WEǀDO CZ, s.r.o.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR rozhodnutím schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu nad spoločnosťami Mall Group, a.s., a WEǀDO CZ, s.r.o.

online obchodovaniedochova
online obchodovaniedochova

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 12. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Allegro.eu, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „Allegro“) nad spoločnosťami Mall Group, a.s., Česká republika (ďalej len „Mall“) a WEǀDO CZ, s.r.o., Česká republika (ďalej len „WEǀDO“).

Podnikateľ Allegro je holdingovou spoločnosťou v rámci skupiny ňou kontrolovaných spoločností. Je prevádzkovateľom e-commerce platformy Allegro.pl, ktorá je zameraná na predaj tovaru zákazníkom na území Poľska, pričom ponúka spotrebný tovar z veľmi širokej škály kategórií. Skupina Allegro poskytuje ucelený komplex služieb spojených s nákupom tovaru, a preto sa ďalej na území Poľska zaoberá doručovaním tovaru, platobnými a reklamnými službami, cenovým porovnávaním, predajom vstupeniek a ďalšími službami. Skupina Allegro nevyvíja žiadne podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky.

Nadobúdané spoločnosti patria už pred koncentráciou do jednej ekonomickej skupiny. Nadobúdaná spoločnosť Mall je holdingovou spoločnosťou, ktorá zastrešuje spoločnosti prevádzkujúce internetové obchody Mall v Českej republike, ako aj na území Slovenskej republiky (prostredníctvom Internet Mall Slovakia, s.r.o.), v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku a internetový obchod v Slovinsku. Spoločnosť Internet Mall Slovakia, s.r.o., prostredníctvom svojho internetového obchodu Mall.sk ponúka na území Slovenskej republiky rozsiahly sortiment spotrebného tovaru a internetový obchod je doplnený sieťou kamenných predajní s možnosťou osobného odberu tovaru, platby a reklamácie.

Cieľová spoločnosť WEǀDO je činná najmä v oblasti zabezpečovania odosielania a doručovania zásielok na území Českej republiky. Na území Slovenskej republiky rovnaké služby zabezpečuje spoločnosť WEǀDO SK, ktorá je dcérskou spoločnosťou WEǀDO.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú a koncentráciou môže dochádzať medzi účastníkmi koncentrácie tiež k potenciálnym nehorizontálnym prepojeniam. Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie z priestorového hľadiska vo vzťahu k Slovenskej republike nedochádza k žiadnym prekryvom ani nehorizontálnym prepojeniam, keďže podnikateľ Allegro je zameraný na územie Poľska a na území Slovenskej republiky nepôsobí. A teda, úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 12. 2021.