Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Asseco Poland SA, PENTA INVESTMENTS LIMITED a PROSOFT spol. s r.o. Košice

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 01. 2019 schválil koncentráciu, ktorá spočíva v zmene kvality kontroly nad podnikateľom PROSOFT spol. s r.o. Košice, Slovenská republika (ďalej len „Prosoft Košice“) z výlučnej kontroly, doposiaľ vykonávanej podnikateľom Asseco Poland SA, Poľská republika (ďalej len „Asseco Poland“), na spoločnú kontrolu podnikateľa Asseco Poland a podnikateľa PENTA INVESTMENTS LIMITED, Channel Islands (ďalej len „PIL“). Podnikateľ PIL je taktiež vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti Prosoft Košice pred predmetnou koncentráciou, avšak nemá práva prislúchajúce kontrole.

Podnikateľ Asseco Poland je materskou spoločnosťou skupiny Asseco Group, ktorá ponúka ucelený rad softvérových riešení a súvisiacich služieb v oblasti IT. Ponuka skupiny Asseco je zameraná na širokú škálu odvetví trhu, ako napr. finančný priemysel, verejný sektor, dodávky IT pre infraštruktúrne podniky. Skupina je tiež aktívna v IT sektore, pokiaľ ide o dodávky pre firmy z oblasti zdravotníctva.

Podnikateľ PIL pôsobí prostredníctvom dcérskych spoločností vo viacerých oblastiach, najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančných služieb maloobchodu, výroby, médií a rozvoja trhu s nehnuteľnosťami. Vzhľadom na aktivity nadobúdaného podnikateľa sa úrad zaoberal aktivitami PIL v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „UZS“), ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „AZS“), poskytovania služieb IT a balíkového softvéru v sektore zdravotníctva. Podnikateľ PIL pôsobí v oblasti predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti NeoHealth, s.r.o., Slovenská republika (ďalej len „Neohealth“).

Nadobúdaný podnikateľ Prosoft Košice je softvérovou spoločnosťou zameranou na softvérové riešenia najmä pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Medzi aktivitami skupiny PIL a nadobúdaného podnikateľa dochádza k horizontálnemu vzťahu v oblasti predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva a taktiež k dodávateľsko–odberateľskému vzťahu v oblasti predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva (podnikateľ Prosoft Košice ako dodávateľ) a v oblasti poskytovania UZS a AZS (podnikateľ PIL ako odberateľ).

V rámci hodnotenia horizontálneho prekrytia aktivít úrad vzal do úvahy pozíciu nadobúdaného podnikateľa Prosoft Košice a podnikateľa NeoHealth patriaceho do skupiny PIL na trhu predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva, a to v kontexte štruktúry trhu, t. j. konkurentov a ich pozície na predmetnom trhu. Vzhľadom na toto zhodnotenie úrad neidentifikoval negatívne účinky predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z pohľadu jej horizontálnych účinkov.

Úrad hodnotil dopady tejto koncentrácie aj z vertikálneho pohľadu, či v jej dôsledku nemôže dôjsť k obmedzeniu prístupu k vstupom alebo k zákazníkom, pričom sa zameral aj na posúdenie rizík v súvislosti so získavaním dát a informácií ohľadom konkurentov podnikateľa PIL v zdravotníctve.

Z  hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom (k balíkovému softvéru) pre konkurentov PIL v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti úrad vychádzal predovšetkým z podielu celej skupiny PIL na tržbách podnikateľa Prosoft Košice a prihliadol tiež na štruktúru trhu predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva, t. j. najmä na existenciu konkurenčných možností zaobstarania balíkového softvéru. Tieto skutočnosti prispeli tiež k záveru, že v danom prípade neboli identifikované negatívne účinky koncentrácie v súvislosti so získavaním dát a informácií. Z hľadiska obmedzenia prístupu k zákazníkom vzal úrad do úvahy aj skutočnosť, že už pred koncentráciou je takmer celá UZS skupiny PIL odberateľom nadobúdanej spoločnosti a koncentráciou neprichádza k významnej zmene.

Úrad taktiež prihliadol na štruktúru trhu predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva, t. j. najmä na existenciu konkurenčných možností zaobstarania balíkového softvéru. Z hľadiska obmedzenia prístupu k zákazníkom vzal úrad do úvahy aj skutočnosť, že už pred koncentráciou je takmer celá UZS skupiny PIL odberateľom nadobúdanej spoločnosti a koncentráciou neprichádza k významnej zmene.

Po zhodnotení vyššie uvedených skutočností úrad neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vyplývajúce z vertikálneho prepojenia vznikajúceho v dôsledku koncentrácie.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako aj z podkladov a informácií, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 01. 2019.