Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Asseco Poland S.A., PENTA INVESTMENTS LIMITED, SUPERNIUS, a.s., a PROSOFT Košice, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku PROSOFT Košice, a.s., spoločne kontrolovaného podnikateľmi Asseco Poland S.A., PENTA INVESTMENS LIMITED a SUPERNIUS, a.s.

dotyková obrazovka
dotyková obrazovka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 09. 11. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku PROSOFT Košice, a.s., Košice (ďalej len „Prosoft“) spoločne kontrolovaného podnikateľmi Asseco Poland S.A., Poľská republika (ďalej len „Asseco“), PENTA INVESTMENS LIMITED, Normanské ostrovy (ďalej len „Penta“) a SUPERNIUS, a.s., Bratislava (ďalej len „Agel“).

Predmetná koncentrácia podlieha kontrole koncentrácií na úrovni Európskej komisie, avšak bola v štádiu prednotifikačných kontaktov postúpená Európskou komisiou úradu na posúdenie, a to na základe Článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (ES) o fúziách.

Spoločnosť Asseco je materskou spoločnosťou skupiny Asseco, ktorá ponúka ucelený rad softvérových riešení a súvisiacich služieb v oblasti IT.

Pokiaľ ide o pôsobenie spoločnosti Asseco v sektore zdravotníctva, dodáva softvérové balíky a riešenia šité na mieru pre centrálne inštitúcie, služby pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) a zdravotné poisťovne.

Podnikateľ Penta je aktívny najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Okrem toho pôsobí v oblasti vývoja a predaja balíkového softvéru pre široké spektrum poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne v rámci Slovenskej republiky (okrem spoločnosti Prosoft, podnikateľ Penta pôsobí na trhu balíkového softvéru aj prostredníctvom spoločnosti mediworx software solutions, a.s., ktorá poskytuje svoje služby najmä v rámci skupiny Penta).
 
V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je podnikateľ Penta aktívny v poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „UZS“) a ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „AZS“), pričom poskytuje aj súvisiace služby pre UZS a AZS, ako sú služby PZS, dopravné zdravotnícke služby (ďalej len „DZS“) a služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (ďalej len „SVaLZ“). Okrem toho podnikateľ Penta pôsobí v oblasti poskytovania zdravotného poistenia, a to prostredníctvom Zdravotnej poisťovne DÔVERA.

Podnikateľ Agel je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti AGEL SK, a.s., a prevádzkuje bežné nemocnice, špecializovanú nemocnicu v Bratislave a ďalšie spoločnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako sú DZS, PZS a SVaLZ.

V oblasti služieb IT pôsobí podnikateľ Agel prostredníctvom dcérskej spoločnosti medical systems, a.s., pričom táto pôsobí iba v Českej republike.

Nadobúdaná spoločnosť Prosoft je zameraná na softvérové riešenia pre poskytovateľov UZS a AZS, okrajovo aj pre poskytovateľov SVaLZ, PZS a DZS. Spoločnosť predáva svoj balíkový softvér poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, najmä nemocniciam a poskytovateľom AZS, pričom pôsobí iba na území Slovenskej republiky.

Úrad pri posudzovaní predmetnej koncentrácie vychádzal zo skutočnosti, že táto spočíva vo zvýšení počtu kontrolujúcich akcionárov v spoločnosti Prosoft, t. j. zameral sa najmä na to, aký dopad bude mať vstup podnikateľa Agel do spoločnosti Prosoft na hospodársku súťaž. Podnikateľ Penta a podnikateľ Asseco spolukontrolovali spoločnosť Prosoft už pred koncentráciou, a teda prípadné horizontálne alebo nehorizontálne prepojenia v tejto súvislosti úrad neposudzoval. Posúdil však koordinačné účinky, ktoré sa vzťahujú na aktivity materských podnikateľov (v tomto prípade Penta a Agel) ako nadväzujúcich na aktivity nadobúdanej spoločnosti.

V prípade predmetnej koncentrácie úrad dospel k záveru, že nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít podnikateľov Agel a Prosoft, a to vzhľadom na ich priestorové pôsobenie.

Úrad hodnotil dopady tejto koncentrácie najmä z vertikálneho pohľadu, pričom prihliadol na štruktúru trhu predaja balíkového softvéru poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky, štruktúru nákupného trhu (t. j. predovšetkým poskytovateľov UZS a AZS), a to vzhľadom na dopyt po tomto softvéri zo strany vstupujúceho podnikateľa Agel. Úrad posudzoval vertikálne účinky predmetnej koncentrácie v smere obmedzenia prístupu k dodávateľom (k vstupom) a tiež v smere obmedzenia prístupu k odberateľom (zákazníkom).

Z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom (k balíkovému softvéru) pre konkurentov podnikateľov Penta a Agel v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti prihliadol predovšetkým na skutočnosť, že na trhu predaja balíkového softvéru v sektore zdravotníctva pôsobia aj ďalší poskytovatelia balíkového softvéru ponúkajúci obdobné moduly ako spoločnosť Prosoft, ako aj na odhadované postavenie spoločnosti Prosoft a jej konkurentov v oblasti dodávok balíkového zdravotníckeho softvéru najmä poskytovateľom UZS, AZS.

Z hľadiska obmedzenia prístupu k zákazníkom (poskytovateľom služieb UZS, AZS a pod.) vzal úrad do úvahy skutočnosť, že už pred koncentráciou je skupina Agel odberateľom nadobúdanej spoločnosti a koncentráciou nedochádza k významnej zmene. Úrad v tomto kontexte tiež prihliadol na zameranie spoločnosti Prosoft predovšetkým na poskytovateľov UZS, prípadne väčších poskytovateľov AZS. Ak by aj spoločnosť Prosoft dodávala balíkový softvér po koncentrácii všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo skupiny Agel, poskytovatelia balíkového softvéru by mali, vychádzajúc z predloženého celkového počtu najmä poskytovateľov UZS a AZS a ich charakteru na území Slovenskej republiky, možnosti ďalších odberateľov pre poskytovanie svojich služieb.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vyplývajúce z vertikálneho prepojenia v tejto súvislosti.

S ohľadom na trhy, na ktorých sú aktívni účastníci koncentrácie, úrad v predmetnom prípade posúdil koordináciu na primárnych trhoch ich pôsobenia, t. j. predovšetkým UZS a AZS, a to cez spoločné pôsobenie v spoločnosti Prosoft, okrem iného aj vzhľadom na potenciálny prístup k senzitívnym informáciám.

Úrad vo vzťahu k vyhodnoteniu možnosti sprístupnenia senzitívnych informácií medzi účastníkmi konania navzájom a o ich konkurentoch zobral do úvahy, že rozsah a obsah potenciálne získaných údajov o konkurentoch je značne limitovaný, a to z dôvodu, že spoločnosť Prosoft neinteraguje s údajmi svojich klientov spôsobom, ktorý by mohol poskytnúť účastníkom konania výhodu na trhu.

Z hľadiska posúdenia schopnosti a predovšetkým motivácie koordinácie prostredníctvom spoločnosti Prosoft úrad tiež zohľadnil skutočnosť, že v rámci nadväzujúcich trhov pôsobia dvaja z troch materských podnikateľov a že neexistuje príčinná súvislosť medzi vytvorením spoločného podniku a koordináciou na nadväzujúcich trhoch. Tiež zobral do úvahy aktivity spoločnosti Prosoft v sektore zdravotníctva, ktoré nie sú svojím rozsahom z hľadiska obratov významné vo vzťahu k hlavným aktivitám podnikateľov Penta a Agel, k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, najmä UZS a AZS, aby bolo možné hodnotiť vytvorenie spoločného podniku Prosoft ako platformy na koordináciu.

S ohľadom na vyššie uvedené, úrad dospel k záveru, že v tomto prípade nebola preukázaná schopnosť a motivácia koordinácie v dôsledku vytvorenia spoločného podniku, a teda nebolo potrebné zaberať sa jej prípadnými dopadmi.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 11. 2021.