Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov AZC, a. s., ON RAIL Holding B.V., PMK Invest, s. r. o., Zelená pošta, s. r. o., Digitance, s. r. o., a Billing Alliance, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu, ktorú podľa PMÚ SR predstavujú vzájomne podmienené transakcie.

poštové zásielky
poštové zásielky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 9. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní
  • nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov AZC, a. s., Bratislava (ďalej len „AZC“), ON RAIL Holding B.V., Holandsko (ďalej len „ON RAIL“) a PMK Invest, s. r. o., Bratislava (ďalej len „PMK Invest“) nad podnikateľmi Zelená pošta, s. r. o., Bratislava (ďalej len „Zelená pošta SK“) a Digitance, s. r. o., Bratislava (ďalej len „Digitance“) a
     
  • nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov AZC a ON RAIL a priamej spoločnej kontroly podnikateľa PMK Invest nad podnikateľom Billing Alliance, a.s., Bratislava (ďalej len „Billing Alliance“).
Nadobudnutie kontroly nad podnikateľmi Zelená pošta SK a Digitance a nadobudnutie kontroly nad podnikateľom Billing Alliance boli úradu oznámené ako dve samostatné koncentrácie, keďže podľa názoru oznamovateľov koncentrácie (AZC, ON RAIL, PMK Invest a Billing Alliance) nie sú vzájomne podmienenými ani nie sú splnené kritériá podľa § 8 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“), na základe ktorého je možné viaceré koncentrácie uskutočnené do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi považovať za jednu koncentráciu.

Úrad na základe komplexu zistených skutočností dospel k záveru, že transakcie prevodu Zelená pošta SK a Digitance a transakcia prevodu Billing Alliance mali od začiatku spoločný ekonomický cieľ a tvoria súčasť jednej komplexnej operácie. Podľa úradu ide teda o de facto vzájomne podmienené transakcie, ktoré spolu predstavujú jednu koncentráciu podľa § 7 ods. 1 zákona. Oznamovatelia koncentrácie sa vyjadrili, že s týmto posúdením nesúhlasia, avšak nebudú voči tomuto záveru vznášať námietky, keďže úrad takúto koncentráciu z pohľadu súťažných dopadov vyhodnotil ako neproblematickú.

S ohľadom na to, že zmena kontroly nad podnikateľmi Zelená pošta SK a Digitance a zmena kontroly nad podnikateľom Billing Alliance podľa záveru úradu predstavujú jednu koncentráciu, úrad zastavil správne konanie voči jednému z oznamovateľov koncentrácie – Billing Alliance, keďže dôvod na konanie voči nemu nebol daný vzhľadom na to, že nie je samostatným nadobúdateľom kontroly v posudzovanej koncentrácii. 

Nadobúdateľmi kontroly v predmetnej koncentrácii sú teda podnikatelia AZC, ON RAIL a PMK Invest. Nadobúdanými podnikateľmi sú Billing Alliance, Zelená pošta SK a Digitance. Pred koncentráciou podnikateľ PMK Invest už spolukontroloval podnikateľa Billing Alliance a podnikateľ AZC a ekonomická skupina, do ktorej patrí podnikateľ ON RAIL, spolukontrolovali spoločnosti Zelená pošta SK a Digitance.

A teda nové prepojenia, ktoré vzniknú v dôsledku koncentrácie spočívajú v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľov AZC a ON RAIL nad Billing Alliance a nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľa PMK Invest nad podnikateľmi Zelená pošta SK a Digitance. Zároveň dochádza k novému prepojeniu medzi nadobúdanými spoločnosťami Zelená pošta SK a Digitance na jednej strane a Billing Alliance na druhej strane (v dôsledku koncentrácie dochádza k zaradeniu podnikateľov Zelená pošta SK a Digitance pod podnikateľa Billing Alliance). S ohľadom na uvedené úrad posudzoval dopady koncentrácie, kedy sa zameral na prepojenia, ktoré novo vznikajú v dôsledku koncentrácie.

Nadobúdateľ kontroly PMK Invest prostredníctvom skupiny ním kontrolovaných spoločností pôsobí v širokej oblasti poskytovania IT služieb a predaja súvisiacich tovarov, ktoré ale podľa oznamovateľov koncentrácie žiadnym spôsobom (horizontálne, vertikálne ani konglomerátne) nesúvisia s činnosťou Zelená pošta SK a Digitance. Úrad sa preto vzťahom činností PMK Invest/Zelená pošta SK a Digitance nezaoberal. 

Podnikateľ AZC patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa JUDr. Ján Sabol (ďalej len „Skupina JS“), ktorá pôsobí v rôznych oblastiach. Avšak Skupina JS podľa predložených informácií nepôsobí v oblastiach, ktoré by sa horizontálne prekrývali alebo by z dodávateľského či odberateľského pohľadu nadväzovali na činnosti nadobúdaného podnikateľa Billing Alliance, resp. skupiny pred koncentráciou ním kontrolovaných spoločností (ďalej len „Skupina Billing Alliance“).

Podnikateľ ON RAIL patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa JUDr. Oszkár Világi (ďalej len „Skupina OV“), ktorá je aktívna, pokiaľ ide o činnosti vo vzťahu k predmetnej koncentrácii, v oblasti polygrafie so zameraním na tlač magazínov, časopisov a letákov, t. j. služieb ostatnej (nepersonalizovanej a neadresnej) tlače na území SR, a to prostredníctvom ADC Media, a.s., Vozokany.

Predmetom činnosti nadobúdanej spoločnosti Zelená pošta SK, ktorá výlučne kontroluje podnikateľa Zelená pošta CZ, s.r.o., ČR (ďalej spolu ako „Skupina Zelená pošta“) je nehromadná tlač, „e-billing“, digitalizácia a v zanedbateľnej miere aj hromadná tlač adresných a neadresných zásielok.

Predmetom činnosti nadobúdanej spoločnosti Digitance je najmä poskytovanie IT služieb v oblasti digitálnej komunikácie prostredníctvom jej platformy CommHub, taktiež poskytuje služby „e-billingu“ a IT služby dátového spracovania pre podporu (transakčnej) tlače.

Skupina Billing Alliance pôsobí najmä v oblasti adresného a neadresného doručovania, hybridnej pošty, služieb transakčnej tlače (t. j. tlače personalizovanej adresnej firemnej komunikácie s klientmi bánk, poisťovní, dodávateľov energií a pod. a tlač adresných letákov, brožúr, katalógov a pod. obsahujúcich personalizované informácie) a služieb dátového spracovania pre podporu tlače. Do Skupiny Billing Alliance patria napr. spoločnosti Cromwell, a. s., Bratislava, KOLOS, s.r.o., Bratislava, Direct Marketing, a.s., Bratislava, COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s.r.o, ČR, Contally, s.r.o., Bratislava.

Úrad sa zaoberal posúdením predmetnej koncentrácie tak z pohľadu horizontálnych, ako aj nehorizontálnych (vertikálnych a konglomerátnych) účinkov na hospodársku súťaž. Z popisu aktivít jednotlivých spoločností pritom vyplynulo, že rozhodujúca časť posudzovania úradu bola venovaná novo vznikajúcemu prepojeniu Skupiny Billing Alliance na jednej strane a Skupiny Zelená pošta a spoločnosti Digitance na druhej strane.
 
horizontálneho pohľadu sa úrad zaoberal prekrytím aktivít účastníkov koncentrácie v oblastiach personalizovanej tlače, tlačových služieb iných ako personalizovanej tlače a IT služieb dátového spracovania pre podporu hromadnej personalizovanej tlače. Keďže v daných oblastiach účastníci koncentrácie buď dosahovali nevýznamný spoločný trhový podiel, alebo ich činnosti sa prekrývali len v nevýznamnom rozsahu, úrad dospel k záveru, že z pohľadu horizontálneho posúdenia koncentrácia nepovedie k negatívnym účinkom na hospodársku súťaž v daných oblastiach.

vertikálneho pohľadu sa úrad sústredil na posúdenie vertikálneho vzťahu - IT služby dátového spracovania pre podporu hromadnej personalizovanej tlače ako vstupu pre služby hromadnej personalizovanej tlače.

V tomto ohľade posudzoval, či v dôsledku koncentrácie môže dôjsť k obmedzeniu prístupu ku zákazníkovi - Skupine Billing Alliance ako poskytovateľovi služieb hromadnej personalizovanej tlače a významnému odberateľovi IT služieb dátového spracovania pre podporu hromadnej personalizovanej tlače, čím by mohli byť konkurenti poskytovateľa vstupov – podnikateľa Digitance obmedzovaní v hospodárskej súťaži. Keďže Skupina Billing Alliance pred koncentráciou mala IT služby dátového spracovania pre podporu tlače zabezpečené vnútroskupinovo, úrad dospel k záveru, že predmetnou koncentráciou nedôjde k strate zákazníka z trhu.

Úrad sa tiež zaoberal možnosťou zabránenia prístupu k vstupu poskytovanému podnikateľom Digitance - IT službám dátového spracovania pre podporu hromadnej personalizovanej tlače, a to vo vzťahu ku konkurentom Skupiny Billing Alliance v oblasti personalizovanej tlače hromadných zásielok. Úrad zistil, že predmetné IT služby predstavujú významný prvok pre poskytovanie služieb hromadnej personalizovanej tlače. S ohľadom najmä na poskytnuté informácie o alternatívnych riešeniach zabezpečenia predmetných IT služieb však úrad nezistil, že Skupina Billing Alliance by v dôsledku koncentrácie bola schopná efektívne zabrániť prístupu k predmetnej službe.

Negatívne účinky koncentrácie z hľadiska uvedeného vertikálneho vzťahu (t. j. poskytovanie služieb hromadnej personalizovanej tlače a IT služieb dátového spracovania pre podporu predmetnej tlače) úrad teda neidentifikoval.   

Zároveň úrad z ne-horizontálneho hľadiska vyhodnocoval dôsledky koncentrácie s ohľadom na existujúcu trhovú štruktúru v oblasti poskytovania hromadnej personalizovanej tlače a s ohľadom na existujúce obchodné vzťahy. Zameral sa pritom na možný prístup k senzitívnym obchodným informáciám a prípadné dôsledky tohto prístupu vo vzťahu ku konkurentom, a to jednak z pohľadu unilaterálnych účinkov koncentrácie a jednak z pohľadu, či predmetnou koncentráciou dochádza k zvýšeniu transparentnosti v poskytovaní hromadnej personalizovanej tlače, ktorá by vytvárala jeden z predpokladov koordinácie poskytovateľov tejto služby alebo by zvýšila, resp. uľahčila existujúcu koordináciu (koordinačné účinky koncentrácie).  
 
Pokiaľ ide o prístup k obchodne citlivým informáciám, úrad zistil, že tento je predurčený faktorom existujúcej štruktúry trhu v oblasti hromadnej personalizovanej tlače (charakterizovanej dvoma najvýznamnejšími hráčmi už pred koncentráciou), pričom zobral do úvahy aj rozsah informácií, ktoré budú prístupné. V tomto smere nemožno uzavrieť, že prístup k informáciám by bol koncentračne špecifický.

Úrad teda zistil, že predmetná koncentrácia v uvedenom ohľade nevyvoláva negatívne unilaterálne a ani koordinačné účinky na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu.
 
Z hľadiska posúdenia konglomerátnych účinkov koncentrácie sa úrad zaoberal otázkou, či kombináciou úzko súvisiacich tovarov poskytovaných Skupinou Billing Alliance na jednej strane (služby hromadnej personalizovanej tlače, IT služby dátového spracovania pre podporu hromadnej personalizovanej tlače, služby tzv. direct marketingu, poštové služby) a Skupinou Zelená pošta a podnikateľom Digitance na druhej strane (IT služby digitálnej komunikácie, IT služby elektronickej fakturácie), ktoré odberatelia služieb hromadnej personalizovanej tlače využívajú v rámci komplexného riešenia zabezpečenia transakčnej a marketingovej komunikácie s ich klientmi, bude mať Skupina Billing Alliance po koncentrácii schopnosť a motiváciu prenášať trhovú silu z jedného relevantného trhu na iný relevantný trh prostredníctvom viazania alebo balíčkovania tovarov (prípadne prostredníctvom iných praktík). Úrad okrem iného s ohľadom na poskytnuté informácie o spôsobe zabezpečovania si týchto služieb ich odberateľmi dospel k záveru, že stratégia viazať alebo balíčkovať by z dlhodobého hľadiska nebola efektívna. Úrad teda zistil, že ani z  konglomerátneho hľadiska v dôsledku koncentrácie nedochádza k negatívnym účinkom.
 
Úrad po komplexnom posúdení danej koncentrácie z horizontálneho, ako aj ne-horizontálneho pohľadu dospel k záveru, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nedochádza k značnému narušeniu hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, najmä vytvorením alebo posilnením unilaterálneho dominantného postavenia podnikateľa a ani vytvorením alebo posilnením kolektívneho dominantného postavenia podnikateľov na relevantnom trhu, a teda je v súlade s § 11 ods. 1 zákona.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 9. 2021.