Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Bohai Automotive Systems Co., LTD., a TRIMET Automotive Holding GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 18. 04. 2018 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Bohai Automotive Systems Co., LTD., so sídlom No. 569, Bohai 21 Road, Binzhou, provincia Shandong, Čínska ľudová republika (ďalej len „Bohai“) nad podnikateľom TRIMET Automotive Holding GmbH so sídlom Aluminiumallee 1, 06493 Harzgerode, Spolková republika Nemecko (ďalej len „TRIMET“).
 
Bohai podniká v oblasti výroby a predaja dielov pre motory (vrátane hliníkových komponentov), ako sú piesty, piestové čapy, bloky a hlavy valcov, v oblasti výroby a predaja štruktúrovaných hliníkových produktov (A/B stĺpiky a náboje kolies), v oblasti obrábacích strojov a v oblasti exportu vyrobených piestov a nábojov kolies. Spoločnosť Bohai patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa Beijing Automotive Group Co., Ltd., Čínska ľudová republika. Spoločnosti z tejto skupiny pôsobia vo viacerých oblastiach a na území Slovenskej republiky pôsobí prostredníctvom spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou je výroba a predaj strešných systémov pre automobily.
 
Podnikateľ TRIMET pôsobí spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami v oblasti výroby a predaja hliníkových automobilových odliatkových komponentov, vrátane mechatronických dielov pre automatické prevodovky, konštrukčných komponentov, blokov motorov a prevodoviek. Okrem spracovania odliatkov a strojového spracovania sa zameriavajú tiež na výskum a vývoj nových odliatkových komponentov z hliníka. Na území Slovenskej republiky je spoločnosť TRIMET prítomná len ako zahraničný dodávateľ pre automobilový priemysel.
 
Vychádzajúc z informácií uvedených v oznámení, na území Slovenskej republiky nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie z produktového ani z geografického hľadiska. Rovnako medzi aktivitami účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky neexistuje vertikálny vzťah. Na úrovni Európskeho hospodárskeho priestoru medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k určitému horizontálnemu prekrytiu v oblasti hliníkových odliatkových komponentov pre automobily, avšak len v zanedbateľnej miere, keďže podstatná časť produkcie podnikateľa Bohai je umiestňovaná na území Číny. Vychádzajúc z oznámenia, koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy v dôsledku horizontálnych prekrytí a ani medzi aktivitami účastníkov koncentrácie neexistujú vertikálne vzťahy.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 04. 2018.