Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov ČEZ, a. s., ŠKODA JS a.s. a Middle Estates, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., nad podnikateľmi ŠKODA JS a.s. a Middle Estates, s.r.o.

jadrova elektráreň
jadrova elektráreň

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 8. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ČEZ, a. s., Praha, Česká republika (ďalej len „ČEZ“) nad podnikateľmi ŠKODA JS a.s., Plzeň, Česká republika (ďalej len „Škoda JS“) a Middle Estates, s.r.o., Praha, Česká republika (ďalej len „Middle Estates“).

ČEZ je elektroenergetická spoločnosť, ktorá kontroluje viaceré ďalšie spoločnosti (ďalej len „Skupina ČEZ“); je priamo výlučne kontrolovaná Českou republikou (ďalej len „ČR“). Skupina ČEZ je aktívna vo viacerých oblastiach, okrem iného v oblasti výroby, predaja a distribúcie elektrickej energie a poskytovania energetických služieb. Prevádzkuje jadrové, emisné aj obnoviteľné výrobné zdroje, v ČR prevádzkuje dve jadrové elektrárne – Dukovany a Temelín. Skupina ČEZ pôsobí aj na území Slovenska (ďalej len „SR“) a viacerých ďalších krajín.

V SR Skupina ČEZ pôsobí okrem iného v oblasti jadrovej energetiky, a to prostredníctvom spoločnosti ÚJV Řež, a. s., Husinec, ČR (ďalej len „ÚJV Řež“), ktorá v SR najmä poskytuje projektové činnosti v rámci budovania bloku v jadrovej elektrárni v Mochovciach a činnosti vyraďovania jadrových zdrojov v Jaslovských Bohuniciach.

Nadobúdaná spoločnosť Middle Estates pôsobí v oblasti správy a prenájmu vlastných nehnuteľností, ktoré prenajíma fakticky jedinému nájomcovi - spoločnosti ŠKODA JS. Spoločnosť Middle Estates podľa oznámenia koncentrácie v SR nepôsobí, pôsobí a dosahuje obrat iba v ČR. S ohľadom na vyššie uvedené sa úrad aktivitami tejto spoločnosti ďalej nezaoberal.

Nadobúdaná spoločnosť ŠKODA JS pôsobí takmer výlučne v oblasti jadrovej energetiky, a to hlavne v oblasti inžinieringu, výroby a servisu jadrových zariadení. Škoda JS svoje služby a tovary poskytuje najmä prevádzkovateľom jadrových zariadení a pôsobí na území ČR (poskytuje služby pre ČEZ), SR (poskytuje služby pre Slovenské elektrárne, a.s.,) a ďalších krajín. V SR jadro pôsobenia spoločnosti ŠKODA JS tvorí dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, je jedným z piatich hlavných dodávateľov projektu.

Úrad sa zameral na tie z aktivít účastníkov koncentrácie, v ktorých sa títo prekrývajú, resp. na seba nadväzujú a majú vzťah k územiu SR. Ide o výrobu, servis a inžiniering jadrových zariadení.

K horizontálnemu prekrytiu vo vzťahu k SR dochádza medzi Škoda JS a Skupinou ČEZ (ÚJV Řež) len v oblasti inžinieringu jadrových zariadení, avšak reálne sa činnosti spoločnosti ÚJV Řež a spoločnosti ŠKODA JS v tejto oblasti skôr dopĺňajú. Spoločnosť ÚJV Rež vykonáva iný typ a rozsah projektových a inžinierskych služieb. Podnikateľ ÚJV Řež tieto činnosti vykonáva hlavne vnútroskupinovo pre ČEZ, mimo dosahuje len malú časť svojho obratu a na území SR sa tejto činnosti venuje len v obmedzenom rozsahu. Taktiež boli identifikovaní viacerí konkurenti podnikateľov Škoda JS a ÚJV Řež v tejto činnosti. S ohľadom na uvedené úrad neidentifikoval z hľadiska horizontálneho posúdenia vo vzťahu k SR negatívne dopady na hospodársku súťaž.

Úrad tiež posudzoval vertikálne účinky koncentrácie, a teda, či táto koncentrácia nepovedie vo vzťahu ku konkurentom účastníkov koncentrácie k obmedzeniu prístupu k vstupom (servis, inžiniering a výroba jadrových zariadení) alebo obmedzeniu prístupu k zákazníkom (k prevádzkovateľom jadrových elektrární).

Ani z hľadiska vertikálneho posúdenia úrad neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie. Bližšie koncentráciu, vzhľadom na povahu aktivít a charakter odberateľov, hodnotil najmä z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom, kde zistil nasledovné. Servis slovenských reaktorov je podľa predložených informácií zaisťovaný vlastným tímom Slovenských elektrární a tuzemskými dodávateľmi. Podnikateľ Škoda JS je v rámci servisu aktívny hlavne mimo SR a dosahuje z týchto služieb na území SR len minimálne tržby. V oblasti inžinieringu a výstavby jadrových zariadení podnikateľovi ŠKODA JS konkuruje viacero veľkých nadnárodných spoločností, pričom ide v tomto prípade o tendrové trhy.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 9. 2022.