Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov CPI PROPERTY GROUP société anonyme a IMMOFINANZ AG

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa CPI PROPERTY GROUP société anonyme nad podnikateľom IMMOFINANZ AG.

kancelárska budova
kancelárska budova
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 09. 02. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa CPI PROPERTY GROUP société anonyme, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „CPI“) nad podnikateľom IMMOFINANZ AG, Rakúsko (ďalej len „Immofinanz“).

Podnikateľ CPI je súčasťou medzinárodne pôsobiacej skupiny CPI, ktorá vlastní a prevádzkuje kancelárske nehnuteľnosti, maloobchodné priestory, hotely a rezorty, rezidenčné nehnuteľnosti, investičné pozemky, developerské, priemyselné, poľnohospodárske a logistické nehnuteľnosti. Na území Slovenskej republiky pôsobí iba v oblasti prenájmu obchodných plôch vo viacerých mestách.

Podnikateľ Immofinanz sa zaoberá prenájmom kancelárskych a maloobchodných priestorov vo viacerých krajinách. V oblasti prenájmu kancelárskych priestorov pôsobí pod medzinárodnou značkou „myhive“ (v meste Bratislava) a v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov pôsobí pod značkou STOP SHOP pre retail parky vo viacerých mestách a pod značkou VIVO! pre nákupné centrá (v meste Bratislava).

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov.

Úrad prekrytia účastníkov koncentrácie posudzoval jednak v rámci alternatívy vymedzenia priestorového trhu prenájmu maloobchodných priestorov územím Slovenskej republiky a jednak sa zameral na lokality, kde dochádza k prekrytiu, v tomto prípade išlo o mestá Michalovce, Prievidza a Ružomberok.

Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu, najmä z výšky podielov účastníkov koncentrácie celoslovensky, ako aj z odhadu lokálnych podielov, počtu a charakteru konkurentov pôsobiacich v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov, z možností pri rozhodovaní o výbere vhodného modelu umiestnenia maloobchodnej prevádzky pri jej otváraní a taktiež vzhľadom na charakter a zameranie prenajímaných maloobchodných priestorov účastníkov koncentrácie, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 02. 2022.