Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov EP Industries, a.s., a SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 29. 09. 2017 koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len „EPI“) nad podnikateľom SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače (ďalej len „SES“).
 
Podnikateľ EPI a ním kontrolované spoločnosti patria do ekonomickej skupiny ultimatívne kontrolovanej pánom Danielom Křetinským (ďalej len „skupina oznamovateľa“), ktorá na území SR pôsobí najmä v oblasti energetického strojárenstva, výstavby elektrickej železničnej infraštruktúry, v oblasti výroby a predaja autobusov a trolejbusov, v oblasti energetiky (plynárenstvo a elektrina).
 
Nadobúdaná spoločnosť SES a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „skupina SES“) boli pred koncentráciou kontrolované spoločnosťou SEGFIELD INVESTMENTS LIMITED, Cyprus, pričom podnikateľ EPI bol minoritným akcionárom SES (okrem tohto minoritného podielu nemal na území SR v tejto oblasti žiadne ďalšie aktivity). Skupina SES podniká v oblasti projektovania, výroby a dodávok parných kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne na spaľovanie uhlia, oleja, zemného plynu, biomasy a kombinácie týchto palív, ako aj v oblasti s tým súvisiacich služieb poradenstva, skúšobníctva, metrológie a kontroly kvality, pričom pôsobí na širšom území ako je SR.
 
Pokiaľ ide o štruktúru samotnej transakcie, úrad nesúhlasil s argumentáciou spoločnosti EPI týkajúcou sa momentu vzniku predmetnej koncentrácie a ako právny titul koncentrácie určil rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SES, ktoré sa konalo dňa 30. 09. 2016 a na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti SES, v spojení s Vyhlásením upisovateľa EPI. O tejto skutočnosti bola spoločnosť EPI oboznámená vo výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
 
Vo vzťahu k súťažnému posúdeniu koncentrácie zistil úrad predovšetkým to, že medzi aktivitami účastníkov koncentrácie a ich ekonomickými skupinami nedochádza k horizontálnemu prekrytiu.
 
Čo sa týka nehorizontálnych účinkov koncentrácie, úrad posudzoval dva okruhy. V prvom prípade ide o vertikálny vzťah, nakoľko spoločnosť SES pôsobí v oblasti komplexných dodávok elektrárenských, priemyselných a teplárenských parných kotlov a spoločnosti zo skupiny oznamovateľa pôsobia v oblasti výroby a veľkoobchodných dodávok elektriny a v oblasti teplárenstva. V SR je to spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava z portfólia oznamovateľa, ktorá na území SR prevádzkuje tepelné elektrárne vo Vojanoch a v Novákoch, a teda môže byť odberateľom kotlov a s tým súvisiacich služieb, ktoré poskytuje skupina SES. Úrad posúdil možné negatívne vertikálne dôsledky predmetnej koncentrácie – zamedzenie prístupu k odberateľom a zamedzenie prístupu k vstupom. Do úvahy zobral najmä možnosti a kapacitu SES pokiaľ ide o dodávku kotlov vzhľadom na potreby oznamovateľa, reálne trendy na trhu, ako aj charakter konkurenčných hráčov v oblasti dodávok kotlov do elektrární a teplární. Dospel k záveru, že uzavretie prístupu k odberateľom a k vstupom v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné.
 
Okrem vyššie uvedeného vertikálneho vzťahu, spoločnosť SES ENERGY, a.s., Tlmače, ktorá patrí do skupiny oznamovateľa, podniká v oblasti komplexnej dodávky montážnych prác a služieb pri výstavbe, rekonštrukciách, modernizáciách a opravách kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Tieto činnosti sú nadväzujúcou oblasťou na činnosť spoločnosti SES. Úrad nezistil negatívne dopady koncentrácie vyplývajúce z prepojenia predmetných služieb na dodávku kotlov.
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 10. 2017.