Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov ESCO Slovensko, a.s., a ELIMER, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESCO Slovensko, a.s., nad podnikateľom ELIMER, a.s.

osvetlená moderná hala s eskalátormi
osvetlená moderná hala s eskalátormi
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 11. 02. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľa ESCO Slovensko, a.s., Bratislava (ďalej len „ESCO“) nad podnikateľom ELIMER, a.s., Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „ELIMER“).

Spoločnosť ESCO je vo vlastníctve podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava a podnikateľa ČEZ ESCO, a.s., Praha 4, ČR. Zameriava sa na poskytovanie špecializovaných služieb optimalizácie spotreby energií, na účely zníženia spotreby energií jeho klientov na území SR. Tieto služby zahŕňajú široké spektrum projektových, inžinierskych a realizačných činností vrátane výstavby, inštalácie, renovácie, prevádzky a údržby energetických zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, rozvodných zariadení a distribučných sústav, fotovoltaických riešení a zariadení na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, energetického poradenstva a energetického manažmentu, realizácie riešení v oblasti osvetlenia (verejné priestranstvá a podnikateľské priestory) a poskytovania služieb správy budov.

Spoločnosť ELIMER sa zameriava na projektovanie, realizáciu, servis a údržbu silnoprúdových a slaboprúdových elektroinštalácií. Uvedené činnosti vykonáva v rámci stavieb z oblasti občianskej a priemyselnej výstavby, napr. v administratívnych budovách, obchodných centrách, výrobných a logistických halách a objektoch určených na rezidenčné bývanie na území SR. Poskytuje služby v oblasti slaboprúdových a silnoprúdových elektromontážnych prác, ako aj elektromontážne práce pre oblasť vysokého napätia, pričom zabezpečuje všetky typy prác od projektovania cez realizáciu až po konečné odovzdanie diela a následne zabezpečuje aj záručný a pozáručný servis. Aktivity spoločnosti ELIMER zahŕňajú najmä elektroinštalácie vnútorného silnoprúdu a osvetlenia, realizáciu prípojok nízkeho napätia, prípojok vysokého napätia a trafostaníc, realizáciu systémov inteligentného riadenia elektroinštalácií budov, elektronickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru, elektronických zabezpečovacích systémov, kamerových systémov a priemyselnej televízie, prístupových a dochádzkových systémov, merania a regulácie, štruktúrovanej kabeláže a optických sietí.

Úrad zistil len minimálne horizontálne prekrytie účastníkov koncentrácie v oblasti služieb poskytovania elektromontážnych prác. Skupina nadobúdateľa sa na Slovensku zaoberá špecializovanými činnosťami na trhu služieb multi-technickej správy/údržby vrátane služieb na optimalizáciu spotreby energií, ktoré môžu byť trhom odbytu pre slaboprúdové a silnoprúdové elektromontážne práce. Okrem toho úrad zistil ďalšie ne-horizontálne vzťahy k trhu elektromontážnych prác. Konkrétne ide o nasledujúce spoločnosti v skupine nadobúdateľa: spoločnosť e-Dome, a. s., Bratislava, ktorá pôsobí na trhu garantovaných energetických služieb (GES), spoločnosť ESCO Distribučné sústavy, a.s, Trnava, ktorá poskytuje služby miestnych distribučných sústav a spoločnosť CAPEXUS SK, s.r.o., Bratislava, ktorá poskytuje služby fit-out a retrofit pre komerčné priestory, pričom všetky tieto činnosti môžu byť vnímané ako odberateľské vo vzťahu k elektromontážnym prácam vykonávaným nadobúdaným subjektom, respektíve tieto služby môžu byť vnímané ako súčasti služby obstarávanej z jedného zdroja, napríklad zhotoviteľom stavby.

Úrad zistil, že vyššie uvedené trhy sa vyznačujú prítomnosťou silných konkurentov (a to s prihliadnutím najmä na oblasť poskytovania služieb elektromontážnych prác ako dodávateľského trhu). Úrad tiež zistil, že pri projektoch a prácach, o ktoré sa v tendroch uchádzala spoločnosť ELIMER, sa nevyužíva jeden tender pre celkové zabezpečenie zrealizovania projektu, ale naopak, každý ucelený komplex činností vo väčšine prípadov býva predmetom samostatného tendra realizátormi alebo generálnymi dodávateľmi stavieb, s cieľom získania čo najlepšej ceny od účastníkov na príslušných trhoch.

Na základe uvedených skutočností dospel úrad k záveru, že ani z vertikálneho hľadiska nedochádza k súťažným obavám, najmä v podobe obmedzenia prístupu k vstupom na dodávateľskom trhu elektromontážnych prác alebo ku zákazníkom na odberateľských trhoch. Keďže spravidla nedochádza ani k balíčkovaniu týchto služieb, možné dopady koncentrácie nevyvolávajú súťažné obavy ani z hľadiska iných ne-horizontálnych účinkov.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 02. 2022.