Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s., a VÁHOSTAV - SK, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s., nad podnikateľom VÁHOSTAV - SK, a.s.

bager, stavenisko
bager, stavenisko
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 24. 8. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa GEOSAN INVESTIČNÍ, a.s., Kolín, Česká republika (ďalej len „GEOSAN“) nad podnikateľom VÁHOSTAV - SK, a.s., Bratislava (ďalej len „VÁHOSTAV“).
 
Spoločnosť GEOSAN patrí do skupiny GEOSAN, ktorá podniká predovšetkým na území Českej republiky v oblasti stavebných činností. Svoju činnosť vyvíja prostredníctvom dcérskych spoločností najmä v oblasti stavebných služieb (bytová, občianska a priemyselná výstavba, výstavba inžinierskych stavieb), služieb sanácie starých ekologických záťaží, dodávok a montáže oceľových konštrukcií, opláštení a striech budov, ako aj v oblasti výstavby (developmentu) nehnuteľností.
 
Spoločnosť GEOSAN a ani jej dcérske spoločnosti nepodnikajú na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v oblasti stavebníctva.
 
Spoločnosť VÁHOSTAV patrí do skupiny VÁHOSTAV-SK, ktorá je aktívna v oblasti stavebných činností. Svoju činnosť vyvíja prostredníctvom dcérskych spoločností na území SR najmä v oblasti stavebných služieb (výstavba inžinierskych stavieb), výroby prefabrikátov pre účely stavebníctva a výroby asfaltových zmesí. V zahraničí skupina VÁHOSTAV-SK realizuje stavebné alebo obchodné služby prostredníctvom organizačných zložiek a svojich dcérskych spoločností na území Českej republiky, Rumunska, Ruskej federácie a Gruzínska.
 
Úrad zistil, že v súčasnosti sa aktivity účastníkov koncentrácie tovarovo horizontálne prekrývajú len v oblasti výstavby inžinierskych stavieb, pričom skupina GEOSAN v tejto oblasti v SR nepôsobila a skupina VÁHOSTAV-SK sústredila svoju činnosť hlavne v SR. Úrad ďalej zistil, že účastníci koncentrácie sa, vzhľadom na odlišné geografické zameranie pôsobnosti, nestretávali v  tendroch alebo vo verejných obstarávaniach ani samostatne, ani ako členovia združenia.
 
Úrad dospel k záveru, že ani pri najužšom možnom geografickom vymedzení trhu (územie SR) nedochádza k súťažným obavám týkajúcim sa horizontálneho prekryvu. Úrad preskúmal aj všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov, pokiaľ ide o vertikálny vzťah, a dospel k záveru, že ani v tomto prípade nedochádza k súťažným obavám.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 8. 2021.