Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov innogy Energo, s.r.o., TTS Martin, s.r.o., TTS Steel, s.r.o. a TTS Servis, s.r.o.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo, s.r.o., nad podnikateľmi TTS Martin, s.r.o., TTS Steel, s.r.o., a TTS Servis, s.r.o.

1 nabíjanie elektrického auta
1 nabíjanie elektrického auta
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 13. 07. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo, s.r.o., Praha, Česká republika (ďalej len „innogy Energo“) nad podnikateľmi TTS Martin, s.r.o., Rakovo (ďalej len „TTS Martin“), TTS Steel, s.r.o., Rakovo (ďalej len „TTS Steel“) a TTS Servis, s.r.o., Rakovo (ďalej len „TTS Servis“).
 
Podnikateľ innogy Energo patrí do skupiny MVM Group (ďalej len „skupina MVM“), ktorá sa zaoberá výrobou elektriny a tepla, prenosom a distribúciou elektriny, veľkoobchodnou a maloobchodnou dodávkou plynu a elektriny, skladovaním plynu, prevádzkovaním systémov centrálneho zásobovania teplom a telekomunikačnými službami. Hlavným predmetom činnosti innogy Energo je (i) dodávka elektriny a plynu na území Českej republiky, (ii) výroba elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách, pričom teplo dodáva zákazníkom na území Českej republiky a (iii) dodávka nabíjacích staníc pre elektrické autá. Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina MVM prostredníctvom podnikateľa MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. (ďalej len „MVM“), ktorý je činný len v oblasti dodávok elektriny a plynu.
 
Medzi hlavné činnosti podnikateľa TTS Martin patria (i) výroba elektrických zdrojových agregátov (ďalej len „EZA“) a kogeneračných jednotiek (ďalej len „KGJ“) a (ii) servis a zmluvná údržba, pričom ako súčasť dodávky EZA a KGJ vykonáva projektovú, inžiniersku a stavebnú prípravu, ako aj dodávku rozvádzačov. Podnikateľ TTS Steel sa špecializuje na kovovýrobu. Podnikateľ TTS Servis v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť.
 
S ohľadom na činnosti, v rámci ktorých sú aktívni účastníci koncentrácie, dochádza medzi nimi k potenciálnemu dodávateľsko-odberateľskému vzťahu, konkrétne pre oblasť výroby elektriny a tepla (skupina MVM) je oblasť výroby a dodávky EZA a KGJ (TTS Martin) dodávateľským trhom.
 
Na území Slovenskej republiky podnikateľ MVM nerealizuje výrobu elektriny a tepla, avšak deje sa tak v okolitých krajinách, teda pri priestorovom vymedzení trhov širších ako národných (napr. pre výrobu elektriny) a tiež dodávateľských trhoch dodávok EZA/KGJ širších ako národných bolo identifikované potenciálne vertikálne prepojenie.
 
S ohľadom na skutočnosť, že podnikateľ TTS Martin má primárne odlišné portfólio KGJ/EZA z hľadiska výkonu, aký využíva skupina MVM pri výrobe elektriny a tepla, ako aj na zanedbateľný podiel podnikateľa TTS Martin v oblasti výroby a dodávok EZA/KGJ a na dostatočný počet konkurenčných podnikateľov, dospel úrad k záveru, že koncentrácia nevyvoláva obavy z obmedzenia prístupu k vstupom (k dodávkam EZA/KGJ) ani k zákazníkom (výrobcom elektriny a tepla).
 
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 07. 2022.