Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov JUDr. Igor Koval, TOP Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., a PHARMOS, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR dňa 5. 8. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Igor Koval  a TOP Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., nad spoločnosťou PHARMOS, a.s.

pilulky
pilulky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 05. 08. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Igor Koval  (ďalej len „Igor Koval“) a TOP Pharmex Rišňovce, spol. s r.o., Nitra (ďalej len „TPR“) nad spoločnosťou PHARMOS, a.s., Nitra (ďalej len „Pharmos“).

Podnikateľ Igor Koval, resp. spoločnosti patriace do ekonomickej skupiny kontrolovanej týmto podnikateľom pôsobia v SR v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom a veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok. Okrem toho pôsobí v SR v oblasti poskytovania obchodných poradenských služieb a v oblasti prenájmu a prevádzkovania vlastných alebo prenajatých nehnuteľností.

Ekonomická skupina, do ktorej patrí podnikateľ TPR je kontrolovaná fyzickou osobou a pôsobí v SR v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom. Okrem toho pôsobí v oblasti poskytovania obchodných poradenských služieb, poskytuje sprostredkovateľskú činnosť v rôznych oblastiach, vykonáva realitnú činnosť a prevádzkuje zdravotnícke zariadenia na území SR.

Spoločnosť Pharmos pôsobí v SR v oblasti veľkodistribúcie liekov, veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok, veľkodistribúcie prekurzorov na území SR, veľkodistribúcie omamných a psychotropných látok, prevádzkovania medicínskeho zariadenia na území SR a spôsobom popísaným v rozhodnutí v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach konečným zákazníkom.

Úrad sa pri posudzovaní dopadov predmetnej koncentrácie zameral na oblasti, kde sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú, t. j. oblasť poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach a  oblasť veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok. Vyhodnocoval tiež možné vertikálne prepojenia medzi účastníkmi vznikajúce v dôsledku koncentrácie.

Úrad posudzoval dopady koncentrácie v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach v SR, pričom zvažoval aj alternatívne užšie geografické vymedzenie relevantného trhu v tejto oblasti. Úrad pre žiadnu z posudzovaných alternatív nezistil súťažné obavy, ktoré by vznikli v dôsledku koncentrácie a otázku presného vymedzenia priestorového trhu v tejto oblasti nebolo potrebné uzavrieť. 

Rovnako v prípade oblasti veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok úrad nezistil súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia aktivít jej účastníkov a otázku presného vymedzenia relevantných trhov v tejto oblasti nebolo potrebné uzavrieť.

Úrad vyhodnocoval tiež možné vertikálne prepojenia vznikajúce v dôsledku koncentrácie, a to
 
  • oblasť veľkodistribúcie zdravotníckych pomôcok (ekonomická skupina Igora Kovala aj spoločnosť Pharmos) do verejných lekární, prevádzkovateľom ktorých sú všetci traja účastníci koncentrácie a
  • oblasť veľkodistribúcie liekov (Pharmos) do verejných lekární, prevádzkovateľom ktorých sú všetci traja účastníci koncentrácie.
V tomto smere zobral úrad do úvahy najmä postavenie účastníkov koncentrácie v jednotlivých vyššie uvedených oblastiach, postavenie ich konkurentov vo vyššie uvedených oblastiach, charakteristiku služieb poskytovaných v predmetných oblastiach. Ohľadom predmetných vertikálnych prepojení úrad dospel k záveru o neexistencii súťažných obáv.

Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu, dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2021.