Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov NN Group N.V. a Finportal, a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa NN Group N.V. nad spoločnosťou Finportal, a.s.

mince sporenie
mince sporenie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 03. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľa NN Group N.V., Holandsko (ďalej len „NN“) nad spoločnosťou Finportal, a.s., Bratislava (ďalej len „Finportal“).

Spoločnosť NN patrí do skupiny NN, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných produktov, napríklad životného poistenia, dôchodkového poistenia, poradenstvom a poskytovaním produktov v oblasti spotrebiteľských úverov a investícií do podielových fondov. Na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) je podnikateľ NN aktívny iba v oblasti životného poistenia, v oblasti starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) a doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

Spoločnosť Finportal patrí pred koncentráciou do skupiny Arca Capital. Pôsobí v oblasti finančného sprostredkovania, konkrétne poskytuje finančné sprostredkovanie v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia. Okrem toho pôsobí v oblasti poskytovania realitných služieb, softvérových riešení a finančného vzdelávania.

V rámci aktivít účastníkov koncentrácie nedochádza k žiadnemu horizontálnemu prekrytiu, avšak koncentráciou dochádza medzi nimi k dodávateľsko-odberateľskému vzťahu. Úrad v predmetnom prípade posudzoval
  • trh finančného sprostredkovania poistenia (Finportal) vo vzťahu k trhu životného poistenia (NN),
  • trh finančného sprostredkovania starobného dôchodkového sporenia (Finportal) vo vzťahu k trhu starobného dôchodkového sporenia (NN) a
  • trh finančného sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia (Finportal) vo vzťahu k trhu doplnkového dôchodkového sporenia (NN).
V prípade trhu finančného sprostredkovania poistenia vo vzťahu k trhu životného poistenia a trhu finančného sprostredkovania starobného dôchodkového sporenia vo vzťahu k trhu starobného dôchodkového sporenia nebolo potrebné detailnejšie posúdenie, keďže v tomto prípade nebol identifikovaný ovplyvnený trh (trhový podiel účastníkov koncentrácie ani na jednom z vertikálne prepojených trhov nedosahuje 30 %).

Úrad sa sústredil najmä na posúdenie vertikálneho prepojenia trhu finančného sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia, ktorý je trhom dodávok pre trh doplnkového dôchodkového sporenia.

Skupina NN pôsobí na trhu doplnkového dôchodkového sporenia na území SR prostredníctvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s.., a.s., ktorá na účely získavania nových klientov do svojich doplnkových dôchodkových fondov využíva rôzne predajné kanály - sieť vlastných viazaných agentov, sieť samostatných finančných agentov alebo priamy predaj.

Na predmetnom trhu pôsobia okrem spoločnosti NN spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., UNIQA d.d.s., a.s. a Stabilita, d.d.s., a.s.

Podnikateľ Finportal pôsobí na trhu finančného sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia ako samostatný finančný agent, pričom má uzatvorené zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Je jednou zo 68 spoločností, ktorá pôsobí na trhu doplnkového dôchodkového sporenia na území SR ako samostatný finančný agent.

Úrad posúdil vznik možných negatívnych dôsledkov predmetnej koncentrácie, a to možné obmedzenie prístupu k odberateľom a obmedzenie prístupu k vstupom.

Z hľadiska posúdenia obmedzenia prístupu k vstupom (k finančnému sprostredkovaniu doplnkového dôchodkového sporenia) pre konkurentov podnikateľa NN na trhu doplnkového dôchodkového sporenia úrad zobral do úvahy, že na trhu finančného sprostredkovania tohto produktu pôsobia ďalší významní konkurenti podnikateľa Finportal, čo bolo preukázané odhadovaným postavením podnikateľa Finportal a jeho konkurentov na tomto trhu. Taktiež je na danom trhu finančného sprostredkovania bežné, že finanční sprostredkovatelia - samostatní finanční agenti poskytujú svoje služby viacerým finančným inštitúciám, a teda neexistuje exkluzivita voči jednej finančnej inštitúcii, keďže majú záujem sprostredkovať finančné produkty čo najširšieho portfólia finančných inštitúcií. Nie je teda v tomto prípade daná schopnosť ani motivácia zamedziť prístup konkurenčných finančných inštitúcií k podnikateľovi Finportal ako poskytovateľovi finančného sprostredkovania doplnkového dôchodkového sporenia.

Z hľadiska obmedzenia prístupu k odberateľom (poskytovateľom doplnkového dôchodkového sporenia) vzal úrad do úvahy skutočnosť, že už pred koncentráciou je podnikateľ NN odberateľom nadobúdanej spoločnosti. Okrem toho úrad zobral do úvahy existenciu viacerých predajných kanálov, ktoré doplnkové dôchodkové spoločnosti využívajú. Zo strany finančných inštitúcií tak neexistuje a nie je reálna exkluzivita vo vzťahu k samostatným finančným agentom. Aj napriek pomerne koncentrovanému trhu v oblasti poskytovania doplnkového dôchodkového sporenia nie je preto pravdepodobná motivácia podnikateľov po koncentrácii obmedzovať prístup k odberateľom pre konkurentov podnikateľa Finportal v oblasti finančných sprostredkovateľov.

Rovnako tak neboli preukázané negatívne dôsledky daného vertikálneho prepojenia s ohľadom na možnosti získavania senzitívnych informácií.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 03. 2022.