Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov ORLEN Unipetrol a.s. a OLIVA group s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
tankovanie do nádrže auta
tankovanie do nádrže auta

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 07. 07. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol a.s., Česká republika (ďalej len „ORLEN Unipetrol“) a OLIVA group s.r.o. - v rozsahu aktív, ktoré sú predmetom koncentrácie, t. j. existujúce čerpacie stanice Oliva vrátane čerpacích staníc vo výstavbe, spolu 39 čerpacích staníc (ďalej len „ČS Oliva“).

ORLEN Unipetrol je priamo výlučne kontrolovaný spoločnosťou POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PKN ORLEN S.A.), Poľská republika. Hlavným predmetom činnosti skupiny ORLEN Unipetrol je ťažba a spracovanie ropy a petrochemická výroba. Zameriava  sa predovšetkým na spracovanie surovej ropy a veľkoobchod; petrochemickú výrobu a predaj; maloobchodný predaj pohonných hmôt; distribúciu a predaj elektrickej energie. V Slovenskej republike (ďalej len „SR“) skupina ORLEN Unipetrol pôsobí v oblasti veľkoobchodného predaja pohonných hmôt, maloobchodného predaja pohonných hmôt a iných tovarov na čerpacích staniciach (ďalej len „ČS“), ako aj poskytovania ďalších služieb na ČS. Na území SR predmetný podnikateľ plánuje nadobudnúť 41 ČS od skupiny MOL, čo úrad zohľadnil v rámci posudzovania tejto koncentrácie.

ČS Oliva sú bezobslužné a sú, resp. budú umiestnené pozdĺž nespoplatnených ciest, avšak neposkytujú maloobchodný predaj doplnkového sortimentu (okrem kvapaliny do ostrekovačov).

Úrad v prípade predmetnej koncentrácie posudzoval

  • horizontálny vzťah podnikateľských činností skupiny ORLEN Unipetrol (v rámci čoho úrad taktiež zohľadnil prípadné nadobudnutie 41 ČS od skupiny MOL) a ČS Oliva v maloobchodnom predaji benzínu a nafty na ČS pozdĺž nespoplatnených ciest z priestorového hľadiska na národnej, ako aj na lokálnej úrovni,

  • vertikálny vzťah medzi pôsobením skupiny ORLEN Unipetrol v SR v oblasti veľkoobchodného predaja pohonných hmôt a pôsobením ČS Oliva v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt (benzín a nafta).

Posúdenie z hľadiska horizontálneho

Z hľadiska celkového predaja pohonných hmôt na ČS oznamovateľ koncentrácie za rok 2021 odhadol svoj podiel na 0-5 % a podiel ČS Oliva na 0-5 %; po koncentrácii podiel na 5-10 %. Z hľadiska členenia B2C/B2B odberateľov bolo možné s ohľadom na predchádzajúcu rozhodovaciu prax úradu predpokladať podobné trhové podiely predmetných účastníkov koncentrácie.

Z hľadiska lokálneho posúdenia sa spádové oblasti účastníkov koncentrácie vo viacerých mestách/obciach neprekrývali. Vo vzťahu k mestám/obciam Košice, Piešťany/Trebatice, Prešov/Ľubotice, Malacky/Pernek, Trnava/Šelpice/Pečeňany, Vranov nad Topľou/Hlinné, Nitra a niektorým ďalším mestám/obciam úrad analyzoval vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na základe tzv. presence based prístupu, t. j. porovnaním počtu ČS ORLEN Unipetrol, ktoré bude mať po koncentrácii, a iných hráčov na trhu v spádovej oblasti jednotlivých ČS ORLEN Unipetrol a jednotlivých ČS Oliva. Úrad zároveň zohľadnil charakter ČS účastníkov koncentrácie, ako aj ostatných hráčov v danom spádovom území.

Na základe existencie dostatočného počtu relevantných konkurentov v dôsledku koncentrácie nedochádza podľa úradu k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu maloobchodného predaja benzínu a nafty pre B2C/B2B odberateľov na ČS umiestnených pozdĺž nespoplatnených ciest z hľadiska celonárodného, ako aj lokálneho posúdenia.   

Posúdenie z hľadiska vertikálneho

Pokiaľ ide o vertikálne účinky koncentrácie vo vzťahu veľkoobchodné dodávky benzínu a nafty a maloobchodné dodávky benzínu a nafty, oznamovateľ koncentrácie za rok 2021 odhadol svoj trhový podiel v SR vo veľkoobchodných dodávkach benzínu na 10-20 % a vo veľkoobchodných dodávkach nafty na 10-20 % a ako najvýznamnejších konkurentov s odhadovaným podielom pre veľkoobchodné dodávky benzínu, rovnako tak pre veľkoobchodné dodávky nafty identifikoval podnikateľov SLOVNAFT, a.s., OMV Slovensko, s.r.o., PETROLTRANS, a.s.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj s ohľadom na trhové podiely podnikateľa ORLEN Unipetrol v oblasti maloobchodného predaja benzínu a nafty po koncentrácii úrad zistil, že podnikateľ ORLEN Unipetrol v dôsledku predmetnej koncentrácie nebude schopný obmedziť prístup svojich konkurentov v oblasti maloobchodného predaja benzínu a nafty k vstupom (veľkoobchodným dodávkam benzínu a nafty), na základe čoho nebol dôvod zaoberať sa ďalšími faktormi (motívy a celkový vplyv na podmienky hospodárskej súťaže) predmetného posudzovania.

Úrad teda zistil, že z hľadiska posúdenia vertikálnych účinkov v dôsledku posudzovanej koncentrácie nedochádza k významným prekážkam efektívnej hospodárskej súťaže najmä vytvorením alebo posilnením dominantného postavenia na relevantnom trhu v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja benzínu a nafty. 

Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 07. 2022.