Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED a MEDICAL GROUP SK, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR svojím rozhodnutím schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom MEDICAL GROUP SK, a.s., podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED.

zdravotnícke potreby
zdravotnícke potreby
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 02. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly nad podnikateľom MEDICAL GROUP SK, a.s., Slovenská republika (ďalej len „MEDICAL GROUP“ alebo “nadobúdaná spoločnosť”) podnikateľom PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus (ďalej len „PENTA”).

PENTA pôsobí na trhoch najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti (ústavnej ambulantnej, lekárenskej), poskytovania verejného zdravotného poistenia, finančných služieb, maloobchodu, výroby, médií, realitnej činnosti a realitného developmentu.

MEDICAL GROUP je distribučná spoločnosť špecializujúca sa na komplexné zásobovanie zdravotníckych zariadení a lekární liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Úrad zistil, že aktivity účastníkov koncentrácie sa horizontálne prakticky neprekrývajú, pokiaľ ide o vertikálne účinky vo vzťahu dodávateľ liekov a zdravotníckych pomôcok a odberatelia liekov a zdravotníckych pomôcok (lekárne, nemocnice a ambulancie, poisťovne) úrad zistil nasledujúce skutočnosti. Posúdil všetky do úvahy prichádzajúce alternatívy relevantných trhov s ohľadom na postavenie účastníkov koncentrácie, v kontexte štruktúry príslušných trhov, ktoré sú známe úradu z jeho predchádzajúcej rozhodovacej činnosti. Vzhľadom na to, že prípadné užšie členenie segmentu veľkodistribútorov zo všetkých alternatívnych hľadísk by podstatným spôsobom neovplyvnilo postavenie účastníkov koncentrácie v rámci veľkodistribúcie liekov a posudzovaný vplyv predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, úrad nepovažoval presné vymedzenie relevantných trhov za potrebné. Z pohľadu dodávateľského trhu (v rámci jednotlivých alternatív) liekov a zdravotníckych pomôcok boli v oznámení predložené údaje, ktoré preukazujú nízky trhový podiel nadobúdanej spoločnosti v rámci jednotlivých alternatív trhov, vrátane pomenovania dostatočnej konkurencie v podobe veľkodistribútorov liekov so silnejším postavením na trhu. Úrad tiež zobral do úvahy, že nadobúdaná spoločnosť nerealizuje distribúciu žiadnej špecifickej kategórie liekov a zdravotníckych pomôcok, a teda činnosť nadobúdanej spoločnosti nie je špecifická na trhu z pohľadu tovaru, ktorý distribuuje, resp. služieb, ktoré poskytuje.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 02. 2022.