Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov PPF a.s., Ing. Matej Okáli, CzechToll s.r.o., SkyToll, a.s, TollNet a.s., PaySystem, s.r.o., a ITIS Holding a.s.

Publikované:
Obsah

Výsledkom transakcií je vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku ITIS Holding a.s.

autostráda s vozidlami a dennou oblohou
autostráda s vozidlami a dennou oblohou
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 07. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v
  • zmene výlučnej kontroly podnikateľa PPF a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „PPF“) na spoločnú kontrolu podnikateľov PPF a Ing. Mateja Okáliho (ďalej len „p. Okáli“) nad podnikateľom CzechToll s.r.o., Praha, Česká republika (ďalej len „CzechToll“),
  • nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi PPF a p. Okálim nad podnikateľom SkyToll, a.s., Bratislava, (ďalej len „SkyToll“) a nad podnikateľom PaySystem, s.r.o., Bratislava (ďalej len „PaySystem“); nad podnikateľom TollNet a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „TollNet“),
  • zmene výlučnej kontroly podnikateľa PPF na spoločnú kontrolu podnikateľov PPF a p. Okáliho nad ITIS Holding a.s., Praha, Česká republika (ďalej len „ITIS Holding“),
pričom výsledkom týchto transakcií je vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku ITIS Holding podnikateľmi PPF a p. Okálim. Spoločnosť ITIS Holding je nadobúdateľom akcií a obchodných podielov v spoločnostiach CzechToll, SkyToll, TollNet a PaySystem.
 
Jeden zo zakladateľov spoločného podniku - spoločnosť PPF patrí do ekonomickej skupiny PPF Group, Amsterdam, Holandské kráľovstvo. Skupina PPF pôsobí v oblasti finančných služieb a bankovníctva, telekomunikácií, médií, biotechnológií, realít, strojárenstva, poisťovníctva, poľnohospodárstva, dopravných systémov, e-commerce & online, produkcie drahých kovov, výtvarného umenia a poradenstva. Do skupiny PPF patrí podnikateľ CzechToll a podnikateľ ITIS Holding, ktorý v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť. Podnikateľ CzechToll prevádzkuje elektronický mýtny systém v ČR, v súťaži na zákazku prevádzky tohto systému elektronického mýtneho systému v ČR sa zúčastnil v konzorciu spoločne s podnikateľom SkyToll, ktorý v predmetnej súťaži poskytol najmä projektový manažment a referencie, zabezpečil tiež poistenie, projektové práce a iné.
 
V SR skupina PPF pôsobí prostredníctvom viacerých podnikateľov, z ktorých relevantní z hľadiska posúdenia dopadov predmetnej koncentrácie sú podnikatelia O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava (ďalej len „O2 Slovakia“), ktorý pôsobí hlavne v oblasti poskytovania služieb mobilného operátora, taktiež predáva SIM karty (vrátane eSIM) do zariadení a dátových služieb, O2 Business Services, a. s., Bratislava a O2 Czech Republic a.s., Praha (ďalej len „O2 Czech Republic“).
 
Druhý zakladateľ spoločného podniku - p. Okáli je jediným spoločníkom spoločnosti ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., Trenčín, založenej na účel realizácie predmetnej koncentrácie. Okrem toho je jediným spoločníkom spoločnosti Ďumbierska, s. r. o., Bratislava, ktorá vykonáva hospodársku činnosť v oblasti predaja pekárenských a cukrárenských výrobkov, občerstvenia, cateringu a prevádzky reštaurácie v SR.
 
Spoločnosť SkyToll bola založená konzorciom IBERTAX/SanToll po úspešnom absolvovaní súťaže na predmet zákazky „Komplexná služba elektronického výberu mýta“ a pred koncentráciou je kontrolovaná fyzickou osobou - p. Syrovátkom. V SR je teda aktuálnym poskytovateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta (do 31. 12. 2022), výberu a evidencie úhrady diaľničných známok. Dodanie komplexnej služby elektronického výberu mýta zahŕňalo v danom čase dodanie (i) elektronického mýtneho systému, (ii) mýtnych služieb - zahŕňa spracovanie platieb mýta a dodanie palubnej jednotky (ďalej len „OBU“) a (iii) kontrolného systému - zahŕňa dodanie kontrolných mýtnych brán a vybavenie hliadkových vozidiel. V oblasti mýtnych systémov pôsobí SkyToll tiež v iných krajinách. Spoločnosť PaySystem patrí pred koncentráciou do rovnakej ekonomickej skupiny ako spoločnosť SkyToll a pôsobí v oblasti dodávok OBU (hlavne v Poľsku pre poľský mýtny systém) a v zanedbateľnom rozsahu tiež v oblasti poskytovania služieb bezhotovostných mýtnych platieb pre dopravcov, ktorí používajú na úhradu mýta kartu predmetného podnikateľa.
 
Spoločnosť TollNet patrí pred koncentráciou do ekonomickej skupiny pána Libora Mareka, pôsobí v oblasti dodávok rôznych informačných systémov a integračných riešení pre elektronický výber mýta, pre prevádzkovanie a kontrolu výberu mýta, systémov elektronických diaľničných známok (kde TollNet je na strane ponuky, dodávok OBU a dodávok kompletov kontrolných mýtnych brán). V rámci existujúceho elektronického mýtneho systému v SR, ako aj v ČR pôsobí ako dodávateľ pre prevádzkovateľov týchto systémov. TollNet ponúka aj ďalšie služby, napríklad podporu európskeho elektronického výberu mýta (ďalej len „EETS“), vybavenie obchodných miest, videotolling pre elektronický výber mýta, ktorý je použiteľný pre všetku dopravu, vrátane osobných automobilov.
 
V čase posudzovania predmetnej koncentrácie dochádza ku zmenám v rámci obstarania mýtneho systému v SR, jeho prevádzkovania, ako aj súvisiacich služieb, pričom zo zistených informácií nebolo možné s určitosťou uzavrieť, ako bude poskytovanie jednotlivých tovarov a služieb, ako aj celý mýtny systém v SR organizovaný od 01. 01. 2023. Súčasne dochádza k zavádzaniu výberu mýta prostredníctvom EETS poskytovateľov, čo tiež mení rozsah poskytovania mýtnych služieb, ktoré budú poskytované víťazom tendra na základe zadania NDS.
 
Úrad v tomto kontexte posúdil aktivity účastníkov koncentrácie podľa zákona, a teda v súlade so svojou kompetenciou výsostne pokiaľ ide o dopady koncentrácie na hospodársku súťaž, pričom prípadné horizontálne prekrytia, ako aj nehorizontálne prieniky posudzoval z pohľadu poskytnutia komplexného elektronického mýtneho systému (ako je poskytovaný v súčasnosti), ako aj jednotlivých častí/tendrov, ako boli dizajnované zo strany NDS pre mýtny systém od roku 2023.
 
V rámci analýzy vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad zvažoval možné horizontálne prekrytia a vertikálne prepojenia vo vzťahu k územiu SR. Konkrétne bolo potrebné zaoberať sa nasledujúcimi podnikateľskými činnosťami podnikateľov zúčastnených na predmetnej koncentrácii:
  • dodávka a prevádzkovanie komplexného elektronického mýtneho systému vrátane kontroly výberu mýta tak, ako je v súčasnosti poskytovaný v SR – kde poskytovateľom je pre SR podnikateľ SkyToll, pričom, vychádzajúc z vyššie uvedených informácií, jednotlivé časti poskytujú subdodávatelia a tiež poskytovaním týchto služieb od roku 2023 v SR,
  • poskytovanie služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok, ktoré poskytuje podnikateľ SkyToll (rovnako so subdodávateľmi),
  • vyššie načrtnuté subdodávateľské poskytovanie tovarov a služieb, ktoré majú ne-horizontálny vzťah k službám elektronického mýtneho systému a výberu a evidencie úhrad diaľničných známok, a to
  • dodávky OBU, ktoré poskytuje podnikateľ TollNet (a PaySystem),
  • dodávky SIM kariet využívaných v OBU, ktoré poskytujú podnikatelia zo skupiny PPF (O2 Slovakia a O2 Czech Republic),
  • dodávky rôznych informačných systémov, ktoré poskytuje podnikateľ TollNet pre elektronický výber mýta, pre prevádzku mýta aj kontrolu výberu mýta a tiež súvisiacich technologických riešení (komplety mýtnych brán), ako aj informačných systémov pre výber a úhradu elektronických diaľničných známok.
Úrad sa taktiež zaoberal poskytovaním služby EETS (a vertikálne nadväzujúcimi činnosťami), aj keď túto službu v súčasnosti neposkytuje žiadny podnikateľ zúčastnený na posudzovanej koncentrácii.
 
Svoje zistenia ohľadom vplyvu koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu úrad založil na informáciách od účastníkov koncentrácie, ako aj informáciách získaných na základe prieskumu oslovením Národnej diaľničnej spoločnosti a konkurenčných podnikateľov.
 
Pokiaľ ide o horizontálne účinky koncentrácie, úrad posudzoval dopady koncentrácie z hľadiska horizontálneho prekrytia aktivít podnikateľov zúčastnených na predmetnej koncentrácii v rámci poskytovania služieb elektronického systému výberu mýta komplexne, ako aj na úrovni jednotlivých čiastkových produktov a služieb, kde (potenciálne) dochádza k horizontálnym prekrytiam. V rámci uvedeného, s ohľadom na to, že v danom prípade ide o tendrové trhy, zisťoval najmä blízkosť konkurencie a existenciu relevantných konkurentov.
 
Úrad predovšetkým zistil, že činnosti účastníkov koncentrácie v rámci dodávok komplexných elektronických mýtnych systémov (alebo ich častí) sa významne neprekrývali. Taktiež zobral do úvahy, že v predmetnej oblasti na území Európskeho hospodárskeho priestoru pôsobí viacero významných konkurentov, vo vzťahu k územiu SR boli zaznamenané ponuky vo verejných obstarávaniach významných medzinárodných hráčov (či už na dodanie komplexného elektronického mýtneho systému alebo jeho časti). Úrad teda zistil, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nedochádza k značnému narušeniu účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu v dodávkach a prevádzkovaní elektronického mýtneho systému (komplexného alebo jeho častí) a poskytovaní služieb s tým spojených, a to bez ohľadu na to, ako široko by bol identifikovaný tovarový alebo priestorový relevantný trh.
 
Pokiaľ ide o horizontálne účinky koncentrácie vo vzťahu k poskytovaniu EETS, úrad vzal do úvahy, že pred koncentráciou nikto z účastníkov koncentrácie ako poskytovateľ EETS nepôsobil, tiež prihliadol na počet a charakter reálnych konkurentov v tejto oblasti, ktorí danú službu poskytujú v iných krajinách, ako aj povinnosť zo strany NDS akreditovať každého podnikateľa ako poskytovateľa služby EETS v SR, ktorý splní zákonom stanovené podmienky. Na základe uvedeného úrad uzavrel, že predmetná koncentrácia nespôsobuje negatívne dopady z pohľadu posúdenia oblasti poskytovania EETS a jej horizontálnych účinkov.
 
Úrad tiež posúdil koncentráciou vznikajúce vertikálne prepojenia (resp. iné nehorizontálne vzťahy) v nadväznosti na elektronický mýtny systém ako odberateľský trh (komplex alebo jeho časti) a tiež vo vzťahu k poskytovaniu EETS, a to najmä dodávky OBU jednotiek, dodávky SIM kariet, dodávky rôznych informačných systémov vo vzťahu k vybudovaniu mýtneho systému, jeho prevádzke, kontrolnej časti, ako aj vo vzťahu k systému úhrady diaľničných známok a k prevádzkovaniu EETS.
 
Úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nespôsobuje negatívne účinky ani z pohľadu týchto vertikálnych prepojení. Zobral pritom do úvahy najmä prítomnosť relevantných konkurentov, pokiaľ ide o dodávky informačných systémov, tiež zmeny, pokiaľ ide o dodávky OBU jednotiek a SIM kariet v súvislosti so zavádzaním EETS systému.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 08. 2022.