Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Richardi, a. s., ON RAIL Holding B.V., Ing. Tibor Cvik, LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., a NYMWAG CS, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi, a. s., a ON RAIL Holding B.V. na jednej strane a podnikateľom Ing. Tibor Cvik na druhej strane nad spoločnosťou LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., a zároveň v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi, a.s., a ON RAIL Holding B.V. nad spoločnosťou NYMWAG CS, a.s.

vlak v prírode
vlak v prírode

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 28. 10. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi, a. s., Bratislava (ďalej len „Richardi“) a ON RAIL Holding B.V., Amsterdam, Holandsko (ďalej len „ON RAIL“) na jednej strane a podnikateľom Ing. Tibor Cvik na druhej strane nad spoločnosťou LOKO TRANS Slovakia, s.r.o., Šurany (ďalej len „LOKO TRANS Slovakia“) a zároveň v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi a ON RAIL nad spoločnosťou NYMWAG CS, a.s., Nymburk, Česká republika (ďalej len „NYMWAG“).
 
Spoločnosť Richardi patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa JUDr. Ján Sabol (ďalej aj ako „skupina JS“), ktorá podniká najmä v oblasti liehovarov a minerálnych vôd, výroby bioetanolu, biodieselu (FAME), repkového oleja  a v malom rozsahu aj výroby bioplynu, veľkoobchodného a maloobchodného predaja palív, prenájmu nehnuteľností, nákladnej železničnej a automobilovej dopravy, tlačových a komunikačných služieb, poľnohospodárstva a obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami či hotelierstva. Spoločnosti zo skupiny JS sú aktívne v oblasti nákladnej železničnej dopravy na území SR, Česka, Rakúska a Nemecka, ako aj v oblasti zasielateľstva a prenájmu nákladných železničných vozňov na území SR a Maďarska.
 
Spoločnosť ON RAIL patrí do ekonomickej skupiny podnikateľa JUDr. Oszkár Világi, ktorá je okrem iného aktívna v oblasti poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej výroby, obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami, spracovania a výroby mäsa a mäsových výrobkov, spracovania surového mlieka a výroby mliekarenských výrobkov, v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, výroby vína, hotelierstva, gastra a cestovného ruchu, v prevádzkovaní futbalového klubu a športovej infraštruktúry, tlačových a komunikačných služieb, ako aj v oblasti polygrafie so zameraním na tlač magazínov, časopisov a letákov.
 
Podnikateľ Ing. Tibor Cvik v súčasnosti podniká v oblasti prenájmu nehnuteľností a ubytovania a vykonáva kontrolu v dvoch spoločnostiach.
 
Predmetom činnosti nadobúdanej spoločnosti LOKO TRANS Slovakia je najmä opravárenská činnosť - opravy, rekonštrukcie a revízie nákladných železničných vozňov. Spoločnosť LOKO TRANS Slovakia je pred koncentráciou priamo výlučne kontrolovaná podnikateľom Ing. Tibor Cvik.
 
Predmetom činnosti nadobúdanej spoločnosti NYMWAG je výroba nákladných železničných vozňov (cisternové vozne, plošinové vozne a podvozky). Spoločnosť NYMWAG je pred koncentráciou priamo výlučne kontrolovaná podnikateľom Richardi, t. j patrí do ekonomickej skupiny JS.
 
Vzhľadom na už pred koncentráciou existujúce prepojenia medzi niektorými z účastníkov koncentrácie úrad v rámci posudzovania koncentrácie vyhodnocoval len tie horizontálne a ne-horizontálne prepojenia, ktoré predmetnou koncentráciu vznikajú, a to

  • prepojenie aktivít účastníkov koncentrácie NYMWAG a LOKO TRANS Slovakia,

  • prepojenie aktivít viacerých spoločností patriacich do skupiny JS - najmä spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o., Bratislava, Railtrans International, a.s., Bratislava a MMV Magyar Magánvasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest, Maďarsko a nadobúdanej spoločnosti LOKO TRANS Slovakia.

Úrad dospel k záveru o neexistencii súťažných obáv z hľadiska horizontálneho posúdenia a možného konglomerátneho prepojenia.
 
Úrad skúmal predovšetkým možný vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie, a to vzhľadom na pôsobenie spoločností zo skupiny JS v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov, nákladnej železničnej dopravy, nákladného zasielateľstva, ktoré možno identifikovať ako vertikálne prepojené s oblasťou opráv, údržby a modernizácie koľajových vozidiel, v ktorej pôsobí nadobúdaná spoločnosť LOKO TRANS Slovakia.
 
Úrad dospel k záveru, že v tomto smere nedochádza k súťažným obavám, najmä z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo zákazníkom.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 10. 2021.