Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SANAGRO, a.s., AGROSID, a.s., a Poľnohospodárske družstvo Jahodná

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa SANAGRO, a.s., nad podnikateľmi AGROSID, a.s., a Poľnohospodárske družstvo Jahodná.

čajovníková plantáž
čajovníková plantáž

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 05. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa SANAGRO, a.s., Bratislava (ďalej len „SANAGRO“) nad podnikateľmi AGROSID, a.s., Dunajská Streda (ďalej len „AGROSID“) a Poľnohospodárske družstvo Jahodná (ďalej len „PDJ“).

Spoločnosti patriace do ekonomickej skupiny SANAGRO, mimo spoločností pôsobiacich v agrosektore, pôsobia napr. v oblastiach telekomunikácií, informačných technológií, vývoja a predaja softvéru, vzdelávania, maloobchodného predaja potravín a iného tovaru.

V oblasti poľnohospodárskej prvovýroby pôsobí skupina SANAGRO prostredníctvom jednotlivých fariem najmä v okresoch Malacky, Hlohovec, Senica, Myjava, Topoľčany a Turčianske Teplice. V oblasti rastlinnej výroby pestujú spoločnosti zo skupiny SANAGRO predovšetkým obilniny, olejniny a krmoviny a v oblasti živočíšnej výroby ide najmä o chov hovädzieho dobytka a produkciu surového kravského mlieka. V rámci skupiny SANAGRO spoločnosť LUKRA Slovakia, s.r.o., Bratislava (ďalej len „LUKRA“) pôsobí najmä v oblasti obchodovania s rastlinnými komoditami (obilniny, olejniny, krmoviny), s produkciou živočíšnej výroby, s produktami súvisiacimi s rastlinnou a živočíšnou výrobou (srvátka, cukor, sušené mlieko, chemické prípravky a priemyselné hnojivá) a v oblasti skladovania komodít rastlinnej výroby, ako aj v oblasti poskytovania služieb spojených so skladovaním – triedenie, sušenie. Podnikateľ LUKRA pôsobí primárne v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Nadobúdaná spoločnosť AGROSID rovnako obchoduje s agrokomoditami (kukurica, pšenica, jačmeň, repka, hrach, sója) a poskytuje poľnohospodárom vstupy nevyhnutné pre poľnohospodársku produkciu, t. j. osivá, hnojivá a iné chemikálie na ochranu poľnohospodárskych plodín. Podnikateľ AGROSID pôsobí v SR, predovšetkým v rámci okresu Dunajská Streda. Nadobúdané družstvo PDJ pôsobí v agrosektore v rámci poľnohospodárskej prvovýroby na ornej pôde, lesnej pôde a v ovocinárstve. Primárne pestuje pšenicu, jačmeň a kukuricu a pôsobí na území Dunajskej Stredy a jej okolia.

V tomto prípade úrad presnú definíciu relevantných trhov v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, v oblasti obchodovania s agrokomoditami, ako aj v oblasti dodávky vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu z tovarového ani z priestorového hľadiska neuzavrel, keďže dospel k záveru, že koncentrácia z nižšie uvedených dôvodov  nevyvoláva súťažné obavy. Oznamovateľ koncentrácie predložil úradu informácie, na základe ktorých dopad koncentrácie bolo možné vyhodnotiť aj bez presného určenia hraníc relevantných trhov.

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza na území SR k horizontálnym prepojeniam, a to v oblasti poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby a v oblasti veľkoobchodného nákupu a predaja rastlinných komodít.  Dodávky vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu nebolo potrebné samostatne analyzovať z horizontálneho a ani vertikálneho hľadiska najmä z dôvodu, že skupina SANAGRO nakupuje vstupy pre poľnohospodársku produkciu výlučne len pre potrebu skupiny. Z toho dôvodu nedôjde k zmene štruktúry trhov v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o oblasť poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby, úrad zistil, že z lokálneho hľadiska nedochádza k prekryvu medzi účastníkmi koncentrácie (družstvá zo skupiny SANAGRO sú lokalizované priestorovo mimo oblasti pôsobenia PDJ). Navyše, podiel skupiny SANAGRO, vychádzajúc z rozlohy obrábanej pôdy na území SR, nie je vysoký, pričom v tejto oblasti pôsobia viacerí významnejší hráči. Úrad tiež vzal do úvahy, že po koncentrácii dôjde v dôsledku nadobudnutia PDJ iba k zanedbateľnému zvýšeniu tohto podielu.

Čo sa týka oblasti veľkoobchodného nákupu a predaja rastlinných komodít, už v užšom regióne, (aj) na území západného Slovenska, t. j. v oblasti primárneho pôsobenia nadobúdaného podnikateľa AGROSID, pôsobí viacero významných konkurentov, napr. podnikatelia INTERAGROS, a.s., ENAGRO, a.s., Agropodnik a.s. Trnava alebo ACHP Levice a.s.

Medzi oblasťami poľnohospodárskej rastlinnej prvovýroby a veľkoobchodného nákupu rastlinných komodít existuje vertikálny vzťah, avšak najmä vzhľadom na postavenie účastníkov koncentrácie v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby na jednej strane z celoslovenského aj regionálneho hľadiska, ako aj v oblasti obchodovania s rastlinnými komoditami na druhej strane, v kontexte pôsobenia významnejších hráčov v týchto oblastiach, úrad neidentifikoval potrebu hlbšej analýzy v tejto súvislosti.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 05. 2023.