Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Silver Point Capital L. P., komanditná spoločnosť, a Takko Fashion S.à r.l., spoločnosť s ručením obmedzeným

Publikované:
Obsah

PMÚ SR uplatnil inštitút vydania rozhodnutia bez odôvodnenia.

džínsy
džínsy

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 14. 06. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Silver Point Capital L. P., komanditná spoločnosť (limited partnership), Spojené štáty americké nad podnikateľom Takko Fashion S.à r.l., spoločnosť s ručením obmedzeným (Société à responsabilité limitée), Luxemburské veľkovojvodstvo, ktorý vykonáva aktivity v oblasti maloobchodu s odevmi v špecializovaných predajniach.

Vzhľadom na to, že išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde nedochádzalo k významným horizontálnym prekryvom ani k vertikálnym vzťahom a zákon o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 01. 06. 2021 zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút v predmetnom prípade využil.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 06. 2023.