Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SLOVMAG a.s. Lubeník a INTOCAST Slovakia a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR svojím rozhodnutím schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly nad podnikateľom SLOVMAG a.s. Lubeník podnikateľom INTOCAST Slovakia a.s.

stavebné kamenné tehly
stavebné kamenné tehly
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 03. 03. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly nad podnikateľom SLOVMAG a.s. Lubeník, Slovenská republika (ďalej len „SLOVMAG”) podnikateľom INTOCAST Slovakia a.s., Slovenská republika (ďalej len „INTOCAST“).
 
Skupina INTOCAST sa primárne zaoberá výrobou a predajom žiaruvzdorných materiálov pre priemysel železa a ocele, kovospracujúci priemysel, druhovýrobu, priemysel skla, cementu a keramiky. Najväčšiu časť výroby spoločnosti INTOCAST tvorí výroba netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, a to tzv. suchých nástrekových hmôt na báze magnezitu. Vyrába aj tvarované žiaruvzdorné výrobky a zaoberá sa výrobou aj tzv. kaustického magnezitu.
 
SLOVMAG sa zameriava na výrobu tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, najmä tehál. Zaoberá sa aj ťažbou magnezitu, výrobou netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov a výrobou tzv. kaustického magnezitu.

Úrad identifikoval horizontálne prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a predaja tvarovaných a netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, tzv. kaustického magnezitu, ako aj vertikálny vzťah v oblasti surového magnezitu používaného ako vstup pre výrobu žiaruvzdorných výrobkov. Pokiaľ ide o horizontálne prekrytie v oblasti výroby žiaruvzdorných tvarovaných materiálov, ich výroba tvorí primárnu podnikateľskú činnosť spoločnosti SLOVMAG, ktorá je zameraná na výrobu tehál vyrábaných špecifickým výrobným procesom, ich lisovaním a následným vypaľovaním. Výroba tvarovaných žiaruvzdorných materiálov u spoločnosti INTOCAST tvorí len zanedbateľnú časť jej produkcie, pričom v rámci uvedeného vyrába aj tehly, avšak odlišným výrobným procesom. Úrad vzal do úvahy najmä nízky odhadovaný podiel účastníkov koncentrácie v rámci vymedzenej alternatívy priestorového trhu (stredná Európa, pričom úrad definíciu trhu neuzavrel), prítomnosť významných uvádzaných konkurentov v tomto segmente, ako aj uvádzanú rozdielnosť výrobných procesov. Na základe uvedených skutočností úrad vyhodnotil, že z hľadiska unilaterálnych horizontálnych účinkov v oblasti výroby tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.

Ďalej sa úrad zameral na aktivity účastníkov koncentrácie v oblasti výroby netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Spoločnosť INTOCAST zameriava primárne svoju činnosť a výrobnú aktivitu na výrobu netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, najmä tzv. suchých nástrekových hmôt vyrábaných na báze magnezitu. Spoločnosť SLOVMAG sa výrobou netvarovaných žiaruvzdorných materiálov primárne nezaoberá, takáto výroba tvorí len neporovnateľne menšiu časť jej produkcie. Zároveň sa výrobky účastníkov koncentrácie vzájomne odlišujú, najmä zložením. Úrad vzal do úvahy najmä nízky odhadovaný podiel účastníkov koncentrácie v rámci vymedzenej alternatívy priestorového trhu (stredná Európa, avšak úrad definíciu trhu neuzavrel), prítomnosť významných uvádzaných konkurentov v tomto segmente, ako aj uvádzanú rozdielnosť vlastností výrobkov, čo má vplyv na rozdielnosť dopytu po nich, a teda, vychádzajúc z oznámenia koncentrácie, nepredstavujú účastníci koncentrácie v tejto oblasti blízkych konkurentov. Na základe uvedených skutočností úrad vyhodnotil, že z hľadiska unilaterálnych horizontálnych účinkov v oblasti výroby netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy.

Následne sa úrad zameral na aktivity účastníkov koncentrácie v oblasti výroby tzv. kaustického magnezitu, ktorý sa používa najmä ako prísada do krmív hospodárskych zvierat alebo ako prísada hnojív v chemickom priemysle. Podľa oznámenia koncentrácie na území Slovenskej republiky neexistuje odbyt pre daný typ produktov a účastníci koncentrácie sa zameriavajú na zahraničný trh. V tomto kontexte bola v oznámení koncentrácie, okrem ďalších zahraničných konkurentov, uvedená ako konkurenčný podnikateľ predovšetkým slovenská spoločnosť SMZ, a.s., Jelšava s niekoľkonásobne vyšším objemom výroby oproti účastníkom koncentrácie. Vzhľadom najmä na uvedenú skutočnosť úrad dospel k záveru, že koncentrácia nepovedie k obmedzeniu súťaže v tomto segmente z hľadiska unilaterálnych horizontálnych účinkov.

Úrad skúmal aj vertikálny vzťah medzi účastníkmi koncentrácie. Spoločnosť SLOVMAG sa zaoberá aj ťažbou surového magnezitu, ktorý je základným komponentom všetkých výrobkov vyrábaných spoločnosťou INTOCAST. Najväčším dodávateľom surového magnezitu pre spoločnosť INTOCAST je slovenská spoločnosť SMZ, a.s., Jelšava. Podľa oznámenia spoločnosť INTOCAST neodoberá magnezit od spoločnosti SLOVMAG. Ďalej úrad zobral do úvahy, že spoločnosť SLOVMAG sa primárne nezaoberá predajom surového magnezitu, takmer celé vyťažené množstvo magnezitu spotrebuje na výrobu vlastných výrobkov. Prihliadajúc najmä na prítomnosť významného konkurenta v oblasti ťažby magnezitu, ako aj zanedbateľnú prítomnosť zo strany spoločnosti SLOVMAG v oblasti predaja magnezitu, úrad konštatoval, že koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z vertikálneho hľadiska.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 03. 2022.