Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov SORIA, a.s., a PPC TEAM plus s.r.o.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., nad podnikateľom PPC TEAM plus s.r.o.

predný nárazník, svetlo, koleso auta
predný nárazník, svetlo, koleso auta
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 03. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa SORIA, a.s., Bratislava (ďalej len „SORIA“) nad podnikateľom PPC TEAM plus s.r.o., Bratislava (ďalej len „PPC TEAM“).

Skupina SORIA pôsobí na území SR najmä v oblasti mediálnej komunikácie, energetiky, hotelov a trávenia voľného času, v realitnom sektore, v oblasti vydavateľskej činnosti, investovania do startup-ov a v oblasti maloobchodného predaja a poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel. Skupina SORIA pôsobí v oblasti automotive prostredníctvom troch spoločností - AUTOPOLIS, a.s., Bratislava (ďalej len „AUTOPOLIS”), ANRAcar, a.s., Bratislava (ďalej len „ANRAcar”) a Auto BNP, a. s., Bratislava (ďalej len „Auto BNP”).

Nadobúdaná spoločnosť PPC TEAM podniká na území SR v oblasti maloobchodného predaja motorových vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel.

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti maloobchodného predaja motorových vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel.

Úrad sa vzhľadom na skutočnosti uvádzané v oznámení koncentrácie zameral na oblasť maloobchodného predaja nových motorových vozidiel. Skupina SORIA pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel značky NISSAN (spoločnosť ANRAcar), SEAT a CUPRA (spoločnosť Auto BNP), ako aj HYUNDAI a FORD (spoločnosť AUTOPOLIS), kým nadobúdaná spoločnosť PPC TEAM pôsobí v tejto oblasti so značkou TOYOTA a LEXUS. Všetky štyri spoločnosti účastníkov koncentrácie majú umiestnené predajne v Bratislave.

Úrad zistil, že spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v oblasti maloobchodného predaja nových motorových vozidiel nebude po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného trhu ani v jednom prípade z možných alternatív vymedzenia tovarového a priestorového relevantného trhu. Účastníci koncentrácie považujú v medziznačkovej súťaži porovnateľných kategórií automobilov za najvýznamnejších konkurentov, aj vzhľadom na lokalizáciu prevádzok okrem iného aj v Bratislave, podnikateľov DANUBIASERVICE, a.s., Bratislava, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava a skupinu Todos (v Bratislave Todos Bratislava, s.r.o.).

Úrad posudzoval koncentráciu predovšetkým z hľadiska lokálneho prekrytia aktivít účastníkov koncentrácie, t. j. v prípade vymedzenia priestorového trhu ako určitej spádovej oblasti od predajní účastníkov koncentrácie nachádzajúcich sa v Bratislave. Úrad zistil, že rovnako ako na národnej úrovni, aj v tejto oblasti existuje dostatočne silná konkurencia, vrátane účastníkmi uvádzaných konkurentov, ktorých predajne sa nachádzajú priamo v Bratislave, preto koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 04. 2022.