Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov spočívajúcu v zmene kontroly nad spoločnosťou SWAN, a.s.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR dňa 20. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Juraj Ondriš a Ing Pavol Ondriš nad podnikateľom SWAN, a.s.

mobil v rukách
mobil v rukách
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 20. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Juraj Ondriš a Ing Pavol Ondriš (ďalej ako „Oznamovatelia“) nad podnikateľom SWAN, a.s., Bratislava (ďalej ako „SWAN“).

Už pred uvedenou koncentráciou bol podnikateľ SWAN spoločne kontrolovaný na jednej strane Oznamovateľmi a na druhej strane podnikateľom Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

Vzhľadom na uvedené išlo o prima facie neproblémovú transakciu. Keďže zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 1. 6. 2021 explicitne zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút po prvýkrát využil v tomto prípade. Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 8. 2021.