Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., a Mgr. Jozef Oravkin

Publikované:
Obsah

Spoločný podnik podnikateľov Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., a Mgr. Jozef Oravkin bude pozostávať zo spoločností CBC Development a.s., Digital Park I, a.s., Digital Park II, a.s., a SKY PARK OFFICES a.s.

výšková budova
výšková budova

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 27. 06. 2023 schválil koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Bratislava (ďalej len „TAM“) a Mgr. Jozef Oravkin, Bratislava (ďalej len „Jozef Oravkin“), ktorý bude pozostávať zo spoločností CBC Development a.s., Bratislava (ďalej len „CBCD“), Digital Park I, a.s., Bratislava (ďalej len „Digital Park I“), Digital Park II, a.s., Bratislava (ďalej len „Digital Park II“) a SKY PARK OFFICES a.s., Bratislava (ďalej len „SPO“).

Podnikateľ TAM je dcérskou spoločnosťou Tatra banka, a.s., ktorá je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Je správcovskou spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je vytváranie a spravovanie (i) štandardných podielových fondov a európskych štandardných fondov a (ii) alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.

Podnikateľ TAM pôsobí na území Slovenskej republiky a v rámci svojho portfólia spravuje približne 30 otvorených podielových fondov, pričom v oblasti nehnuteľností je aktívny najmä v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov, v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov a v oblasti skladových priestorov.

Jozef Oravkin stojí na čele skupiny Alto, ktorá pôsobí v oblasti nehnuteľností, len na území mesta Bratislava, kde poskytuje najmä služby prenájmu kancelárskych a skladových priestorov, služby v oblasti rezidenčných nehnuteľností a výstavby (developmentu) nehnuteľností.

Úrad sa v rámci posúdenia koncentrácie, vzhľadom na aktivity účastníkov koncentrácie, sústredil najmä na oblasť prenájmu priestorov. Keďže sa aktivity účastníkov koncentrácie prekrývajú len v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností a len na území mesta Bratislava, úrad v predmetnom prípade posudzoval účinky koncentrácie v rámci tejto užšej alternatívy tovarového a priestorového relevantného trhu. Pritom celoslovenské posúdenie, ani posúdenie s ohľadom na prenájom priestorov bez vymedzenia účelu, by neprinieslo iné závery.

Spoločnosť CBCD, ktorá bude súčasťou spoločného podniku, vlastní administratívne budovy na Karadžičovej ulici v Bratislave označené ako CBC III, CBC IV a CBC V. Ďalej budú súčasťou spoločného podniku administratívne budovy Digital Park I v Bratislave – Petržalke, Digital Park II v Bratislave – Petržalke a Sky Park Office v Bratislave – Starom Meste, ktoré sú pred koncentráciou kontrolované Jozefom Oravkinom.

Podnikateľ TAM, ako aj Jozef Oravkin okrem toho vlastnia aj iné administratívne budovy na území mesta Bratislava, ktoré nebudú vložené do spoločného podniku.

Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených úradu, najmä z výšky trhových podielov účastníkov koncentrácie (odhadnuté podľa prenajímanej plochy), počtu a charakteru konkurentov pôsobiacich na trhu prenájmu kancelárskych nehnuteľností, úrad neidentifikoval negatívne dopady predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž na relevantnom trhu prenájmu kancelárskych nehnuteľností v Bratislave.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 06. 2023.