Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Tatra banka, a.s., a IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

PMÚ SR dňa 21. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, a.s., nad podnikateľom IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o.

prevádzka tatra banka
prevádzka tatra banka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 7. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, a.s., Bratislava (ďalej len „TB“) nad podnikateľom IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o., Bratislava (ďalej len „IL“).

Podnikateľ TB je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava (ďalej len „Tatra Leasing“) poskytuje najmä finančný a operatívny lízing a spotrebiteľské úvery a tiež ďalšie produkty, napríklad splátkový predaj.

Podnikateľ IL je lízingová spoločnosť, konkrétne poskytuje finančný a operatívny lízing, spotrebné úvery, splátkový predaj, spotrebiteľské úvery a poistenie v čase financovania aj po ukončení financovania.

Úrad teda posudzoval najmä horizontálne účinky predmetnej koncentrácie. Aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú v oblasti poskytovania finančného lízingu, operatívneho lízingu a v oblasti spotrebného a spotrebiteľského úveru a splátkového predaja. Účastníci koncentrácie v oznámení uviedli, že tovarový trh by mohol byť zadefinovaný ako trh poskytovania lízingových služieb na účely financovania hnuteľných a nehnuteľných predmetov lízingu, pričom do tohto trhu spadajú podľa oznámenia koncentrácie všetky typy financovania, kde boli identifikované horizontálne prekryvy. Úrad, s prihliadnutím najmä na rozhodovaciu prax Európskej komisie, bol toho názoru, že by bolo možné uvažovať o užšej segmentácii trhu, a to samostatne trh poskytovania finančného lízingu, trh poskytovania operatívneho lízingu a trh bankových služieb, kam by spadalo poskytovanie spotrebných a spotrebiteľských úverov a splátkový predaj (priestorovo ako územie SR).

Úrad z predložených podkladov a informácií zistil, že po uskutočnení predmetnej koncentrácie spoločný podiel účastníkov koncentrácie nedosahuje úroveň ovplyvnených trhov, a to ani na jednej z vyššie uvedených alternatív definície tovarového trhu. Taktiež úrad zobral do úvahy počet a charakter konkurentov pôsobiacich na predmetných trhoch.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 7. 2021.