Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Transdev Slovakia s.r.o. a SAD Prievidza a.s.

Publikované:
Obsah

Koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o. nad podnikateľom SAD Prievidza a.s.

bus
bus
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 29. 06. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o., Nitra (ďalej len „Transdev Slovakia“) nad podnikateľom SAD Prievidza a.s., Prievidza (ďalej len „SAD Prievidza“).

Podnikateľ Transdev Slovakia patrí do skupiny TRANSDEV GROUP, ktorá pôsobí najmä v oblasti autobusovej dopravy v rôznych krajinách sveta. Na území Slovenskej republiky je činná len prostredníctvom podnikateľa Transdev Slovakia, ktorý pôsobí v oblasti autobusovej dopravy na Slovensku prostredníctvom dcérskej spoločnosti TD Transport s.r.o., Nitra, ktorá prevádzkuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu (ďalej len „MHD“) na území mesta Nitra od januára 2022. Od 01. 09. 2022 bude prevádzkovať pravidelnú MHD pre mesto Trenčín.

Nadobúdaný podnikateľ SAD Prievidza pôsobí v oblasti autobusovej dopravy, a to na území Trenčianskeho kraja, kde poskytuje služby prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“) v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a MHD v mestách Prievidza, Bojnice, Partizánske, Handlová a Bánovce nad Bebravou. Okrem toho poskytuje zájazdovú prepravu pre cestovné agentúry na Slovensku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo prekrývajú v oblasti autobusovej dopravy, resp. verejných súťažní na prevádzkovanie PAD a MHD.

Z informácií predložených podnikateľom Transdev Slovakia vyplýva, že na trhu verejných súťaží na prevádzkovanie autobusovej dopravy  (PAD a MHD) prebieha efektívna súťaž vzhľadom na to, že  na predmetných súťažiach sa pravidelne zúčastňujú viacerí relevantní uchádzači a v rámci týchto verejných súťaží dochádza k výberu rôznych súťažiteľov, napr. ARRIVA, SAD Trenčín, SAD Lučenec a Autobusy Karlovy Vary.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 07. 2022.