Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Veolia Energia Slovensko, a. s., SI Teplo, s.r.o., SI HECU, s.r.o., GasTrading, s.r.o., SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., a BIATEC ENERGY, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 01. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava (ďalej len „Veolia”) nad podnikateľmi SI Teplo, s.r.o., Levice (ďalej len „SIT“), SI HECU, s.r.o., Levice (ďalej len „SIH“), GasTrading, s.r.o., Levice (ďalej len „GT“), SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., Bratislava (ďalej len „SIE“) a BIATEC ENERGY, s.r.o., Bratislava (ďalej len „BIATEC ENERGY“).
 
Skupina Veolia je na Slovensku činná v rámci energetických služieb, a to primárne prostredníctvom spoločnosti Veolia a jej dcérskych spoločností. Hlavnou činnosťou spoločnosti Veolia je prevádzka tepelno-technických zariadení, ich údržba, oprava a komplexná modernizácia, výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody. Skupina Veolia poskytuje tiež technickú správu budov a zabezpečuje projekt energetickej efektívnosti v sektore verejnej správy na Slovensku. Služby pre priemyselných klientov zabezpečujú spoločnosti SLOVEO, a.s., a Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., (ďalej len “VUZH”). Medzi ďalšie aktivity spoločnosti VUZH patrí dodávka a distribúcia elektrickej energie v lokálnej distribučnej sieti a ďalšie. V oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektrickej energie na Slovensku pôsobia Veolia, VUZH, Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., a PPC Energy, a.s.
 
V sektore vodohospodárskych služieb pôsobí skupina Veolia prostredníctvom spoločností Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., a ČOVSPOL, a.s. Na Slovensku skupina Veolia poskytuje tiež environmentálne a logistické služby, inžinierske, poradenské a školiteľské služby, služby špeciálnych meraní, služby technického a stavebného dozoru, odborné prehliadky a skúšky plynových, tlakových a elektrických zariadení, služby kontroly meradiel a iné súvisiace služby.
 
Spomedzi nadobúdaných spoločnosti spoločnosť SIE vyrába a predáva elektrickú energiu, teplo a poskytuje podporné služby sekundárnej a terciárnej regulácie. Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti GT je distribúcia a dodávka zemného plynu prostredníctvom vlastnej lokálnej distribučnej siete. Spoločnosť SIH vyrába a dodáva technologickú vodu upravenú chladením na báze studenej vody konverziou z tepla, pričom nosičom tepla je horúca voda. Spoločnosť SIT vyrába a predáva teplo, nakupuje a predáva pitnú vodu pre komunálnu sféru v meste Levice. Spoločnosť BIATEC ENERGY vyrába elektrickú energiu, ktorú následne dodáva do rozvodnej siete. Úrad neposudzoval už pred koncentráciou existujúce štrukturálne vzťahy medzi nadobúdanými spoločnosťami, ale len vzťahy, ktoré v dôsledku danej koncentrácie medzi nimi vznikajú. Pritom zistil, že ide o zanedbateľné horizontálne, resp. aj vertikálne prepojenia.
 
Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie vykonávajú, v predmetnom prípade dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít nadobúdateľa a niektorých nadobúdaných spoločností v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj v oblasti poskytovania podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR. Tieto prekrytia však nevzbudzujú súťažné obavy, keďže spoločné podiely účastníkov koncentrácie sú menšie ako 10 %, teda nedosahujú úroveň ovplyvnených trhov.
 
Rovnako existuje možný vertikálny vzťah medzi aktivitami nadobúdateľa a nadobúdaných spoločností vzhľadom na ich aktivity v oblasti výroby a veľkoobchodného predaja elektriny, ako aj dodávkami elektriny malým, resp. veľkým priemyselným podnikom. S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť spoločnosti VUZH (zo skupiny nadobúdateľa) v rámci dodávok elektriny malým, resp. veľkým priemyselným podnikom (dodávky sú zabezpečené výhradne v lokálnej distribučnej sústave priemyselného areálu), toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
 
Ďalej sa úrad zaoberal horizontálnym prekrytím a možným prepojením aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a dodávky tepla z pohľadu celoslovenského aj lokálneho. Rozhodovacia prax orgánov ochrany hospodárskej súťaže pritom relevantný trh výroby a dodávky tepla štandardne vymedzuje z priestorového hľadiska územím rozvodného potrubia, do ktorého je pripojený daný zdroj výroby tepla.
 
Relevantný trh výroby a dodávky tepla, na ktorom pôsobí skupina Veolia, je tak vymedzený rozsahom tepelnej rozvodnej siete v Bratislave (v rámci určitých mestských častí). Okrem Bratislavy skupina Veolia pôsobí v tejto oblasti vo viacerých obciach (mestách) na Slovensku.
 
Z nadobúdaných spoločností pôsobia v oblasti výroby a dodávky tepla spoločnosti SIE a SIT v Leviciach. Skupina Veolia a nadobúdané spoločnosti teda nepôsobia na rovnakých priestorových relevantných trhoch.
 
Predmetná koncentrácia nebude mať negatívny dopad na súťaž ani z pohľadu celoslovenského pôsobenia skupiny Veolia. V oblasti výroby a dodávok tepla pôsobí v tejto oblasti na trhu okrem štátnych teplární aj viacero ďalších spoločností prevádzkujúcich teplárne vo viacerých lokalitách v rámci SR (napr. skupiny STEFE, ENGIE, ČEZ). V tomto prípade úrad zobral do úvahy aj skutočnosť, že cenotvorba a štandardy výroby, distribúcie a dodávok tepla podliehajú regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 02. 2019.