Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Polish Enterprise Fund VII L.P. a CBA Slovakia, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) schválil dňa 05. 01. 2018 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Polish Enterprise Fund VII L.P., Kajmanské ostrovy (ďalej len „PEF VII“) nad podnikateľom CBA Slovakia, a.s., Lučenec (ďalej len „CBA Slovakia“).
 
Podnikateľ PEF VII je komanditná spoločnosť, ktorá je súčasťou ekonomickej skupiny podnikateľov pôsobiacich v rôznych oblastiach primárne na území EÚ, s prevažnou väčšinou činností koncentrovaných v štátoch strednej a východnej Európy.
 
Do ekonomickej skupiny spoločností prepojených so spoločnosťou PEF VII patrí aj spoločnosť CED Group S.a.r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo (portfólio spoločnosti Polish Enterprise Fund VI L.P.), ktorá vlastní minoritný podiel spojený so spoločnou kontrolou v spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Ostrava, Česká republika. Tá je holdingovou spoločnosťou skupiny Kofola (ďalej len „skupina Kofola“), ktorá je výrobcom a distribútorom širokej škály nealkoholických nápojov a sirupov v strednej a južnej Európe, pričom v tejto oblasti pôsobí aj na území Slovenskej republiky. Oznamovateľ teda prostredníctvom skupiny Kofola pôsobí v oblasti výroby a dodávok nealkoholických nápojov (ďalej len „NAN“) a sirupov, ktoré vyrába a dodáva pod vlastnou značkou a pod značkou maloobchodného predajcu, taktiež distribuuje NAN a sirupy vyrábané inými výrobcami, prípadne ich taktiež vyrába.   
 
Podľa oznámenia CBA Slovakia je spoločnosť, ktorá prevádzkuje sieť maloobchodných predajní potravín a tovaru každodennej spotreby. CBA Slovakia je jedným z dvanástich členov CBA aliancie zastrešovanej spoločnosťou CBA SK, a.s., Považská Bystrica.
 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa úrad zameral na vertikálne účinky predmetnej koncentrácie. Posudzoval najmä vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu výroba a dodávky NAN sirupov pod značkou výrobcu do maloobchodných predajní vs. nákup týchto NAN a sirupov maloobchodnými predajcami potravín (a iného spotrebného tovaru).
V prvom rade úrad zisťoval, či je potrebné vnímať na strane nákupu NAN a sirupov spoločný trhový podiel tvorený všetkými členmi CBA aliancie, čo by bolo množné v prípade, ak by sa preukázalo, že nadobúdaný subjekt ovplyvňuje nákup NAN a sirupov CBA alianciou. Vzhľadom na informácie, ktoré úrad zistil o fungovaní CBA aliancie, nebol dôvod na to, aby posudzoval vplyv predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska rozsahu NAN (a sirupov) do CBA aliancie, ale zameral sa na posúdenie vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu k CBA Slovakia.
 
V kontexte vertikálnych účinkov koncentrácie bola skúmaná možnosť uzavretia prístupu konkurenčných odberateľov (maloobchodných predajcov) k vstupom (dodávkam NAN a sirupov Kofoly), ako aj uzavretia prístupu konkurenčných dodávateľov NAN a sirupov k odberateľom (maloobchodným predajcom). Úrad z predložených informácií a podkladov zistil, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy ani pri užších produktových alternatívach identifikácie predmetného relevantného trhu (t. j. podľa jednotlivých kategórií NAN, kde skupina Kofola podľa informácií oznamovateľa v roku 2016 dosiahla vyšší trhový podiel - blízky k 30 % alebo 30 % a viac) ani zohľadňujúc celkové portfólio NAN a sirupov dodávaných výrobcami, a to najmä vzhľadom na podiely skupiny Kofola na celkových dodávkach do CBA Slovakia, ako aj na postavenie CBA Slovakia v rámci odberateľov výrobcov NAN a sirupov.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s  § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 01. 2018.