Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Poštovej banky, Slovenskej pošty a Poisťovne Poštovej banky

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 13.01.2015 koncentráciu spočívajúcu  v zmene výlučnej kontroly nad  podnikateľom Poisťovňa Poštovej banky, a. s., Bratislava („PPB“) na priamu spoločnú kontrolu podnikateľov Poštová banka, a.s., Bratislava („PB“) a Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica („SP“) nad týmto podnikateľom

Podnikateľ PB, a.s. je súčasťou skupiny J&T FINANCE GROUP SE. PB poskytuje bankové služby, prostredníctvom priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločností, aktívna je aj v oblasti poistenia, starobného dôchodkového poistenia, kolektívneho investovania, finančného sprostredkovania, atď. Okrem toho PB pôsobí ako samostatný finančný agent pre oblasť poistenia, zaistenia a starobného dôchodkového sporenia. Pred koncentráciou bola PPB výlučne kontrolovaná v rámci predmetnej skupiny.

Jediným akcionárom SP je Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Spoločnosť pôsobí v oblasti poskytovania poštových služieb v Slovenskej republike. SP vykonáva tiež zrýchlenú a kuriérnu dopravu zásielok, vydáva poštové ceniny, poskytuje platobné služby, atď. Okrem toho pôsobí ako viazaný finančný agent pre oblasť prijímania vkladov a poskytovania úverov a ako podriadený finančný agent pre PB v oblasti poistenia a zaistenia.

Spoločnosť PPB vykonáva poisťovaciu činnosť a zameriava sa predovšetkým na predaj poistných produktov, ktoré slúžia ako podpora k bankovým produktom PB. V rámci svojho portfólia produktov poskytuje PPB rôzne typy životného i neživotného poistenia.

Nakoľko PPB vykonáva poisťovaciu činnosť a SP vykonáva distribúciu poistných produktov, úrad sa zameral na posúdenie vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie. Úrad zobral do úvahy postavenie PPB na relevantných trhoch poskytovania životného a neživotného poistenia a postavenie SP na relevantnom trhu v oblasti distribúcie poistných produktov.

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2015.