Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu Sandberg Capital, správ. spol., a.s. a SK Consortium 2 S.à r.l. a ním kontrolovanými podnikateľmi

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií (ďalej len „úrad“), schválil dňa 03. 08. 2016 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Sandberg Capital, správ. spol., a.s., Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava („Sandberg“) nad podnikateľom SK Consortium 2 S.à r.l., rue Guillaume Schneider 6, LuxembourgLuxemburské veľkovojvodstvo („SK Consortium 2“) a tým aj nad ním kontrolovanými podnikateľmi, medzi ktorých patrí aj podnikateľ BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava (ďalej len „Benestra“).
 
Podnikateľ Sandberg je správcovskou spoločnosťou s povolením NBS na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych fondov a ekonomická skupina, do ktorej patrí, pôsobí okrem iného v oblasti informačných systémov, v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a v oblasti energetiky (napr. výroba a dodávka parných kotlov na spaľovanie uhlia, oleja, plynu a biomasy).
 
Podnikateľ SK Consortium 2 je holdingovou spoločnosťou, ktorá prostredníctvom podnikateľa Benestra na území SR pôsobí najmä v oblasti zriaďovania a prevádzkovania pevných elektronických komunikačných sietí, poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb prostredníctvom pevných sietí (najmä verejná telefónna služba, prístup do siete internet, prenájom dátových okruhov, prenos dát a služby privátnych dátových sietí), pôsobí aj v oblasti predaja a prenájmu zariadení elektronických komunikačných sietí a výpočtovej techniky.
 
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 08. 2016.