Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky nad Slovenským plynárenským priemyslom

Aktualizované:
Obsah
PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava („MH SR“), nad podnikom podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava („SPP“) a nad podnikateľmi, ktorých tento podnikateľ v rámci novej reorganizácie bude kontrolovať (Nadácia SPP, Ekofond, n.f., SPP CNG, s.r.o. a SPP CZ, a.s.).

Koncentrácia uvedených podnikateľov sa má uskutočniť na základe Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v kontexte plánovanej reorganizácie skupiny spoločnosti SPP schválenej vládou SR. V zmysle novej reorganizácie SPP budú začlenené pod túto spoločnosť Nadácia SPP, Ekofond, n.f., SPP CNG, s.r.o. a eventuálne aj SPP CZ, a.s.. Ostatné spoločnosti, v ktorých  aktuálne vlastní SPP podiel na základnom imaní nie sú predmetom nadobudnutia kontroly zo strany MH SR. Majetkové účasti v týchto spoločnostiach budú v rámci reorganizácie vložené do spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., ktorá bude od SPP odčlenená a v ktorej MH SR nebude mať po transakcii kontrolu.

MH SR je ústredný orgán štátnej správy, ktorý riadi a za ktorého činnosť zodpovedá príslušný minister. MH SR ako také samostatne nevykonáva podnikateľské činnosti. Na relevantných trhoch pôsobí prostredníctvom veľkého množstva podnikateľov, ktorých kontroluje priamo alebo nepriamo.

Hlavným predmetom činnosti SPP je dodávka plynu, pričom SPP od r. 2012 podniká aj v oblasti dodávky elektriny.

V prípade posudzovanej koncentrácie skúmal úrad jej vplyv na súťažné podmienky predovšetkým tam, kde sa činnosti MH SR aktuálne alebo potenciálne prekrývajú s činnosťami spoločnosti SPP. Ide predovšetkým o činnosti spoločností Západoslovenská energetika, a.s. („ZSE“) a Východoslovenská energetika a.s. („VSE“),

Úrad posudzoval horizontálne ako aj vertikálne účinky koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže a taktiež možnú koordináciu predmetných podnikateľov v nasledujúcich oblastiach: 
- veľkoobchodné dodávky zemného plynu,
- maloobchodné dodávky zemného plynu koncovým odberateľom,
- výroba a veľkoobchodné dodávky elektrickej energie,
- maloobchodné dodávky elektrickej energie koncovým odberateľom.

Po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov a informácií úrad vyhodnotil, že v dôsledku predmetnej koncentrácie nedôjde k značnému narušeniu účinnej súťaže a koncentráciu schválil.

Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.